Monthly Archives: April 2015

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై

శ్రీ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:

తిరునక్షత్రము:  శ్రావణ మాసము, రోహిణి నక్షత్రము
అవతార స్థలము:  శంగనల్లూర్ (సేంగణూర్).
ఆచార్యులు: నంపిళ్ళై

శిష్యులు: నాయనారాచాన్ పిళ్ళై, వాదికేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్, పరకాల దాసర్  మొదలగు వారు.

సేంగణూరులో అవతరించారు. తండ్రి గారు యామునులు. వారు పెట్టిన పేరు “కృష్ణన్” తరువాతి కాలములో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైగా ప్రసిద్ది గాంచారు. వీరు నంపిళ్ళై ప్రధాన శిష్యులలో ఒకరు. వారి దగ్గరే సకల శాస్త్ర అర్థములను తెలుసుకున్నారు. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై తన ఆచార్య అనుగ్రహము వలన మన సంప్రదాయములో వ్యాఖ్యానాచార్యులుగా ప్రసిద్ది పొందారు.

periyiavachanpiLLai-nampillai

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై – నంపిళ్ళై

పెరియ తిరుమొళి 7.10.10, ప్రకారము తిరుక్కణ్ణమంగై పెరుమాళ్   తిరుమంగై ఆళ్వార్ల(కలియన్) పాశురములకు వారి వద్దనే అర్థములు తెలుసుకొవాలనుకున్నారు. నంపిళ్ళై తాను  కలియన్ అవతారముగా, ఎంపెరుమాన్(పెరుమాళ్ళు) పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అవతారముగా చెపుతారు. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైకి వ్యాఖ్యాన చక్రవర్తి, అభయప్రద రాజర్ అనే బిరుదులున్నాయి. వీరు నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై ని కుమారులుగా స్వీకరించారు.

వీరి జీవిత కాలములో వీరు ఈ క్రింది గ్రంధములకు వ్యాఖ్యానములను అనుగ్రహించారు.

* నాలాయిర దివ్య ప్రబంధము – వీరు మొత్తము ప్రబంధమునకు వ్యాఖ్యానములు అనుగ్రహించారు. దురదృష్టవశాత్తు పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి లోని 400 పాశురములకు వీరు రాసిన వ్యాఖ్యానములు లుప్తమై పోగా మామునులు ఆ భాగమునకు వ్యాఖ్యానమును రాశారు.

*స్తోత్ర గ్రంధములు – పూర్వాచార్య శ్రీసూక్తులైన స్తోత్ర రత్నమునకు, చతుశ్లోకికి, గద్య త్ర్యయమునకు, జితంతే స్తోత్రమునకు వీరు వ్యాఖ్యానములు రాశారు.

*శ్రీ రామాయణము – శ్రీ రామాయణములోని ముఖ్యమైన శ్లోకములను ఎంచుకొని వాటికి చక్కటి వ్యాఖ్యానములు రాశారు. రామాయణ తనిశ్లోకి కి మంచి వివరణ పూరకమైన వ్యాఖ్యాలు చేసారు. విభీషణ శరణాగతి భాగమునకు “అభయ ప్రదరాజర్” అని పేరు పెట్టారు.

ఇవి కాక మాణిక్యమాలై, పరందరహస్యం, సకల ప్రామాణ తాత్పర్యము వంటి చాలా రహస్య గ్రంథములకు వ్యాఖ్యానములు రాశారు. వీటిలో రహస్య త్రయసారము విపులముగా తెలుపబడింది. పిళ్ళై లోకాచార్యులు, రహస్య త్రయమునకు నంపిళ్ళై మరియు పెరియవాచాన్ పిళ్ళైల ఉపదేశములను తీసుకొని అష్టాదశ రహస్య గ్రందములను అనుగ్రహించారు.

“పాశురపడి రామాయణము” ద్వారా వీరికి శ్రీ రామాయణము, దివ్యప్రబంధములలో ఉన్న పట్టు అవగతమవుతుంది. దివ్యప్రబంధములోని పదములను తీసుకొని శ్రీ రామాయణమును చక్కగా సులభముగా రచించారు.

