Monthly Archives: December 2014

వంగి పురత్తు నంబి

శ్రీ~:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ~:
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమ~:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ~:

తిరునక్షత్రము~: తెలియదు

అవతార స్థలము ~: తెలియదు (వంగి పురము వారి తండ్రిగారి గ్రామము లేదా శ్రీరంగము వారి తండ్రిగారైన వంగి పురత్తు ఆచ్చి మణక్కాల్ నంబి గారి శిష్యులైన పిదప ఇక్కడే నివశించారు)

ఆచార్యులు~: ఎమ్పెరుమానార్

శిశ్యులు~: సిరియాతాన్

గ్రంథములు~: విరోధి పరిహారము

వంగి పురత్తు ఆచి మణక్కాల్ నంబి శిష్యులు. వంగి పురత్తు నంబి వన్గి పురత్తు ఆచి కూమారులు మరియు ఎమ్పెరుమానారులకి శిష్యులైరి.

వీరు విరోధి పరిహారము బయటకు రావడములో ఒక సాదనముగా ఉండిరి –మన సంప్రాదాయములో ఒక ఉత్తమ గ్రంథము.ఒకసారి వంగి పురత్తు నంబి ఎమ్పెరుమానార్ వద్దకి వెళ్ళి ఒక ప్రపన్నుడు సంసారములొ ఎటువంటి కష్టములను ఎదుర్కొనునని అడుగగా, ఎమ్పెరుమానార్ 83 అవరోధములను కలిగిన ఒక చిట్టీ ఇచ్చెను. వంగి పురత్తు నంబి ఆ 83 అవరోదములను ఒక గ్రంథరూపములో వివరణాత్మకముగా వ్రాసిరి. ఈ గ్రంథములో,మన జీవితములో వచ్చు ప్రతీ అంశములను ఏ విదముగా నిర్వహించవలెనో పూర్తి మార్గదర్శకములతో వ్రాసిరి.

వంగి పురత్తు నంబి గారి కుమారులకు వంగి పురత్తు ఆచి అను నాదేయమును పెట్టిరి, వారు కొన్ని ఐదిహ్యములను తెలియబరచిరి.

మన వ్యాఖ్యానములలో,వంగి పురత్తు నంబి గారికి సంబందిచిన కొన్ని ఐదిహ్యములను ఇక్కడ చుద్దాము.

 • నాచ్చియార్ తిరుమొజి 9.6 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానముఆండాళ్ ఎమ్పెరుమాన్ ని శ్రీ మహాలక్ష్మి అను గొప్ప సంపదని కలిగిఉండెనని కీర్తించినది.ఈ సంభదముతో, వంగి పురత్తు నంబి తమ శిష్యులైన సిరియాతాన్ కు “అన్నీ తత్వాలు ఒక గొప్ప శక్తి ఉన్నదని అంగీకరించును,కాని మనము(శ్రీవైష్ణవులు) శాస్త్రములో చెప్పబడిన విదముగా –శ్రీమాన్ నారాయణుడే అదిదేవత అని మరియు ప్రతీ ఒక్కరు వారిని శరణు వేడవలెనని చెప్పిరి”.
 • పెరియ తిరుమొజి 6.7.4 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – ఈ పాశురములో, తిరుమంగై ఆళ్వార్ కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ (తానే ఆదిదేవత అయిననూ) వెన్న దొంగలించిన సమయమున యశోదమ్మకు పట్టుబడిన వెంటనే ఏడవడము మొదలుపెట్టెను. ఈ సంభదము ద్వారా,ఒక అందమైన సంఘటనను వివరించెను. వంగి పురత్తు నంబి ఎమ్పెరుమానారులని తిరువారాధన క్రమమును (గృహ తిరువారాధన) తెలుపని అభ్యర్తించిరి. ఎమ్పెరుమానార్ సమయము చిక్కపోవడముచే వారికి చెప్పలేదు.కాని ఒకసారి నంబి గారు లేనప్పుడు, ఎమ్పెరుమానార్ తిరువారాధన క్రమమును ఆళ్వాన్ మరియు మారుతి సిరియాండాన్ (హనుమత్ దాసర్)లకు చెప్పసాగిరి.ఆ సమయమున వంగి పురత్తు నంబి ఆ గదిలోకి రావడముచూసి ఎమ్పెరుమానార్ గొప్ప అనుభూతిని చెందెను.అప్పుడు వారు ఈ విదముగా చెప్పిరి “చాలా కాలము నుండి నాకు ఈ సందెహము ఉండేది. ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు ఎమ్పెరుమాన్ (తానే ఆదిదేవత అయిననూ) వెన్న దొంగిలించు సమయమున ఎందుకు  బయపడెనో తెలిసినది.నేను అటువంటి అనుభూతిని ఈ సమయమున పొందితిని–మీరు నన్ను అభ్యర్తించినప్పుడు,నేను మీకు ఉపదేశించలేదు కాని ఎలాగో ఈ రోజు అది వీరికి ఉపదేశించుచున్నాను.నేను ఆచార్యుడిని అయినప్పడికినీ మీరు నాకు శిష్యులైన కారణముచే నేను మీకు భయపడనవసరము లేదు,నా యొక్క పని ద్వారా మిమ్మల్ని చూచిన వెంటనే భయముకలిగెను”.అదీ మన ఎమ్పెరుమానార్ యొక్క గొప్పతనము.ఎప్పుడైనా వారు తప్పుచెసినచో , బాహాటముగానె ఒప్పుకొని దాని ద్వారా ఒక గొప్ప సూత్రముని వివరించెడివారు.
 • తిరువిరుత్తము – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము అవతారిక – నమ్పిళ్ళై ఇక్కడ మొదటగా నమ్మాళ్వార్ సంసారిగా ఉండెననీ ఎమ్పెరుమాన్ దివ్య కృపా కటాక్షముచే తదుపరి  ఆళ్వార్ అయ్యెనని నిర్ణయించెను.కాని ఆళ్వార్ అళోచనల గొప్పతనము ఆచార్యుల ద్వారా చూసినప్పుడూ వేరుగా ఉండును –ఒకవైపు నుండి చూస్తే వారు ముక్తులు (సంసారమునుండి బయట పడినవారు);అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ శిష్యులు ఒకరు వారు ముక్తులు కాకున్ననూ మంచి వారిలో ఒకరు అనెను;ఇంకొకరు వారు నిత్య సూరి అనెను; వంగి పురత్తు నంబి వారు స్వయముగా ఎమ్పెరుమాన్ అని చెప్పెను.
 • తిరువాయ్ మొజి 7.2.7 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము – ఈ పదిగములో (కంగులుమ్ పగలుమ్), నమ్మాళ్వార్ అమ్మ భావముతో పాడెను,కాని అక్కడ ఆళ్వారులు వారి అమ్మగారు వివరిస్తున్నారని చెప్పెను. ప్రతి పాశురములో, ఆళ్వార్ (అమ్మ) ఎమ్పెరుమాన్ కొరకు వారిని తిరువరంగత్తాయ్ అని పిలుచును.కాని ఈ పాశురములో, ఆమె ఆ విదముగా చేయడము లేదు. వంగి పురత్తు నంబి ఇక్కడ ఒక రోగి చివరి సమయమున ఉన్నప్పడి సంఘటన ద్వారా వివరించెను,ఆ సమయములో వైద్యుడు నేరుగా రోగి బందువుల కళ్ళలోనికి చూడకుండా వేరే వైపునకు తిరిగి ఆ రోగి పరిస్తిని వారి బందువులకు వివరిస్తాడో. అదేవిదముగా, ఆళ్వార్ ఎమ్పెరుమాన్ నుండి వేరుగా ఉండడముచే వారి పరిస్తితిని చెప్పుటకు , ఆళ్వార్ (అమ్మ) ఎమ్పెరుమాన్ ని ఈ పాశురములో నేరుగా పిలువక ఆమె యొక్క పరిస్తితిని ఆక్రోశము ద్వారా తెలిపెను.
 • తిరువాయ్ మొజి 9.2.8 – నమ్పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము – శ్రీ రంగములో శ్రీజయంతి పురప్పాడు సమయమున, వంగీపురత్తు నంబి ఎమ్పెరుమాన్ ని సేవించుటకై గొల్లపిల్లల సమూహమున చేరిరి. ఆణ్డాన్ అక్కడ ఉన్నారేమిటని అడుగగా, నంబి ఈ విదముగా చెప్పెను “నేను విజయస్వ అని చెప్పితిని”. ఆణ్డాన్ అందుకు సమాదానముగా మీరు వారి మద్యన ఉండి,వారి యొక్క భాషను మాట్లాడక కష్టమైన సంస్కృతమును ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని అడిగిరి.

వార్తామాలై లో, కొన్ని ఐదిహ్యములు వంగి పురత్తు నంబి (మరియు వారి కుమారుల) కీర్తిని తెలుపును.వాటిని ఇక్కడ చూద్దాము.

 • 71 – వంగి పురత్తు నంబి యతివర చూడామణి దాసర్ కి ఉపదేశించిరి – ఒక జీవాత్మ (ఎవరైతే అచేతనుడో) ఎమ్పెరుమాన్ (గొప్ప వాడు మరియు సర్వ శక్తిమంతుడు)ని పొందినప్పుడు,అక్కడ జీవాత్మ యొక్క కృషిగాని మరెవరి కష్టము కాని లేదు . జీవాత్మకు రెండు దారులు కలవు – ఆచార్యుల కృపచే , ద్వయ మహా మంత్రమును ద్యానము చేసి బయటకు రావడమో లేక నిత్య సంసారిలా ఎప్పుడూ సంసారములో ఉండడము.
 • 110 – వంగి పురత్తు ఆచి కిడామ్బి ఆచ్చాన్కి ఉపదేశించిరి – అనాదియైన ఈ కాలములో ఒక జీవాత్మ ఈ యొక్క సంసారములో ఉన్నప్పుడూ , ఎల్లప్పుడూ పెరియ పిరాట్టియార్ మనలను ఎమ్పెరుమాన్ దగ్గరికి చేర్చునని దృడనిశ్చయముతో ఉండవలెను.
 • 212 – ఇది ఒక అందమైన సంఘటన. ఒక శ్రీవైష్ణవి పేరు త్రైలోక్యాళ్ వంగి పురత్తు ఆచి కి శిష్యురాలు.ఒకసారి అనంతాళ్వాన్ శ్రీరంగమునకు వచ్చినప్పుడు, ఆమె వెళ్ళి వారికి 6 నెలలు శుశ్రూష చేసెను.అనంతాళ్వాన్ తిరి వెళ్ళిన పిదప, ఆమె ఆచి వద్దకు వచ్చెను. ఆచి ఆమె ఇన్ని రోజులు రాకపోవడము గురించి కారణము అడుగగా ఆమె అనంతాళ్వాన్ కి సపర్యలు చేసెనని చెప్పినది. ఆచి ఆమెను వారు ఎమైనా ఉపదేశించారా అని అడుగగా ఆమే ఈ విదముగా చెప్పినది “నేను మీకు ఎన్నో సంవత్సరములు సేవలను చేస్తే–మీరు నాకు ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించమనిరి.ఈ 6 నెలలలో వారు నాకు మీ యొక్క శ్రీ చరణములకు దాసురాలని చూపిరి”. అనంతాళ్వాన్ ఆమెకు ఆచార్యుల శ్రీ చరణములే మనకు సర్వము అని చెప్పడము ఈ సంఘటన ద్వారా తెలియబరచిరినది.