వాది కేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్ జీవితములో జరిగిన సంఘటన వలన వీరి దయా గుణము అర్థమవుతుంది. జీయర్, తన పూర్వాశ్రమములో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైగారి తిరుమాళి వంటశాలాలో కైంకర్యము చేస్తుండేవారు. ఆరోజులలో వీరు నిరక్షరులు. ఆచార్య భక్తి మాత్రము అపారంగా వుండేది. ఒకసారి కొందరు శ్రీవైష్ణవులు వేదాంత విషయములుము చర్చించుకుంటున్నారు. వీరు వాళ్ళను చూసి “మీరు ఏవిషయము మీద చర్చించుకుంటున్నా”రని అడగగా దానికి వాళ్ళు హేళనగా నవ్వి “ముసల కిసలయము”(అప్పుడే పుట్టిన మొగ్గ) అనే గ్రంథము మీద అని చెప్పారు. వీరు తమ ఆచార్యులతో ఈ విషయమును విన్నవించగా, పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అపారమైన కారుణ్యముతో వారికి సకల శాస్త్రములను బోధించారు. అనతి కాలములోనే అన్ని సాస్త్రములను అధికరించి వాది కేసరి అళగియ మణవాళ జీయరుగా ప్రసిద్ది గాంచి ఎన్నో సంప్రదాయ గ్రంధములను రాశారు.

పెరియ పెరుమాళ్, పెరియ పిరాట్టి, పెరియ తిరువడి, పెరియాళ్వార్, పెరియ కోయిల్ లాగా ఆచ్చాన్ పిళ్ళై కూడా వారి ఔన్నత్యము వలన పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైగా ప్రసిద్ది గాంచారు.

మణవాళ మామునులు తమ “ ఉపదేశరత్న మాలై “లో రెండు పాశురములలో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైని ప్రస్తావించారు.

పాశురం: 43

“నంపిళ్ళై తమ్ముడైయ నల్లరుళాల్ ఏవియిడ
పిన్ పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అదనాల్, ఇన్ బా
వరుపత్తి! మారన్ మరై పొరుళై చొన్నదు
ఇరుపత్తు నాలాయిరం”

అర్థము: నంపిళ్ళై ఆనతి మేరకు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వేదసారమైన తిరువాయిమొళికి చక్కని వ్యాఖ్యానమును రాసారు. శ్రీ రామాయణమును మనసునందు నిలుపుకొని రాసినందు వలన అది 24000 పడి అయింది. శ్రీ రామాయణములోశ్లోకములు 24000).

పాశురం: 46

“ పెరియవాచాన్ పిళ్ళై పింబుళ్ళవైక్కుం
తెరియ! వియాక్కిగైగళ్! శెయ్వాల్ అరియ
అరుళిచ్చెయల్ పొరుళై! ఆరియ ర్ గట్కు ఇప్పోదు
అరుళిచ్చెయలాయ త్తరిం న్ దు“

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానముల వలననే దివ్య ప్రబంధమునకు పెద్దలు అర్థాలను గ్రహించి తమ ఉపన్యాసముల ద్వారా ప్రచారము చేయగలుగు తున్నారు. వీరి వ్యాఖ్యానములే లేకుంటే ఇది ఎవరికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు.

మామునులు 39వ పాశురములో, తిరువాయిమొళి వ్యాఖ్యాన కర్తలైన ఐదుగురిలో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైని చేర్చి చెప్పారు. ఇటువంటి పూర్వాచార్యుల వ్యాఖ్యానములవలననే దివ్య ప్రబంధములోని అంతరార్థములను గ్రహించగలుగు తున్నాము.

వార్తామాలై గ్రంధములోను ఇతర పూర్వాచార్య గ్రంథములలోను వీరి జీవిత విశేషాలు కొన్ని లభిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వాటిలో కొన్నిటిని చూద్దాము:

ఒకసారి కొందరు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైని ఈవిధముగా అడిగారు.”మనము ఎందుకు పెరుమాళ్  కృపకోసము, లీల కోసము ఎదురు చూస్తాము?”

దానికి వారు “మనము సంసారములో చిక్కుకున్నామని తలిస్తే పెరుమాళ్  కృప కోసము, ఇక్కడ ఆనందముగా వున్నామనుకుంటే లీల కోసము ఎదురుచూస్తాము” అన్నారు.

“పారతంత్ర్యము అంటే ఏమిటని?” ఒకరు అడిగారు. దానికి  పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై పూర్తిగా పెరుమాళ్ళ శక్తి పై ఆధార పడి యుండుట, స్వప్రయత్నముతో సహా ఉపాయాంతరములను వదిలివేయుట, నిరంతరము భగవత్కైంకర్యములో గడుపుట, అంతే కాదు మోక్షము కూడా పారతంత్ర్యమే అని చెప్పారు.