పిళ్ళై లోకాచార్యర్ తమ ముముక్షుపడిలో వంగి పురత్తు నంబి గారి చరమ శ్లోకము యొక్క ముగింపును గుర్తించింరి.చరమ శ్లోక ప్రకరణము చివరన, చరమ శ్లోకము యొక్క కీర్తిని తెలిపెను.265 సూత్రములో, “వంగి పురత్తు నంబి  కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ అర్జునుడికి తన గొప్పతనమును ఎన్నో వివిదములైన సంఘటనల ద్వారా చూపి చివరన చరమశ్లోకమును అనుగ్రహించిరనిరి. అందువలన సులభముగా అర్జునుడు ఆ సూత్రమును గ్రహించెను”. వ్యాఖ్యానములొ, మామునిగళ్ వంగి పురత్తు నంబిని “ఆప్త తమర్”అని  చెప్పెను –మన ఆధ్యాతిక భావనములో నేర్పరులు.

వంగి పురత్తు నంబి గారి జీవితములోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలను ఇక్కడ చూసాము.వీరు పుర్తిగా భాగవత నిష్ఠతో ఉండి ఎమ్పెరుమానారుకి ప్రియ శిష్యులైరి.మనకూ అటువంటి ఆచార్య నిష్ఠ కలిగేలా వారి శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించుదాము.

వంగి పురత్తు నంబి తనియన్ ~:

భారద్వాజ కులోత్భూతమ్ లక్ష్మణార్య పదాశ్రితమ్
వందే వంగిపురాధీశమ్ సంపూర్ణాయమ్ కృపానిధిమ్

பாரத்வாஜ குலோத்பூதம் லக்ஷ்மணார்ய பதாச்ரிதம்
வந்தே வங்கிபுராதீஸம் ஸம்பூர்ணாயம் க்ருபாநிதிம்

అడియేన్ రఘు వంశీ రామానుజ దాసన్

source:

వడుగ నంబి

శ్రీ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమ:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:

vaduganambi-avatharasthalam

తిరునక్షత్రము~: చైత్ర మాసము, అశ్విని

అవతార స్థలము~: సాలగ్రామము (కర్నాటక)

ఆచార్యులు~: ఎమ్పెరుమానార్

పరమపదము చేరిన ప్రదేశము~: సాలగ్రామము

గ్రంథ రచనలు~: యతిరాజ వైభవము, రామానుజ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రము, రామానుజ అష్టోత్తర శత నామావళి

తిరునారాయణపురమునకు ప్రయాణించు సమయములో, ఎమ్పెరుమానార్ మిథిలాపురి సాళగ్రామమునకు వెళ్ళిరి,వారు ముదలియాణ్డాన్ ను అక్కడ ప్రవహించే నదిలో శ్రీ చరణములతో తాకమని ఆఙ్ఞాపించిరి.ఆ నదిలో స్నానము ఆచరించడము వలన అక్కడి ప్రజలు (ముదలియాణ్డాన్ పాద పద్మముల స్పర్శచే) పునీతులై ఎమ్పెరుమానార్ లకు శిష్యులైరి. అందులో ఒక స్వామి వడుగ నంబి,వీరిని ఆంద్ర పూర్ణులు అని కూడా వ్యవహరించుదురు. ఎమ్పెరుమానార్ తన కృపా కటాక్షముచే వడుగ నంబిని అశీర్వదించి,మన సంప్రదాయములోని ముఖ్య సూత్రములను ఉపదేశించిరి.వడుగ నంబి ఆచార్య నిష్ఠతో ఎమ్పెరుమానారులను సేవించి వారితో ఉండసాగిరి.

వడుగ నంబి పూర్తిగా ఆచార్య నిష్ఠతో ఉండడమువలన ఎమ్పెరుమానారులను అర్థించి వారు ధరించిన పాదరక్షలకు ప్రతీ నిత్యము తిరువారాధనమును చేయసాగిరి.

ఒకసారి ఎమ్పెరుమానారుతో కూడి ప్రయాణించు సమయములో, ఎమ్పెరుమానారుల తిరువారాధన పెరుమాళ్ళతో కూడి, వడుగ నంబి కూడా వారి తిరువారాధన మూర్తులైన (ఎమ్పెరుమానారుల పాదరక్షలు) ఒకే మూటలో ఉంచిరి. ఎమ్పెరుమానార్ అది గమనించి వడుగ నంబిని అలా చేయుటకు గల కారణమును అడిగిరి. వడుగ నంబి వెంటనే ఈ విదముగా చెప్పిరి “నా ఆరాధన మూర్తి కీర్తిలో మీ ఆరాధన మూర్తులతో సమానము అందువలన ఇలా చేయుటలో తప్పేమి లేదనిరి”.

ఎమ్పెరుమానార్ ఎల్లప్పుఢూ మంగళాశాసనము చేయు సమయములో,పెరియ పెరుమాళ్ళ అందమైన రూపమును సేవిస్తూ ఆనందించేవారు. ఆ సమయములో వడుగ నంబి ఎమ్పెరుమానారుల అందమైన రూపమును చూసి ఆనందించేవారు. ఎమ్పెరుమానార్ అది గమనించి వడుగ నంబిని పెరియ పెరుమాళ్ళ అందమైన నేత్రములను సేవించి అనందించమనిరి . వడుగ నమ్బి తిరుప్పాణాళ్వార్ ల శ్రీ సూక్తిని అనుసరించి ఈ విదముగ చెప్పిరి“ఎన్ అముదినై కణ్డ కణ్గళ్ మఱ్ఱొన్ఱినై కాణావే” అర్థము “ఎమ్పెరుమానారుల దివ్య సౌందర్యమును దర్శించిన ఈ నేత్రములు వేటిని చూడదలచలేదు” . ఎమ్పెరుమానార్ వారి యొక్క ఆచార్య నిష్ఠను చూసి సంతోషముతో ఆశీర్వదించిరి.

వడుగ నంబి నిత్యమూ ఎమ్పెరుమానారుల శేష ప్రసాదమును తీసుకొనెడివారు,ఆపై వారి చేతులను భక్తితో తలపై తుడుచుకొనేవారు (చేతులను కడుగుటకు బదులుగా) – సాదారణముగా ఎమ్పెరుమాన్/ఆళ్వార్ ఆచార్యుల ప్రసాదములు పవిత్రములు అవడముచేత తీసుకొన్న పిదప ఇలానే చేస్తాము , స్వీకరించిన తదుపరి, మనము చేతులను కడుగరాదు, చేతులను మన తలపై తుడుచుకొనవలెను. ఒకసారి ఎమ్పెరుమానార్ అది గమనించి కలవరపడగా, నంబి తమ చెతులను శుబ్రముచేసుకొనిరి. మరుసటి రోజు, ఎమ్పెరుమానార్ భగవత్ ప్రసాదమును స్వీకరించి మిగిలినది వడుగ నంబికి ఇచ్చిరి. వడుగ నంబి స్వీకరించి చేతులను కడుగుకొనిరి. ఎమ్పెరుమానార్ మరలా కలత చెంది ప్రసాదమును స్వీకరించి చేతులను ఎందుకు కడుక్కొన్నారనిరి. వడుగ నంబి,వినయముతో మరియు తెలివిగా “నేను దేవర వారు నిన్న ఆఙ్ఞాపించిన విదముగా నదుచుకుంటున్నాను అని చెప్పిరి”. ఎమ్పెరుమానార్ “మిరు నన్ను చాలా సులభముగా ఓడించినారు” అని చెప్పి వారి నిష్ఠను అభినందించిరి.

ఒకసారి వడుగ నమ్బి ఎమ్పెరుమానార్ కోసము పాలను కాచుచున్నారు. ఆ సమయమున , నమ్పెరుమాళ్ పుఱప్పాడులో బాగముగా ఎమ్పెరుమానారుల మఠము ముందుకు వచ్చెను. ఎమ్పెరుమానార్ వడుగ నంబిని వచ్చి సేవించమని పిలువగా వారు “నేను మీ పెరుమాళ్ళను చూచుటకు వస్తే,నా పెరుమాళ్ళ పాలు పొంగిపోవును. అందువలన నేను రానని చెప్పెను”.

ఒకసారి వడుగ నంబి బందువులు(వారు శ్రీవైష్ణవులు కారు) వారిని చూచుటకు వచ్చిరి.వారు వెళ్ళిన తదుపరి, వడుగ నంబి పాత్రలను అన్నీ పడేసి ఆ ప్రదేశమును శుబ్రము చేసెను.ఆపై ముదలియాణ్డాన్ తిరుమాళిఘకు వెళ్ళీ,వారు వదిలివేసిన కుండలను తీసుకొని వచ్చి ఉపయోగించసాగిరి.ఈ సంఘటన ద్వారా ఎవరైతే పూర్తి ఆచార్య సంభదమును కలిగి ఉంటారో వారికి సంభదించినవి (వారు వదిలివేసినవి అయినా) పవిత్రములుగా భావించి మనమూ స్వీకరించవచ్చు అని తెలియపరచును.

vaduganambi-emperumanar

ఎమ్పెరుమానార్ తిరువనంతపురమునకు వెళ్ళినప్పుడు,అనంత శయన ఎమ్పెరుమాన్ ఆలయములోని ఆగమమును మార్చదలచెను. కాని ఎమ్పెరుమాన్  ప్రణాళిక వేరుగా ఉండడముచే ఎమ్పెరుమానార్ నిద్రించుచున్న సమయమున ఎత్తుకొని వెళ్ళి తిరుక్కురుంగుడి దివ్య దేశమున వదిలి వచ్చెను. ఎమ్పెరుమానార్ ఉదయము లేచి పక్కన నదిలో స్నానమును ఆచరించి,ద్వాదశ ఊర్ద్వ పుండ్రములను (12 పుండ్రములు) దరించి వడుగ నంబిని (వారు తిరువనంతపురములోనే ఉండెను) శేషమును స్వీకరించుటకు పిలిచిరి. తిరుక్కురుంగుడి నంబి స్వయముగా వడుగ నంబి వలె వచ్చి తిరుమణి ని దరించెను. ఎమ్పెరుమానార్ తదుపరి తిరుక్కురుంగుడి నంబిని శిష్యుడిగా స్వీకరించిరి.

ఎమ్పెరుమానార్ పరమపదము చేరిన తరువాత, వడుగ నంబి తమ స్వస్థలమునకు వెచ్చేసి,అక్కడ ఎమ్పెరుమానారుల వైభవమును ప్రవచిస్తూ ఉండెను .వారు ఎమ్పెరుమానారుల శ్రీ పాద తీర్థమును (చరణామృతము)తప్ప వేరవరిదీ స్వీకరించెడి వారు కారు .ఎమ్పెరుమానారుల శ్రీ చరణములను ఆరాదిస్తూ వారి శిష్యులకి/అభిమానులకి ఎమ్పెరుమానారుల తిరువడిని చేరుటయే అంతిమ ఉద్దేశ్యమని చెప్పి మిగిలిన కాలమును సాలగ్రామమున నివసించి ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిని చేరిరి.

మన వ్యాఖ్యానములలో, కొన్ని ఐదిహ్యములు వడుగ నంబి కీర్తిని తెలుపును.మనమూ వాటిని ఇక్కడ చుద్దాము.

 • పెరియాళ్వార్ తిరుమొజి 4.3.1 – మణవాళ మామునిగళ్ వ్యాఖ్యానము – ఈ పదిగములో  “నావ కారియమ్” అను పదమును గురించి.ఒక సంఘటనను వడుగ నంబి జీవితములో గమనించవచ్చు.ఒకసారి వడుగ నమ్బి దగ్గర ఒక శ్రీవైష్ణవుడు తిరుమంత్రమును అనుసందించెను. అది విని వడుగ నంబి (ఆచార్య నిష్ఠచే)  “ఇది నావ కారియమ్” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయెను.ఇది ముఖ్యముగా మనము తిరుమంత్రము, ద్వయము, చరమ శ్లోకము –అనుసందిచుటకు మొదలు గురు పరంపరను అనుసందిచవలెనని ఆపై రహస్య త్రయమును అనుసందించవలెననీ తెలియచేయును. పిళ్ళై లోకాచార్యర్ ఇది గుర్తించి“జప్తవ్యమ్ గురు పరమ్పరైయుమ్ ద్వయముమ్” (ప్రతీ ఒకరు తప్పక గురు పరంపర తదుపరి ద్వయ మహా మంత్రమును అనుసందించవలెను) శ్రీవచన భూషణ దివ్య శాస్త్రములో (సూత్రమ్ 274)తెలిపిరి.
 • పెరియాళ్వార్ తిరుమొజి 4.4.7 – మణవాళ మామునిగళ్ వ్యాఖ్యానము –వడుగ నమ్బి పరమపదము చేరిన పిదప, ఒక శ్రీవైష్ణవుడు అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానారుతో “వడుగ నమ్బి పరమపదమును చేరిరి” అని చెప్పెను.దానికి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ ఈ విదముగా అనెను “వడుగ నంబి ఆచార్య నిష్ఠులు కావున, మీరు వారు ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిని చేరినారని చెప్పవలెను, పరమపదమునకు కాదు అనెను”.
 • వడుగ నంబి యతిరాజ వైభవమును తెలుపు ఒక అందమైన గ్రంథమును రచించిరి.ఈ గ్రంథములో వారు ఎమ్పెరుమానార్ 700 సన్యాసులతో, 12000 శ్రీవైష్ణవులతో,ఇతర శ్రీవైష్ణవులెందరితోనో ఆరాదించబడెను అని పేర్కొనెను.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై మాణిక్క మాలైలో “వడుగ నంబి ఆచార్య అను పదము (స్థానము)చాలా ప్రత్యేకము మరియు దీనికి ఎమ్పెరుమానార్ ఒక్కరే సరితూగుదురని చెప్పెను”.

పిళ్ళై లోకాచార్యర్ వడుగ నంబి గారి గొప్పతనమును శ్రీవచన భూషణ దివ్య శాస్త్రములో (సూత్రమ్ 411) వివరించిరి.

వడుగ నంబి ఆళ్వానైయుమ్ ఆణ్డానైయుమ్ ఇరుకరైయర్ ఎన్బర్ (வடுகநம்பி ஆழ்வானையும் ஆண்டானையும் இருகரையர் என்பர்)

మామునిగళ్ వడుగ నంబిని మధురకవి ఆళ్వార్ తో పోల్చెను కారణము వారికి నమ్మాళ్వారులే సర్వస్వము. కూరత్తాళ్వాన్ మరియు ముదలియాణ్డాన్ ఎమ్పెరుమానారుకి పూర్తిగా దాసులైనా –కొన్ని సమయములలో వారు ఎమ్పెరుమాన్ ని కీర్తించి సంసారములో ఇమడలేక ఎమ్పెరుమాన్ ని మోక్షము ప్రసాదించవలెననీ అభ్యర్థించిరి .అందువలన వడుగ నమ్బి “వారు ఎమ్పెరుమానారుకి చెందిన వారైనా,వారు ఎమ్పెరుమాన్ మరియు ఎమ్పెరుమానార్ లను పట్టుకొనిరి ”అని చెప్పెను.

చివరగా ఆర్తి ప్రభందములో (పాశురము 11), మామునిగళ్ వడుగ నమ్బి స్థానమును గుర్తించి తీవ్రమైన తృష్ణతో ఎమ్పెరుమానార్ ని వారిని వడుగ నంబి వలె అనుగ్రహించమని వేడుకొనెను. వడుగ నంబికి ఎమ్పెరుమానార్ పై అపారమైన నమ్మకముచే ప్రత్యేకముగా ఎమ్పెరుమాన్ ని ఆరాదించలేదు. దీని ద్వారా మన పూర్వాచార్యులు ఎవరైతే ఆచార్యులను ఆరాదించుదురో, స్వయముగా ఎమ్పెరుమాన్ ని ఆరాదించినట్టే అని తెలిపిరి . కాని మనము ఒక్క ఎమ్పెరుమాన్ ని ఆరాదిస్తే, ఆచార్యులను ఆరాధించినట్లు కాదు. అందువలన మన సంప్రదాయములో ఆచార్యుల ఆఙ్ఞలను పాఠించడమే ముఖ్యమైన సూత్రము, మామునిగళ్ ఇది వడుగ నంబిలో పూర్తిగా ఉండెనని గుర్తించిరి.
వడుగ నంబి గారి జీవితములోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలను ఇక్కడ చూసాము.వీరు పుర్తిగా భాగవత నిష్ఠతో ఉండి ఎమ్పెరుమానారుకి ప్రియ శిష్యులైరి.మనకూ అటువంటి ఆచార్య నిష్ఠ కలిగేలా వారి శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించుదాము.

వడుగ నంబి తనియన్ :

రామానుజార్య సచ్చిశ్యమ్ సాళగ్రామ నివాసినమ్
పంచమోపాయ సంపన్నమ్ సాళగ్రామార్యమాశ్రయే

ராமானுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் ஸாளக்ராம நிவாஸிநம்
பஞ்சமோபாய ஸம்பந்நம் ஸாளக்ராமார்யம் ஆச்ரயே

అడియేన్ రఘు వంశీ రామానుజ దాసన్

source:

కిడాంబి ఆచ్చాన్

శ్రీ:

శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమధ్వరవరమునయే నమ:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:

kidambi achan

తిరునక్షత్రం: చిత్రై(మేష మాసము), హస్తా నక్షత్రము

అవతార స్తలం: కాంచీపురం

ఆచార్యన్: ఎంపెరుమానార్

కిడాంబి ఆచ్చాన్ అసలు పేరు “ప్రణతార్తిహరులు”.తిరుక్కచ్చి నంబి పాడిన దేవరాజ అష్టకములో “దేవ పెరుమాళ్”ను స్తుతించిన నామములలో ఈ పేరు కూడా ఒకటి.

6000 పడి గురు పరంపరా ప్రభావము,మరి కొన్ని పూర్వాచార్య గ్రంథముల ఆధారముగా తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి వీరిని ఎంపెరుమానార్లకు తళిగ కైంకర్యమునకు ప్రధాన అధికారిగా నియమించినట్లుగా తెలియుచున్నది.

kidambi achan-emperumanar
ఎంపెరుమానార్లు గధ్యత్రయం మరియు నిత్య గ్రంథమును (తిరువారాధన క్రమము)లను అనుగ్రహించెను.అవి శ్రీవైష్ణవ సంప్రధాయమును తెలియ జేసే గొప్పగ్రంధములు.ఆకాలములో శ్రీరంగములోని కొందరికి ఎంపెరుమానార్ల విధానము నచ్చలేదు. అందువలన వారు అతి నీచమైన పనికి ఒడిగట్టారు.నిత్యము ఎంపెరుమానార్లు భిక్షకొరకు వెళ్ళు గృహములలొ ఒక గృహిణి చేత విషము కలిపిన ఆహారమును బిక్షగా పెట్టించాలని పన్నాగము చేసి అలాగే పెట్టించారు.
ఆమె భర్త కూడా ఈ నీచమైన పనిలో భాగస్వామి అయినప్పటికీ ఆమెకు ఈ పని చేయటము ఇష్టము లేదు,కాని భర్తకు ఎదురు చేప్పి గెలవలేక కన్నీటి పర్యంతమై ఎంపెరుమానార్ల భిక్షలో కలవకుండా విడిగా ఆహారమును పెట్టి సాష్టాంగ నమస్కారము ఆచరించింది.ఆమె అలా చేయటము ఎంపెరుమానార్లకు ఒక సంకేతముగ తోచి ఆ ఆహారమును కావేరిలో కలిపి వేసి పాప పరిహారార్థము ఉపవాస వ్రతమును ఆచరించారు. తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి ఈ వార్త విని పరుగు పరుగున శ్రీరంగము చేరుకున్నారు.అది మిట్ట మధ్యాహ్నవేళ.ఎండ ప్రచండముగా వుంది.ఎంపెరుమానార్లు సశిష్యులుగా తమ ఆచార్యులను ఆహ్వానించుటకు కావేరీ తీరమునకు ఎదురేగుతున్నారు.ఆచార్యులు దగ్గరకు చేరగానే ఆమిట్ట మధ్యహ్నవేళ ఇసుకనేలమీద ఎంపెరుమానార్లు సాష్టాంగ నమస్కారము ఆచరించించారు.నంబి ఎంతకు వీరిని లేవమని చేప్పలేదు(శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయములో సాష్టాంగ నమస్కారము ఆచరించించినపుడు గ్రహీతలు లెమ్మని చెప్పేదాకా లేవకూడదు).అంతలో కిదాంబి ఆచ్చాన్ తాను ఇసుక మీద పడుకొని ఎంపెరుమానారును అమాంతము ఎత్తి తన మీద వేసుకొని,నంబిని చూచి “కోమలమైన కుసుమమును ఎండలో వేస్తారా? మండే ఇసుక మీద మా ఆచార్యులను ఎంతసేపు ఉంచుతారు?” అని కోపముగా అడిగారు.వీరికి ఎంపెరుమానార్ల మీద వున్న భక్తికి మెచ్చి నంబి”ఆచార్య దేహమును పరిరక్షించుకోవాలునుకునే మీరే ఇక నుండి ఎంపెరుమానార్లకు భిక్ష తయారు చేసి పెట్టండి” అని ఆదేశించారు.ఆరోజు మొదలు కిడాంబి ఆచ్చాన్ నిత్యము ఆ కైంకర్యమును ఆచరిస్తూ వచ్చారు.

కిదాంబి ఆచాన్ ఔన్నత్యమును తెలిపే కొన్ని వ్యాఖ్యానములను చూద్దాము.
*తిరుప్పావై 23 – పెరియవాచ్చాన్  పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము- ఈ పాసురములో, ఆణ్దాళ్ గోపికలకు కృష్ణుడు తప్ప వేరెవరు రక్షకులు లేరని తెలుపుతుంది.ఆ గోపికలలాగానే కిడాంబి ఆచాన్ కూడా తిరుమాలిరుంచోలై పెరుమాళ్ళైన అళగర్ను సేవించుకోవటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్వామి ఏదైనా పాడమని అడిగారు. వెంటనే ఆచ్చాన్ ఆళవంధార్ల స్తోత్ర రత్నము- 48వ శ్లోకము“అపరాద సహస్ర భాజనం … అగతిం ..” అని పాడారు.దానికి పెరుమాళ్ళు స్పందించి “మీరు ఎంపెరుమానార్ లను ఆశ్రయించి వుండగా గతి లేనివారెలా అవుతారన్నారు.
*తిరువిరుత్తం 99 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – ఒక సారి కూరాత్తాళ్వాన్ కాలక్షేపమునకు వెళ్ళిన ఆచ్చాన్ ఆలస్యముగా మఠమునకు వచ్చారు.ఎంపెరుమానార్ ఆలస్యమునకు కారణమడిగారు.కిదాంబి ఆచ్చాన్ కాలక్షేపమునకు వెళ్ళటము వలన ఆలస్యమైనదని చెప్పారు.ఎంపెరుమానార్ ఏ పాసురము చెపుతున్నారని అడిగగా ” పిఱందవారుం వళందవారున్” (తిరువాయిమొళి 5.10) పధ్గమని చెప్పారు.ఆళ్వాన్ ఎలా వ్యాఖ్యానము చేసారని ఎంపెరుమానార్ అడగగా, కూరాత్తాళ్వాన్ పాసురమును పాడి అర్థములు చెపుతూ కన్నీరు మున్నీరై నమ్మాళ్వార్ల అనుభవం ఉన్నతమైనది.దానిని ఎలా వర్ణిచగలము నాకు మాటలే దొరకటము లేదని దు:ఖించారని వివరించారు.ఇది విన్న ఎంపెరుమానార్ నమ్మాళ్వార్ల మీద ఆళ్వాన్ కున్న భక్తికి పొంగిపోయారు.
* తిరువాయిమొళి 4.8.2 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము –ఒక సారి కిదాంబి ఆచ్చాన్ తదీయారాధన సమయ ములో అందరికీ మంచినీళ్ళు అందిస్తున్నారు(ఆ రోజులలో నోటిలోనే మంచి నీరు పోసేవారు).గోష్టిలోని ఒక శ్రీవైష్ణవులు మంచి నీరు అడగగా ఆచ్చాన్ పక్క నుండి మంచి నీరు పోసారు. అది చూసిన ఎంపెరుమానార్ పరుగున దగ్గరకు వచ్చి,’అలా పక్కనుండి పోస్తే తాగేవారికి కష్టముగా వుంటుంది ఎదురుగా నిలబడి పోస్తే నీటిధార సమానముగా వస్తుంది తాగేవారికి సుళువుగా వుంటుంది”అని చెప్పగా ఆచ్చాన్“పణిమానం పిళయామే అడియేనైప్ పణి కొణ్డ”(దాసుడిని సక్రమముగా  తీర్చి దిద్దుతున్నారు)అన్న నమ్మళ్వార్ల మాటను ఎంపెరుమానార్ పాటిస్తున్నారు కదా అని పొంగిపోయారు.
*తిరువాయిమొళి 6.7.5 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానమునమ్మాళ్వార్ కన్నులంటూ వున్నది దివ్య దేశములను  సేవించు కోవటానికేనని వాటి ప్రాశస్త్యములను ఈ పాసురములో వివరించారు.ఈ సందర్భముగా అచ్చాన్ జీవితములో జరిగిన ఒక సంఘటనను చూద్దాము. ముదలియాండాన్,కిదాంబి ఆచ్చాన్ కలిసి తిరుక్కుడంతై బయలుదేరారు.దారిలో అప్పక్కుడతాన్ కోవెల కనపడగానే ఈ పాసురము స్మరణకు వచ్చి ఆ స్వామిని కూడా సేవించుకొని బయలుదేరారు.
*తిరువాయిమొళి 10.6.1-కిదాంబి ఆచ్చాన్ భట్టరు పట్ల చాలా నమ్రత చూపేవారు.ఒక సారి భట్టరు శిష్యులలో ఒకరైన ఇళయాళ్వాన్ వీరిని అలా నడచుకోవటానికి కారణమడగగా,వీరు ఎంపెరుమానార్ ఆఙ్ఞ గురించి వివరించారు.ఒక రోజు భట్టరు పెరియ పెరుమాళును సేవించుకోవాలని కోవెలకు వేంచేయగా ఎంపెరుమానార్ ఎదురు వెళ్ళి ఆహ్వానించి గర్భ గుడిలోనికి తీసుకు వెళ్ళి,స్వామిపై ఒక శ్లోకము పాడమని కోరి,తరువాత వారిని భయటకు తీసుకు వచ్చి, తన శిష్యులతో ” భట్టరు మా పట్ల ఎలా నడచుకొంటారో మీరందరూ వారి పట్ల అలా నడచుకోవాలని ఆఙ్ఞాపించారని చెప్పారు.

కిడాంబి నాయనార్ (కిడాంబి ఆచ్చాన్ వారసులు)తిరువె:క్కాలో మణవాళ మామునులకు శ్రీ భాష్యమును చెప్పారు. ఆ సమయములో కిడాంబి నాయనార్ కోరగా మామునులు తమ నిజ స్వరూపమును చూపించారు.ఆ తరవాత వారికి మామునుల మీద అభిమానము ఇంకా పెరిగింది.

కిడాంబి ఆచ్చాన్ భాగవత నిష్టను గురించి,వీరి మీద ఎంపెరుమానార్ ఉన్న అభిమానమును గురించి తెలుసుకున్న మనము కూడ వారి శ్రీపాదములకు నమస్కరించి ఆచార్య,భాగవత నిష్టను కలిగి వుందేలాగా అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేద్దాము.

కిడాంబి ఆచ్చాన్ తనియన్:

రామానుజ పదాంభోజయుగళీ యస్య ధీమత:
ప్రాప్యం చ ప్రాపకం వంధే ప్రన్ణతార్థిహరం గురుం

ராமானுஜ பதாம்போஜயுகளீ யஸ்ய தீமத:
ப்ராப்யம் ச ப்ராபகம் வந்தே ப்ரணதார்த்திஹரம் குரும்

అడియెన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

 

Source

కోయిల్ కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్

శ్రీ~:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ~:
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమ~:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ~:

komandur-ilayavilli-achan

కొమాణ్డుర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ – శెంపొసెన్ కోయిల్, తిరునాంగూర్

తిరునక్షత్రము~: చైత్రమాసము చిత్రై, ఆయిల్యమ్

అవతార స్థలము~: కొమాణ్డూర్

ఆచార్యులు~: ఎమ్పెరుమానార్

పరమపదము చేరిన ప్రదేశము~: తిరుప్పేరూర్

కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ ఎమ్పెరుమానార్ లకు ఎంబార్ వలె బందువులు. వీరిని బాలదన్వి గురు అని కూడా వ్యవహరించేవారు. ఇళయవిల్లి/బాలదన్వి అనగా అర్థము లక్ష్మణుడు – ఇళయ పెరుమాళ్ (లక్ష్మణుడు) శ్రీరాముడికి సేవలు చేసిన మాదిరిగా వీరు ఎమ్పెరుమానార్ లకు సేవలు చేసెను.ఎమ్పెరుమానార్ స్వయముగా ఏర్పరచిన 74 సింహాసనాదిపతులలో (ఆచార్యులు) వీరు ఒకరు .

వీరి తనియన్ మరియు వాజి తిరునామములో చెప్పిన విదముగా వీరికి పెరియ తిరుమలై నమ్బి (శ్రీశైల పూర్ణులు)గారికి చాలా గొప్ప సంభందము కలదు మరియు అలానే వీరు నంబి గారికి కైంకర్యము కూడా చేసిరి.

చరమ ఉపాయ నిర్ణయము ((http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html)లో, నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై ,కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ గొప్పతనమును వర్ణించిరి.మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ దానిని  చూద్దాము.

ఉడయవర్ పరమపదమునకు చేరినప్పుడు,చాలామంది వారిని అనుసరించిరి(వారి యొక్క ప్రాణములను వదిలిరి). కణియనూర్ సిరియాచ్చాన్ ఉడయవర్ లను వదిలి కొంతకాలము కణియనూర్ లో నివసించి తదుపరి కొంతకాలమునకు తమ ఆచార్యులను(ఉడయవర్) ప్రేమతో సేవించుటకు కోయిల్ (శ్రీరంగము)నకు బయలుదేరిరి.దారిలో,వారు ఒక శ్రీవైష్ణవుడిని కలిసి ఈ విదముగా అడిగెను “మా ఆచార్యులైన ఎమ్పెరుమానార్ ఆరోగ్యముగా ఉన్నారా?” అప్పుడు ఆ శ్రీవైష్ణవుడు ఉడయవరులు పరమపదము చేరిన విశయమును చెప్పెను.ఆ వార్తను విని,వెంటనే , కణియనూర్ సిరియాచ్చాన్ “ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణము” (எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்) అని చెప్పి వారు కూడా పరమపదించిరి. కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ తిరుప్పేరూర్ లో నివసించేవారు. ఒక రాత్రి, తన కలలో ఆకాశములో ఉడయవరులను దివ్య రథములో కూర్చొని ఉన్నట్టుగా చూసిరి. అలానే పరమపదనాతన్ వేలమంది నిత్య సూరులు, ఆళ్వార్, నాధమునిగళ్ మరియు ఇతర ఆచార్యులు, ఇతర అనేకులు మంగళా వాయిద్యములతో ఎమ్పెరుమానారులను పరమపదమునకు తీసుకువెళ్ళుతున్నట్టుగా చూసిరి.ఆ స్వాగతమును చూసి ఎమ్పెరుమానార్ రథము పరమపదమునకు వెళ్ళుచుండగా అందరూ వారిని అనుసరించిరి.వారు వెంటనే మేల్కొని ఏమి జరిగినో తెలుసుకొనగోరి వారి యొక్క పక్కన నివసించే వారితో ఈ విదముగా చెప్పిరి “వళ్ళల్ మణివణ్ణన్”  “మన ఆచార్యులైన ఎమ్పెరుమానార్ దివ్య రథముపై ఎక్కి పరమపదమునకు పరమపదనాధులతో మరియు నిత్యసూరులతో కూడి వెళ్ళుచున్నారు. నేను ఇక్కడ ఒక క్షణమైనా ఉండలేను. ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్” అని వెంటనే వారి ప్రాణమును వదిలి పరమపదమునకు చేరిరి.ఎమ్పెరుమానార్ పరమపదమునకు చేరిన వార్తను విని ఎందరో శిష్యులు ఇలా వారి ప్రాణములను వదిలిరి . ఎవరైతే ఎమ్పెరుమానార్ లతో నివసించి ఉన్నారో వారు మాత్రమే ఎమ్పెరుమానార్ ఆఙ్ఞతో ఇష్టము లేకపోయిననూ సాంప్రదాయ పరిరక్షణకై జీవించి ఉండిరి. వారిని విడచి ఉండలేక వారి శిష్యులు కూడా ప్రాణములను వదలడము ఎమ్పెరుమానార్ ల గొప్పతనము .

కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ జీవితములోని కొన్ని గొప్ప సంఘటనలను చూశాము. వీరు పూర్తి భాగవత నిష్టను కలిగి ఉండి ఎమ్పెరుమానార్ లకు చాలా ప్రియ శిష్యులైరి.వారి వలె మనకూ భాగవత నిష్టయందు కొంతైనా అనుగ్రహము కలిగేలా వారి శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించుదాము .

కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ తనియన్ ~:

శ్రీ కౌశికాన్వయ మహాంభుతి పూర్ణచంద్రమ్
శ్రీ భాష్యకార జననీ సహజా తనుజమ్
శ్రీశైలపూర్ణ పద పంకజ సక్త చిత్తమ్
శ్రీబాలదన్వి గురువర్యమ్ అహమ్ భజామి

ஸ்ரீ கௌஸிகாந்வய மஹாம்புதி பூர்ணசந்த்ரம்
ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஜநநீ ஸஹஜா தநுஜம்
ஸ்ரீஸைலபூர்ண பத பங்கஜ சக்த சித்தம்
ஸ்ரீபாலதந்வி குருவர்யம் அஹம் பஜாமி

అడియేన్
రఘు వంశీ రామానుజ దాసన్

 

source:

సోమాసియాణ్డాన్

శ్రీ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ~:
శ్రీమధ్వరవరమునయే నమ~:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ~:

 

తిరునక్షత్రం~: చిత్రై(మేష మాసము), ఆరుద్ర నక్షత్రము

అవతార స్తలం~: కారాంచి

ఆచార్యులు: ఎంపెరుమానార్

రచనలు~: శ్రీ భాష్య వివరణం, గురు గుణావళి (ఎంపెరుమానారుల గుణ గణములు వర్ణించబడినవి ),షడర్థ సంక్షేపము

వీరు సోమ యాగము చేసె వారి కుటుంబము లో జన్మించారు. వీరిని శ్రీ రామ మిశ్రులు అని కూడ అంటారు. రామానుజాచార్యులు స్థాపించిన 74 సింహాసానాధిపతులలో(ఆచార్యులు)  వీరు ఒకరు. వీరు సోమయా జీయర్ గా ప్రసిద్ధి చెందారు. మొట్టమొదటిగా   శ్రీ భాష్య వ్యాఖ్యానం సాయించిన ఘనత వీరికి దక్కింది. ఇప్పటివరకు కుడా తరతరాలుగ వీరి కుటుంబము శ్రీరంగములోని పెరియకోయిల్ లో వాక్య పంచాంగం ప్రచురణ కైంకర్యం చేస్తు వస్తున్నారు.శృతప్రకాశికా భట్టర్, నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై మరియు వేదాన్తాచార్యుల అనుగ్రహించిన గ్రంథములలో వీరి  శ్రీ సూక్తులు అనేకములు కనబడుతాయి.

నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై అనుగ్రహించిన “చరమోపాయ నిర్ణయమ్” గ్రంథములో సోమాసియాణ్డాన్ గారి “గుణావళి” శ్లోకములను ఉదాహారణములుగా చూపి కృపా మాత్ర  ప్రసన్నాచార్యుల ఘనతను లోకమునకు వివరించారు. (మంచి విషయాలను తెలుసుకోవలెననే ఉత్సుకత ఉన్నవారందరిని కేవలము వారికి గల కృప మరియు దయ గుణముల చేత ఉద్ధరించాలనుకునే అచార్యులను కృపా మాత్ర ప్రన్నాచార్యులు అని అందురు.)

యస్స్యాపరాదాన్ స్వపదప్రపన్నాన్ స్వకీయకారున్ణ్య గునేణ పాతి
స ఏవ ముక్యో గురురప్రమేయాస్ తదైవ సద్భి~: పరికీర్త్యదేహి

ఆచార్యులు అనే వారు కేవలము వారి కృపా విశేషముచేత చేత తనకి శరణాగతి చేసిన శిష్యుడిని రక్షించి శ్రీవైకుంఠమును ప్రసాదిస్తారు. అంతటి ముఖ్య మైన వారు ఆచార్యులు, ఇటువంటి మంచి విషయాలు మనకు నమ్మకమైన భాగవతోత్తములు తెలియచేస్తారు.

“చరమోపాయ నిర్ణయము” లోని ఒకానొక సన్నివేశము ద్వారా సొమాసిఆండన్ గారికి మన భగవత్ రామానుజుల పై ఉన్న భక్తి ప్రేమలు తెలుసుకోవచ్చును.

సోమయాజియార్ (సోమాసియాణ్దాన్) గారు భగవత్ రామానుజుల పాద పద్మములకు శరణాగతి చేసి వారిని కొద్ది కాలము సేవ చేసుకొని అటు పిమ్మట తిరిగి వారి స్వస్ఠలానికి(కారాంచి) చేరిరి. వీరి మనసు మాత్రము ఆచార్యుల వద్దనే ఉండిపోయింది. కొన్ని రోజులు తరువాత వీరు భగవత్ రామానుజులను చూడకుండ ఉండలేక తిరిగి ఆచార్యులను సేవించుకోడానికి సిద్ధము అవుతారు, కాని వీరి భార్య అడ్డుచెప్పేటప్పటికి రామానుజుల మూర్తిని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆరాధనము చేసుకుందామని శిల్పిని పిలిపిస్తారు. అలా ఏర్పాటు చేయబడ్డ మూర్తిని చూసి సంత్పప్తి చెందక మరల ఇంకా అందమైన మూర్తిని చేయుటకు నిర్ణయించుకొంటారు. ఆరోజు రాత్రి నిద్ర లో భగవత్ రామానుజులు ప్రత్యక్షమయి “నా విగ్రహాన్ని పాడుచేసి తిరిగి కొత్త విగ్రహము ఎందుకు ఎర్పర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నావు ? నీవు ఎక్కడ ఉన్నను నా అభిమానము మాత్రమె నీకు ఉద్ధారకము అని అచంచల విశ్వాసము లేనిచొ తిరిగి కొత్త విగ్రహము ఎర్పర్చుకున్నను దాని మీద భక్తి కలుగదు.” అదివినిన వెంటనె వారి మూర్తి ని భద్రపరిచి, తన భార్యను విడిచి శ్రీరంగానికి ప్రయాణము చేసి భగవత్ రామానుజుల పాదముల మీద పడి జరిగిన స్వప్నాన్ని విన్నవిస్తాడు. రామానుజాచార్యులు చిరు నవ్వుతో “నీ అఙ్ఞానమును దూరము చేయుటకు, భార్యను అనుసరించుకుంటు ఆధారపడకుండ ఉండేలా చెయుటకు అలా చేసాను. నాపట్ల నీకు గురి లేకున్నను, నా అభిమానము చేత నీవు ఉధ్ధరింప పడతావు, మోక్షము తప్పనిసరిగ ప్రాప్తిస్తుంది, అన్ని రకాల భయాలను, భాదలను వీడి సంతొషము గా ఉండు” అని చెప్తారు .ఈ సంఘటమును మనకు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై గారు తెలియ చేస్తారు.

పూర్వాచార్యులు అనుగ్రహించిన వ్యాఖ్యానముల లో సోమాసియాణ్దాన్ వైభవము తెలిపే అనేక ఐతిహ్యములు కనిపిస్తాయి, అందులో కొన్ని ఇక్కడ చూద్దాము

1.తిరునెడుంతాణ్డగం 27 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం – తిరుమంగై ఆళ్వార్ (పరకాల నాయకి భావముతో) ఒక కొంగ ను వీరి దూత గా తిరుక్కణ్ణపురానికి పంపి అక్కడ వేంచేసిన పెరుమాళ్ళకు తన హృదయములో ఉన్న ప్రేమని తెలియచేస్తారు. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై గారు తన వ్యాఖ్యానం లో తిరుమంగై ఆళ్వారులు “తిరుక్కణ్ణపురము” లో వేంచేసిన స్వామి నామాన్ని ఉచ్చరించే విధానము ఇతరులు ఎవ్వరు అనుకరించలేరు, అట్టి ప్రేమ రసాన్ని మదిలో నింపుకొని స్వామి నామాన్ని గానం చేసెవారు అళ్వారులు. అదే రీతిలొ అనంతాళ్వాన్ “తిరువేంకటముడయాన్” అని వేంకటేశుడుని పలికే తీరు, పరాశర భట్టర్ గారు “అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్” అని శ్రీ రంగనాథుని పిలిచే తీరు, అలాగే మన సోమాసియాందాన్ గారు “ఎంపెరుమానారే శరణం” అని పలికే విధానము చాల గొప్పది. ఇవే నామాలను మరి ఎవ్వరు పలికిననూ వారు పలకగా పొందే ప్రేమ భావన, తీయదనము, మాధుర్యము కలగవు.

2. తిరువాయ్ మొళి 6.5.7 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం – పైన వివరించిన తీరు లోనె వీరు కుడా తెలియ చేస్తారు కాని ఇక్కడ నమ్మాళ్వర్లు పరాంకుశ నాయికి భావముతో పెరుమాళ్ళను వీడి ఉండకుండ ఉండేలా చెయమని “తులైవిల్లిమంగలం ఎంపెరుమాన్” అని పిలిచే తీరు కేవలం వీరికే సొంతం. ఈ విశయాన్ని గుర్తించి నంపిళ్ళై గారు, ఆళ్వార్లు ప్రయోగించిన నామాల అర్ఠాన్ని, అందులో ఉన్న ప్రాముఖ్యతలను వివరించారు. ఇందులో వీరు ఉపయోగించిన భగవంతుని నామములకు ఒక ప్రత్యేకత సంతరించుకున్నాయి.ఎలాగైతే అనంతాళ్వాన్, భట్టర్, సోమాసియాణ్దాన్ పెరుమాళ్ళను తిరువేంకతముడయాన్, అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్, ఎంపెరుమానార్ అని పిలిచిన విధానము మనలో పులకింతలు తెప్పిస్తాయి అని నంపిళ్ళై మనకు వివరిస్తారు.

వార్తామాలై గ్రంథములో సోమాసియాణ్డాన్ కు సంభందించిన కొన్ని సన్నివేశములను చూద్దాము

1. 126 – ఇక్కడ సోమాసియాణ్దాన్ ప్రపన్నులకు ఎంపెరుమానారే ఉపాయమని అందంగ విశద పరిచారు. స్వ ప్రయత్నము మానేసి భగంతుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే మన రక్షకత్వ భారాన్ని భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. భక్తి లేక శరణాగతి ఏది మార్గము కాదు, కేవలం భగంతుడే మనకు ఉపాయము అని గుర్తించడము చాల ముఖ్యము.
2. 279 – అప్పిళ్ళై(వయసు లో వీరు సోమాసియాణ్డాన్ కంటే చిన్న వారు కని ప్రసిద్ధమైన శ్రీ వైష్ణవులు) వీరు సోమాసియాణ్డాన్ గారితో ఇలా అంటారు “మీరు ఙ్ఞానము లో, వయసులో పెద్దలు , అంతే కాకుండ పూర్వాచార్యుల అడుగు జాడలలో నడిచే వారు, ఐననూ మీ వస్త్రానికి ఒక ముడి వేసుకొని పెట్టుకోండి, దీనిని చూచిన ప్రతిసారి భాగవత అపచారము చేయకూడదని గుర్తు చేస్తుంది.”
ఇలా చెప్పడానికి కారణం ఎంతటి గొప్ప వారైననూ భాగవత అపచారము చేయటం వల్ల పతనము అవుతారు. ఇది స్వరూప నాశనానికి తోడ్పడుతుంది.
3. 304 – సోమాసియాణ్దాన్, మనము లౌకిక మైన విషయ భోగాల కొరకు ప్రాకులాడకూడదని, వాటి చే పొందే సంతోశములకు దూరము గా ఉండవలను అని కొన్ని కారణములు చెప్తారు
. మన స్వస్వరూపము భగవంతునికి దాసుడిగా ఉండటం
. మనకు లభించిన జీవితం భగవంతునికి కైంకర్యము చేసుకొనుటకు మాత్రమే
. విడతీయరానిది మరియు ఎల్లప్పుడూ కలిసి ఉండే సంబంధము భగవంతుని తో మనకు ఉంటుంది
. చివరిగ మన శరీరము తాత్కాలిక మైనది, నశించునది
అవుట చే మనము ప్రాపంచమైన సంతోషములకు ప్రాకులాడ కూడదు లేద ఇంద్రియాలను భోగ పరిచే విధముగ ప్రవర్తించ కూడదు.
4. 375 – పాలు పెరుగు దొంగలించాడని గోపాలుడిని దండించారు అని విని మన సోమాసియాణ్దాన్ స్వామి మూర్చపొతారు. యశోదమ్మ చేత శిక్షించ పడ్డ శ్రీ కృష్ణుడిని తలచుకొని పులికించి పొయారు అని ఇక్కడ తెలియచేస్తారు.

ఇలా మనము సోమాసియాణ్దాన్ ఆచార్యుల దివ్య మైన జేవితములొ కొన్ని సన్నివెశములను గురించి తెలుసుకున్నాము. వీరికి ఉన్న భాగవత నిష్ట ప్రశంస నీయమైనది. ఎంపెరుమానార్లకు సన్నిహితులు. ఇటువంటి వీరి పాదపద్మ ములను స్మరిస్తూ మనకు కుడా వీరికు ఉన్న భాగవత నిష్ట లో ఎంతొ కొంత అలవర్చింప చేయ మని ప్రర్థిద్దాము.

సోమాసియాణ్దాన్ తనియన్:

నౌమి లక్ష్మణ యోగీంద్ర పాదసేవైక ధారకమ్
శ్రీరామక్రతునాధార్యమ్ శ్రీభాష్యామృత సాగరమ్

நௌமி லக்ஷ்மண யோகீந்த்ர பாதஸேவைக தாரகம்
ஸ்ரீராமக்ரதுநாதார்யம் ஸ்ரீபாஷ்யாம்ருத ஸாகரம்

అడియేన్ ప్రదీప్ రామానుజ దాసన్

archived in https://guruparamparai.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Source

ముదలియాణ్డాన్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ~:
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమ~:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ~:

mudhaliyandan

తిరునక్షత్రము~: చైత్ర మాసము, పునర్వసు

అవతార స్థలము~: పేట్టై

ఆచార్యులు~: ఎమ్పెరుమానార్

పరమపదము చేరిన ప్రదేశము~: శ్రీరంగము

శ్రీ సూక్తులు~: ధాటీ పంచకము, రహస్య త్రయము (ప్రస్తుతము ఎక్కడ అందుబాటులో లేవు)

ఆనంద దీక్షీతర్ మరియు నాచ్చియారమ్మన్ ల కుమారునిగా అవతరించిరి,వారికి ధాశరధి అని నామకరణము చేసిరి.వీరు ఎమ్పెరుమానారుకు చిన్నమ్మ కుమారుడు.వీరికి రామానుజన్ పొన్నడి, యతిరాజ పాదుక, శ్రీవైష్ణవ దాసర్, తిరుమరుమార్భన్ అని కూడా వ్యవహరించేవారు మరియు ప్రధానంగా ముదలియాణ్డాన్ (అర్థము“శ్రీవైష్ణవులకు నాయకుడు”) గా ప్రాశస్తమును పొందిరి.వీరు ఈ విధముగా కూడా వ్యవహరించబడేవారు ఎమ్పెరుమానార్ (యతిరాజ పాదుకా)యొక్క శ్రీ చరణములు మరియు ఎమ్పెరుమానార్ యొక్క త్రిదండము.గమనిక~: ఆళ్వాన్(కూరత్తాళ్వాన్) మరియు ఆణ్డాన్ ఇద్దరూ ఎమ్పెరుమానార్ కి చాలా ప్రియమైనవారు మరియు వారి నుండి వీరిని వెరుచేయలేము – కూరత్తాళ్వాన్ లను ఎమ్పెరుమానార్ యొక్క జల పవిత్రము (ఎమ్పెరుమానార్ యొక్క త్రిదండమునకు కట్టబడిన జెండా) గా వ్యవహరించెదెరు.

azhwan-emperumanar-andan

ఆళ్వాన్, ఎమ్పెరుమానార్, ఆణ్డాన్ – వారి యొక్క అవతార స్థలములలో

ఎమ్పెరుమానార్ ఆణ్డాన్ యెడల గొప్ప ఇష్టమును కలిగిఉండేవారు కారణము వారి యొక్క భగవత్/భాగవత నిష్ట (భగవాన్ మరియు అతని భక్తుల యందు గల సంభందము). ఎమ్పెరుమానార్ సన్యాసమును స్వీకరించిన సమయములో,వారు ఒక్క ఆణ్డాన్ యందు తప్ప మిగిలిన బంధములన్నీ వదిలివేసామని చెప్పిరి –అది ఆణ్డాన్ యొక్క గొప్పతనము.ఎమ్పెరుమానార్ సన్యాసాశ్రమము స్వీకరించిన తరువాత, ఆళ్వాన్ మరియు ఆణ్డాన్ ప్రథమంగా వారి యొక్క శిష్యులైరి. వారిద్దరూ ఎమ్పెరుమానార్ వద్ద శాస్త్రములను (ఉభయ వేదాంతము – సంస్కృతము మరియు అరుళిచ్చెయల్) వాటి యందు గల సారములను నేర్చుకొనిరి. వారు ఎమ్పెరుమానార్ తో పాటు కాంచీపురమును వదిలి శ్రీరంగమునకు వెళ్ళిరి.ఎమ్పెరుమానార్ యొక్క దివ్యాఙ్ఞతో, ఆణ్డాన్ కోవెల యొక్క పూర్తి అధికార భాద్యతలను తీసుకొని అన్ని పనులను సరైన నిర్వహణతో ( కార్యములను) నిర్వర్తించెను.

తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి ఎమ్పెరుమానార్ లకు చరమ శ్లోకము యొక్క అర్థములను అనుగ్రహించిన తరువాత, ఆణ్డాన్ ఎమ్పెరుమానార్ లని వారికి కూడా అనుగ్రహించవలసినదిగా కోరిరి. ఎమ్పెరుమానార్ ఆణ్డాన్ ని నంబి వద్దకి వెళ్ళి అభ్యర్తించమనిరి. ఆణ్డాన్ 6 నెలలు నమ్బి గారి తిరుమాళిఘ (గృహము) నందు ఉండి ఎంతో ఓపికతో సేవలను చేసెను.6 నెలలు గడిచిన తదుపరి,ఆణ్డాన్ నంబి  గారిని చరమ శ్లోకము యొక్క అర్థములను అనుగ్రహించవలసినదిగా కోరగా , నంబి ఈ విదముగా అన్నారు మీరు మీ యొక్క ఆత్మ గుణములను పూర్తిగా మెరుగుపరచుకొన్నచో ఎమ్పెరుమానార్ స్వయముగా అనుగ్రహించుదురని చెప్పిరి. నంబి వారి యొక్క శ్రీ చరణములను ఆణ్డాన్ యొక్క శిరస్సుపై ఉంచి వారికి వీడ్కోలు పలికిరి. ఎమ్పెరుమానార్ ఆణ్డాన్ యొక్క రాకను చూచి,ఆణ్డాన్ యొక్క భావము (దాస్యము యందు)నకు సంతోషించి చరమ శ్లోకము యొక్క అర్థములను అనుగ్రహించిరి.

mudhaliyandan-sridhanavellAtti

ఆణ్డాన్ ఎమ్పెరుమానార్ లకు పుర్తి దాసులవడము ఈ చరితము (చారిత్రక సంఘటన)ద్వారా తెలుసుకోవచ్చును.

ఒకసారి పెరియ నంబి గారి కూతురైన అత్తుజాయ్ తన అత్తగారి వద్దకి వెళ్ళి  తాను నది కి వస్త్ర ప్రక్షాళనకు /స్నానానికి ఒంటరిగా వెళ్ళుచున్నాను కావున సహాయానికి ఎవరినైన పంపించ వలసినదని కోరగా దానికి వారి అత్తగారు మీ పుట్టింటి నుండి స్త్రీధనంగా సహాయకులను  తెచ్చుకోవలసినది” అని బదులిచ్చినది.  అత్తుజాయ్ తన యొక్క తండ్రి గారు వద్దకి వెళ్ళి (సహాయకునికై)ఏర్పాటు చెయమని కోరెను. పెరియ నంబి తాను పూర్తిగా ఎమ్పెరుమానార్ పై ఆదారపడటముచే వారి వద్దకు వెళ్ళి అడుగమనెను,ఆమె వెళ్ళి వారిని ఈ విషయమున అభ్యర్తించింనది. ఎమ్పెరుమానార్ ఆ ప్రదేశములో చుట్టూ చూసి ఆణ్డాన్ ను అత్తుజాయ్ కి సహాయకుడిగా వెళ్ళమని ఆఙ్ఞాపించిరి. ఆణ్డాన్ వారి యొక్క ఆఙ్ఞకు పాఠించి ఆమె వెంట వెళ్ళెను.వారు ఆమెకు నిత్యమూ సహాయమును చేయుచుండిరి. అత్తుజాయ్ అత్తగారు ఇది చూసి ఆందోళన చెందిరి కారణము ఆణ్డాన్ (అతను గొప్ప పండితుడు మరియు రామానుజ శిష్యులలో నాయకుడు) వారి యొక్క గృహమునకు వచ్చి దాస్యము చేయడము.అందువలన ఆమె వారిని ఆ పనులు చేయవద్దనిరి. ఆణ్డాన్ వెంటనే ఇది ఎమ్పెరుమానార్ యొక్క ఆఙ్ఞ కావున నేను చేస్తానని చెప్పెను.ఆమె వెంటనే పెరియ నంబి గారి వద్దకు వెళ్ళగా వారు ఎమ్పెరుమానార్ వద్దకు పంపిరి. ఎమ్పెరుమానార్ ఈ విదముగా చెప్పెను“మీరు కోరడముచే మేము సహాయకుడిని పంపితిమి –మీకు వద్దైతే అతడిని వెనుకకు పంపడి”. అత్తుజాయ్ అత్తగారు తన యొక్క తప్పును గ్రహించి పెరియ నంబి, ఎమ్పెరుమానార్, ఆణ్డాన్ యొక్క గొప్పతనమును గుర్తించి ఆపై అత్తుజాయ్ విషయమున శ్రద్దను తీసుకొనెను.ఈ యొక్క సంఘటన తమ యొక్క ఆచార్యుల ఆఙ్ఞలను పాఠించడములో ఆణ్డాన్ యొక్క గొప్పతనమును తెలియచేయును .మనము దీని ద్వారా సులభముగా గ్రహించవచ్చు,ఎవరైతే ఎమ్పెరుమానార్ శ్రీ చరణ దాసులమని చెప్పుదురో,ఎవరైతే ఎమ్పెరుమానార్ శ్రీచరణ దాసులుగా భావిస్తారోవారందరు ఇలాంటి పవిత్రమైన /కళ్యాణ గుణములను కలిగి ఉంటారు. ఈ గుణముల సారభూతునిగా  ముదలిఆండాన్   ఉన్నారని గ్రహించవచ్చు.

mudhaliyandan-sripadhathirtham

శైవరాజు ఆగడములు భరించక ఆణ్డాన్ కూడా ఎమ్పెరుమానార్ తో కూడి మేల్కోటె (తిరునారాయణపురము) ప్రయాణించిరి.ఒక ప్రదేశములో మిథులాపురి సాగ్రామము, అక్కడ నివశించే ప్రజలు అవైదికముగా ఉండేవారు. ఎమ్పెరుమానార్ ఆణ్డాన్ తో  ఆ గ్రామ ప్రజలు స్నానము చేయు చోట(నదిలో) వారి యొక్క శ్రీచరణాములను ఉంచమని చెప్పిరి. ఆణ్డాన్ తమ శ్రీపాదములను నదిలో ఉంచుటచే నదిలో అందరూ స్నానము చేయడము వలన  వారు ఆణ్డాన్ యొక్క శ్రీపాద సంభందముచే,వారు పునీతులైరి.ఆ మరునాటి నుండి ప్రతీ ఒక్కరు  ఎమ్పెరుమానార్ వద్దకు వచ్చి వారిని ఆశ్రయించెను.అందువలన ,మనము ఈ సంఘటన ద్వారా ఒక స్వచ్చమైన శ్రీవైష్ణవుని శ్రీ పాద తీర్థము అందరినీ పునీతులగా చేయుననే విశేషమును గ్రహించవచ్చును.

ముదలియాణ్డాన్ కుమారులైన కందాడై ఆణ్డాన్ ఎమ్పెరుమానార్ యొక్క ఆఙ్ఞను తీసుకొని ఎమ్పెరుమానార్  ఒక అర్చా విగ్రహమును తయారు చేసిరి . ఎమ్పెరుమానార్ ప్రేమతో ఆ విగ్రహమును ఆలింగనము చేసుకొనిరి.ఆ యొక్క విగ్రహమును వారి అవతార స్థలములో (శ్రీపెరుంబూతూర్)తై పుష్యమిన(ఈ రోజును గురు పుష్యమిగా ఇప్పడికీ శ్రీపెరుంబూతూర్ లో నిర్వహించుదురు)ప్రతిష్టించిరి మరియు ముఖ్యముగా  తాముగంద తిరుమేని (ఆ విగ్రహము రామానుజులకి ప్రియము కావడముచే)గా ప్రసిద్దిగాంచెను.

ఆణ్డాన్  ఆఙ్ఞలను మరియు వారి యొక్క కీర్తిని వ్యాఖ్యానములో వివిద ప్రదేశములలో ఉదహరించబడెను.వాటిలో కొన్ని మనమూ ఇక్కడ చుద్దాము:

 • తిరువాయ్ మొజి 2.9.2 – నమ్పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము – ఆణ్డాన్ ఔదార్యం ఈ సంఘటనందు అందముగా వివరించెను.ఒకసారి ఆణ్డాన్ నగరములో లేని సమయమున అతని శిష్యుడొకరు ఎమ్బార్ వద్దకి వెళ్ళెను. ఎమ్బార్ ఆ శ్రీ వైష్ణవుడి కైంకర్యమును అంగీకరించిరి కారణము అతనికి ఆచార్య సంభందము లేదని,వారు అతడికి పంచ సంస్కారములని అనుగ్రహించి దైవ విషయములను చెప్పుచుండెను.అప్పుడు ఆణ్డాన్ తిరిగి రాగా, ఆ శ్రీవైష్ణవుడు తిరిగి ఆణ్డాన్ వద్దకి వచ్చి కైంకర్యమును చేయసాగెను. ఎమ్బార్ దానిని గురించి తెలుసుకొని ఆణ్డాన్ వద్దకి వచ్చి ఈ విదముగా చెప్పిరి “నాకు ఇతను మీ  శిష్యుడని తెలియక అలాచేయడమైనదని అందుకు తన అపచారమును మన్నించమనిరి”. ఆణ్డాన్, ప్రశాంతముగా సమాదానమును చెప్పిరి “ఎవరైనా బావిలో పడినప్పుడూ,ఇద్దరు కలిసీ అతడిని బయటకు తీస్తే,అది చాలా సులభము.అలానే,ఇతను సంసారములో ఉన్నాడు కావున,మనమిద్దరమూ సహాయము చేస్తే అది లాభమే కదా”.ఇటువంటి ఉదార హృదయమును కలిగి ఉండడము చాలా అరుదు దానిని  మనము ఆణ్డాన్ వద్ద చూడవచ్చు.
 • తిరువాయ్ మొజి 3.6.9 – నమ్పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము – ఈ పదిగములో ఆణ్డాన్ అర్చావతార ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క గొప్పతనమును పూర్తిగా వివరించిరి. “పరమపదనాథుడు తన భక్తులపై కృపతో అర్చావతారముగా  ఇక్కడ  అవతరించిరని భావించరాదు. దానికి బదులుగా   అర్చావతారమే చాలా ప్రథానమైనదని మరియు పరవాసుదేవుడిగా తాను ఇక్కడ పరమపదము నుండి విచ్చేశాడని భావించాలి”. 
 • తిరువాయ్ మొజి 5.6.7 – నమ్పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము – ఈ పదిగములో, ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క సర్వ వ్యాపకత్వమును (సర్వాంతర్యామి) గురించి వివరించెను.ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకి(నమ్మళ్వార్ స్త్రీ భావనతో పాడినపుడు పరాంకుశ నాయకి అని పేర్కొంటారు.)ఎంపెరుమాన్ తమ బంధువులను నాశనము చేస్తాడు అన్నారు. దానికి ఆణ్దాన్ “ఎంపెరుమాన్ తన దివ్య సౌందర్యముతో(తన భక్తులను పూర్తిగా ద్రవింపచేసి ) నాశనము చేస్తాడు”అని చక్కటి వ్యాఖ్యానము చేసారు.
 • తిరువాయిమొళి-6.4.10- నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము-ఇక్కడ్ ఆణ్దాన్ అర్చావతార ఎంపెరుమాన్ ప్రణవత వర్ణిచబడింది(విశేషముగా నంపెరుమాళ్ మీద)..ఎంబార్,ఆణ్దాన్ల మీద నంజీయర్ చేసిన వ్యాఖ్యను నంపిళ్ళై  గుర్తించారు.సంసారములో చాలా మంది పరమాత్మ పట్ల విముఖులుగా వున్నారు.అర్చావతార ఎమ్పెరుమాన్ సుకుమారుఢై పూర్టిగా తన భక్టుల మీద ఆదారపఢ్ఢాఢు.బ్రహ్మోత్సవము తరువాత ఎమ్బార్,ఆణ్డాన్ కలుసుకున్నప్పుఢు పరస్పరము అభివాదాలింగనముల తరువాత”నమ్పెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాధులు) ఉత్సవాంతరము క్షేమముగా ఆస్థానము చేరారు.” అని సంతసించారు.మన పూర్వాచార్యుల లగా పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనము చేయుటమీద వీరికి ఆసక్తి అధికం.
 • తిరువాయ్ మొజి 8.10.3 – నమ్పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము~:భట్టర్ చిన్నతనములో, ఆళ్వాన్ ని “శిరుమామనిశర్” (తిరువాయ్ మొజి 8.10.3)యొక్క అర్థమును అడిగిరి. కారణము అది విరుద్దముగా కనబడడముచే. అందుకు, ఆళ్వాన్ ఈ విదముగా చెప్పెను ‘శ్రీవైష్ణవులైన ముదలియాండాన్, ఎంబార్ మరియు అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ శారీరకముగా చిన్నవారు కాని నిత్య సూరుల వలె గొప్పవారు.
 • తిరువాయ్ మొజి 9.2.8 – నమ్పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము – శ్రీ రంగములో శ్రీజయంతి పురప్పాడు సమయమున, వంగీపురత్తు నంబి ఎమ్పెరుమాన్ ని సేవించుటకై గొల్లపిల్లల సమూహమున చేరిరి. ఆణ్డాన్ అక్కడ ఉన్నారేమిటని అడుగగా, నంబి ఈ విదముగా చెప్పెను “నేను విజయస్వ అని చెప్పితిని”. ఆణ్డాన్ అందుకు సమాదానముగా మీరు వారి మద్యన ఉండి,వారి యొక్క భాషను మాట్లాడక కష్టమైన సంస్కృతమును ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని అడిగిరి.

ముదలియాణ్డాన్ జీవితములోని కొన్ని విషయములను ఇక్కడ మనమూ చూసాము.వారు పూర్తిగా భాగవత నిష్ట కలిగి ఉండి ఎమ్పెరుమానార్ లకు ప్రియమైన శిష్యులైరి.మనమూ అటువంటి భాగవత నిష్ట కలుగవలెనని వారి శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించుదాము.

ముదలియాణ్డాన్ యొక్క్ తనియన్ ~:

పాదుకే యతిరాజస్య కథయంతి యదాఖ్యయా|

తస్య దాశరథే పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహం ||

 

பாதுகே யதிராஜஸ்ய கதயந்தி யதாக்யயா
தஸ்ய தாஸரதே: பாதௌ சிரஸா தாரயாம்யஹம்

 

అడియేన్

రఘు వంశీ రామానుజ దాసన్

source:

 

తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్

    శ్రీ:

    శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:

    శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:

    శ్రీమద్ వరవరమునయే నమ:

    శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:

    తిరునక్షత్రము:  మిథున మాసము(ఆని)

    అవతార  స్థలము:  తిరుక్కణ్ణమంగై  

    ఆచార్యులు:  నాథమునులు

    పరమపదము పొందిన స్థలము:  తిరుక్కణ్ణమంగై

    రచనలు: నాచ్కియార్ తిరుమొళి తనియన్ అల్లి నాళ్ తామరై మేల్

Thirukkannamangai_bhakthavatsalan

భక్తవత్సలన్ ఎమ్పెరుమాన్ మరియు తాయార్ – తిరుక్కణ్ణమంగై

thirukkannamangai-andan-thiruvarasu

తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్డాన్ – తిరుక్కణ్ణమన్గై

        తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్,తిరుక్కణ్ణమంగై దివ్య దేశములో అవతరించారు .నాథమునుల శిష్యులు. భగవానుని రక్షకత్వము మీద వీరికున్న విశ్వాసాన్ని పూర్వాచార్యులు ఎంతగానో ప్రశంసించారు.

   పిళ్ళై లోకాచార్యులు అనుగ్రహించింన శ్రీవచనభూషణమనే దివ్య శాస్త్రములో వీరు ప్రస్తుతింపబడ్డారు. ఉపాయమునకు, ఉపేయమునకు ఉండవలసిన లక్షణములను 80వ సూత్రములో  ఉపాయత్తుక్కు పిరాట్టియైయుం, ద్రౌపతియైయుం, తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దానైయుం పోలే ఇరుక్కవేణుం; ఉపేయత్తుక్కు ఇళైయ పెరుమాళైయుం, పెరియ ఉడైయారైయుం, పిళ్ళై తిరునరైయూర్ అరైయరైయుం, చింతయంతియైయుం పోలే ఇరుక్కవేణుంఅన్నారు.అనగా”ఉపాయమునకు పిరాట్టిలాగా, ద్రౌపతిలాగా, తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్లాగా,ఉపేయమునకు లక్ష్మణస్వామిలాగ,పెరియ ఉడైయార్లాగ, పిళ్ళై తిరునరైయూర్ అరైయర్లాగ చింతయంతిలాగ ఉండాలి అని అర్థము.  ఉపాయమనగా గమనము,ఉపేయమనగా గమ్యము.భగవంతుడే ఉత్తమ ఉపాయము. శ్రీమహాలక్ష్మితో కూడిన శ్రీ మన్నారాయణుడు ఉపేయము.

ఉపాయం

  *పిరాట్టి అనగా సీతా పిరాట్టి (శ్రీ మహాలక్ష్మి) రావణుని చెరలో ఉన్నప్పుడు తన శక్తిని ఉపయోగించలేదు.లేకుంటే రావణుని తన శక్తిచే నాశనము చేయుట ఆమెకు అసాధ్యమేమి కాదు.దానికి తార్కాణము హనుమ తోకకు రాక్షసులు నిప్పు అంటించినప్పుడు సీతాదేవి హనుమకు ఎమీ కాకూడదని భావించి “శీతో భవ”(చల్లబడుగాక) అని దీవించింది.అదే శక్తినుపయోగించి రావణుని నాశనము చేయగలిగి వుండి కూడా తన స్వతంత్ర్యమును ప్రకటించకుండా శ్రీరాముని  ఉపాయముగా భావించి ఆయన రాక కోసము ఎదురుచూస్తూ తన దాసత్వమును చాటుకుంది.

  *ద్రౌపతి నిండు సభలో కౌరవులచే అవమానింపబడినప్పుదు స్త్రీ సహజమైన లజ్జను విడిచి రెండుచేతులెత్తి కృష్ణుడే రక్షకుడన్న విశ్వాసముతో ఆయనను ప్రార్థించింది.

  *తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్ తన ప్రయత్నములన్నీ వదిలివేసి భక్తవత్సలుడైన  తిరుక్కణ్ణమంగై దివ్య దేశములోని పెరుమాళ్ళపై విశ్వాసమునుంచి శరణాగతి చేశారు.

  ఆణ్డాన్ నిష్ఠను మామునులు ఈ సూత్రములో బాగా వ్యాఖ్యానము చేశారు.

ఒక సారి ఆణ్డాన్ ఒక కుక్క తనపై దాడి చేసిన వ్యక్తి మీద కోపముతో మొరగటము చూశారు. అంతలో ఆ కుక్క యజమాని కోపముతో ఆవ్యక్తి మీదికి వచ్చాడు.మాట మాట పెరిగింది ఆఖరికి కత్తి దూసేదాక విషయము వెళ్ళింది.అది చూసిన ఆణ్దాన్ కు గొప్ప ఙ్ఞానోదయమైంది. ఒక కుక్క యజమాని తన కుక్కను రక్షించుకోవటానికి సాటి వ్యక్తిని చంపటానికి కూడాసిద్దపడ్డాడే|మరి  సర్వాధికారిసర్వశక్తుడు అయిన శ్రీమన్నారాయణుడు తన వారైన చేతనులను వదిలేస్తాడా? అని భావించి తిరుక్కణ్ణమంగై దివ్య దేశములోని పెరుమాళ్ళైన  భక్తవత్సలుని శ్రీపాదములపై సాష్ఠాంగపడ్డారు.    

స్వరక్షణ హేతువాన స్వవ్యాపారంగళై విట్టాన్ ఎంగిన్ఱపడి” (స్వరక్షణ హేతువైన స్వవ్యాపారములను వదిలాడు)అని మామునులు వ్యాఖ్యానము చేశారు. ఆయ్ జనన్యాచార్యులు కూడా తన తిరువాయిమొళి 9.2.1 వ్యాఖ్యానములో ఈ విషయమును ప్రత్యేకముగా చెప్పారు.

  ఉపేయము (కైంకర్యము)-

               శ్రీవచన భూషణ దివ్యశాస్త్రములోని 80వ సూత్రము,తరువాతి సూత్రములలో దీనికి చక్కని వ్యాఖానము చేయబడినది.

   *ఇళయ పెరుమాళ్-(లక్ష్మణస్వామి) శ్రీ రాముడికి ఎప్పుడు ఏ కైంకర్యము కావాలంటే అది చేయటములో సిద్దహస్తుడు.

   *పెరియ ఉడైయార్ –( జటాయు మహారాజు) రావణాసురుడు సీతా పిరాట్టిని అపహరించుకు పోయేటప్పుడు తన ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడాడు.

   *పిళ్ళై తిరునరైయూర్ అరైయర్-శ్రీరంగము దగ్గరలోని తొత్తియం తిరునారాయణపురం అనే క్షేత్రములో ఒకసారి పిళ్ళై తిరునరైయూర్ అరైయర్ సకుటుంబముగా సేవించుకోవటానికి వెళ్ళినపుడు కొందరు దుండగులు కోవెలకు నిప్పు పెట్టారు. అర్చావిగ్రహమును రక్షించుకోవటము కోసము అరయర్ కుటుంబముతో సహా అర్చా విగ్రహమును ఆలింగనము చేసుకొని ఆ ప్రయత్నములోనే పరమపదము చేరుకున్నారు. పరమాత్మ పట్ల వీరికున్న అంకితభావమును పూర్వాచార్యులు ఎంతగానో కొనియాడి నారు.

   *చింతయంతి –   వ్రజ భూమిలో ఉండే ఒక గోపిక. కృష్ణుని పట్ల అపారమైన ప్రేమకలది. ఒక రోజు కృష్ణుని వేణుగానము విని ఆనందముతో ఆయనను చూడాలని తహ తహలడింది.ఇంట్లోని వాళ్ళు వెళ్ళనివ్వ లేదు. దుఃఖముతో కూలిపోయి ప్రాణాలను విడిచింది. ఆనందముతో పుణ్య కర్మము, దుఃఖముతో పాప కర్మము తొలగి పోయి  పరమపదం చేరుకున్నది. మన పాపపుణ్యములే మనలను ఈ సంసారములో(భూలోకములో)కట్టి పడవేసేవి.

    ఆణ్దాన్ జీవితకాలమంతా తిరుక్కణ్ణమంగైలోని స్వామికి కైంకర్యము చేసి పరమపదమునకు వేంచేసి అక్కడ పరమపద నాథునికి కైంకర్యము కొనసాగించారు.

    పూర్వాచార్య గ్రంథములలో ఆణ్దాన్ గొప్పతనమును తెలియజేసే వ్యాఖ్యానములు కొన్నిటిని చూద్దాము.

    *నాచ్చియార్ తిరుమొళి 1.1- వ్యాఖ్యానము  –   “తరై విళక్కి”(నేలను ఊడ్చి)అని  ఆణ్దాళ్ అన్న మాటకు తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్ చెడును ఊడుస్తున్నారు అని పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో రాశారు.

    *తిరుమాలై 38 –  వ్యాఖ్యానము–“ఉన్ కడైత్తలై ఇరుంతు వాళుం సోంబర్”(“నీ తలవాకిటనే ఉండి ఉజ్జేవించే సోమరులు” అని అర్థము) దీనికి  పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానములో తిరుక్కణ్ణమంగై ఆండాన్ ను ఉదాహరణగా  చూపించారు.ఎందు కంటే పరమాత్మనే నమ్ముకొని ఇతర తాపత్రయములు లేకుండా జీవించారు. 

    *తిరువాయిమొళి 9.2.1 నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము – నమ్మాళ్వార్  తిరువాయిమొళి  10.2.7 చెప్పిన విదముగా కడైత్తలై చీయ్క్కప్పెత్తాల్ కడువినై కళైయలామే”(తల వాకిలి ఊడిస్తే పాపాలన్నీ తరిగిపోతాయి) అనే  పాశురానికి నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానములో చక్కగావివరించారు. ఈ పాశుర అర్థము ఏవిటంటే నమ్మాళ్వార్ స్వామితో ‘మేము తరతరాలుగా కోవెలను శుభ్రము చేసే కైంకర్యము చేస్తున్నాము’.  “ ప్రపన్నులైనవారు కైంకర్యము ఉపాయముగా ఎందుకు స్వేకరించాలి?వారికి పరమాత్మ ఉపాయము కదా? “అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. నంపిళ్ళై తిరువాయిమొళి 9.2.1  పాశురము యొక్క ఈడు వ్యాఖ్యానములో దీనికి తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్ అనుభవములోని విషయాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పారు. ఆణ్దానుకు నాస్తికుడైన  మిత్రుడు ఒకడు వుండేవాడు. ఆణ్దాన్ రోజు కోవెలలోని సన్నిధిని శుభ్రము చేయటము చూసి ప్రపన్నులైన మీరు కోరికలే లేని వారు కదా మరి ఎందుకు ఇంత కష్టపడి రోజూ  శుభ్రము చేస్తున్నావు? అని అడిగారు. దానికి ఆండాన్ శుభ్రము చేసిన స్థలము,చేయని స్థలము చూపించి తేడా చూడమన్నారు.దాసభూతులైన వారికి కైంకర్యము చేయటము సహజసిద్దము అంతేకాని ఉపాయము కాదు అని చెప్పారని నంపిళ్ళైతన వ్యాఖ్యానములో వివరించారు.

          *శ్రీవచన భూషణము సూత్రం 88లో పిళ్ళై లోకాచార్యులు సామాన్యులు చేసే కైంకర్యానికి,    ప్రపన్నులు చేసే  కైంకర్యానికి బేధమును చక్కగాతెలిపారు.

        *చరమోపాయ నిర్ణయం నాథమునులు నాలాయిర దివ్య ప్రబంధమును   నమ్మాళ్వార్ వద్ద ఆళ్వార్ తిరునగరిలో నేర్చుకున్నారు.అక్కడ నుండి  వీరనారాయణ పురం (కాట్టు మన్నార్ కోయిల్)చేరుకొని, దివ్య ప్రబంధమును అక్కడి పెరుమాళ్ళు ,మన్ననార్ ముందు నివేదించారు.  కోవెలలో మర్యాదలు అందుకున్న తరువాత తిరుమాళిగకు వెళ్ళగానే, తన మేనళ్ళులను కీళై అగత్తాళ్వాన్, మేలై అగత్తాళ్వాన్లను(కింది ఇంటి ఆళ్వాన్,మీది ఇంటి ఆళ్వాన్) పిలిచితను నమ్మాళ్వార్ల అనుగ్రహము పొందిన విధానమును వివరించారు.తనకు కలలో భవిష్యదాచార్యులు(రామానుజులు) దర్శనము ఇచ్చిన విషయము చెప్పగా విని, వారిరువురు ఆశ్చర్యచకితులైయ్యారు. తరవాత వారికి ద్వయ మంత్రార్థమును తిరువాయిమొళి పరముగా వివరించారు. ప్రియ శిష్యులైన తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్ కు కూడా చెప్పారు.పొలిగ పొలిగ పొలిగ” (తిరువాయిమొళి 5.2.1) పాశురమును వివరిస్తున్న సందర్భములో,స్వప్న వృత్తాంతము(భవిష్యదాచార్యులు)ను నాథమునులు తెలపగా విన్న ఆండాన్   నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై(పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై కుమారులు)రచించిన “చరమోపాయ నిర్ణయమును”లోని విషయము చక్కగా భోద పడుతున్నదని తమలాంటి పెద్దల సాంగత్యము నా పూర్వజన్మ సుకృతమని పొంగిపోయారు. 

   *వార్తా మాలై 109 – పిన్బజగియ పెరుమాళ్ జీయర్ కూడ తన వార్తామాలలో పిరాట్టి, ద్రౌపతి , తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్లను  గురించి శ్రీవచనభూషణములో చెప్పిన విధముగానే చెప్పారు.

   *వార్తా మాలై 234-ఇందులో విశేష శాస్త్రము (భాగవత ధర్మము) సామాన్య శాస్త్రం (వర్ణాశ్రమ ధర్మం) కంటే ఎలా గొప్పదో తెలియజేసారు. అలాంటి నిష్ఠ అందరికీ సాధ్యము కాదు. ఎంతో ప్రపన్నులైన అధికారులు ఆది భరతన్, తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్ లాంటి వారికి మాత్రమే సాధ్యము.

       తిరుక్కణ్ణమంగై ఆణ్దాన్ దివ్య తిరువడిని మనసులో నిలుపుకొని మనలోను పరమాత్మ మీద చెదరని విశ్వాసము వుండాలని ప్రార్థించుదాము.

   అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

 source:

   ఆధారము:  చరమోపాయ నిర్ణయం, వార్తామాలై వ్యాఖ్యానములు.