“ఉపాయమంటే ఏవిటి అన్ని వదిలివేయడమా? ఆయనను పట్టుకోవడమా?” అని ఒకరు అడుగగా పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై దానికి “రెండు ఉపాయములు కావు. పరమాత్మ మనలను సృష్ఠించాడు. మనకు అన్నీ ఇచ్చాడు. ఆయనను పట్టుకోవడము ఒక్కటే ఉపాయము” అని వివరించారు.

ఒకసారి వారి బంధువు ఒకరు చాలా విచారముగా కనబడ్డారు. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై కారణము అడిగారు. దానికి ఆమె ఈ సంసారములో అనాది కాలముగా ఉండి అనేక కర్మలను చేస్తున్నాను, పరమాత్మ నాకు మోక్షము ఎలా ఇస్తారు? అని అడిగింది. దానికి పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై మనము ఆయన సొత్తు. స్వామి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మన కర్మలను లెక్క చేయక తానే తీసుకుంటాడు అన్నారు.

ఒక శ్రీవైష్ణవులు మరొక శ్రీవైష్ణవులను తప్పులెంచడము చూసి, పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై, యముడు శ్రీవైష్ణవుల తప్పులు చూడవద్దని తన భటులకు చెపుతాడు, పిరాట్టి “న కశ్చిన్ నా పరాధ్యతి” అంటుంది. అందువలన ఇతరుల తప్పులను చూడకండి. పెరుమాళ్ళు కూడా” నా భక్తులు తప్పులు చేయరు. ఒకవేళ చేస్తే అది మంచికే” అన్నారు. ఆళ్వార్ కూడ్ ఎవరైతే ఎంపెరుమాన్ల భక్తులో వారు స్తుతింపబడాలి. శ్రీవైష్ణవులలో తప్పులు పట్టే వాడు శ్రీవైష్ణవుడే కాదు.

ఒకసారి భాగవతుల గురించి చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు భగవంతుని గురించి ఒకరు అడగగా పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై “విశేష విషయములు చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు సామాన్య విషయముల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతారు శ్రీవైష్ణవులందరు ప్రబంధమును తప్పక సేవించాలి అని అన్నారు.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై తనియన్

శ్రీమత్ కృష్ణ సమాహ్వాయ నమో యామున సూనవే|
యత్ కటాక్షైకలక్ష్యాణం సులభ: శ్రీధర స్సదా||

ఎవరి కటాక్షము వలన శ్రీమన్నారాయణుని కృప మన మీద పడుతుందో అటువంటి యామునుల కుమారులైన పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైని నేను సేవిస్తాను.

వారు సంప్రదాయమునకు చేసిన కృషిని స్మరిస్తూ మనము సదా వారి శ్రీపాదములను మనసులో నిలుపుకుందాము.

అదియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి.

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/10/05/periyavachan-pillai/

వేదవ్యాస భట్టర్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

azhwan_bhattars                                    పరాశర భట్టర్,  కూరత్తాళ్వాన్  మరియు వేదవ్యాసభట్టర్

తిరునక్షత్రం: వైశాఖ మాస అనూరాధా నక్షత్రం

అవతార స్థలము: శ్రీరంగం

ఆచార్యులు: ఎంబార్ (గోవిందభట్టర్)
పరమపదించన స్థలం: శ్రీరంగం

వీరు కూరత్తాళ్వాన్ (ఆళ్వాన్)కు ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుక్కుమారులు మరియు పరాశరభట్టర్ కు చిన్న సోదరులు. వీరు రామపిళ్ళై మరియు రామసూరిగా కూడ ప్రసిద్ధిచెందారు.  శ్రీభాష్య వ్యాఖ్యాన కర్త అయిన సుదర్శన సూరి(శ్రుతప్రకాశికా భట్టర్) వీరికి వారసులు.

పెరియపెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాథుడు)ప్రసాద వరం వల్ల ఆండాళ్  మరియు కూరత్తాళ్వాన్ దంపతులకు ఉభయభట్టర్లు జన్మించిరి. ఒకసారి  కూరత్తాళ్వాన్ మరియు ఆండాళ్,  పెరుమాళ్ ప్రసాదం తీసుకోకుండ శయనించారు (కూరత్తాళ్వాన్ ఊంఛ వృత్తిలో ఉండి ఆనాడు వర్షం కారణంగా ధాన్యమును సంపాదించలేక పోయిరి). ఆ సమయాన  వారు శ్రీరంగ దేవాలయపు అంతిమ  నైవేద్య ఘంటానాదాన్ని విన్నారు.  ఆండాళ్ అప్పుడు ఎంపెరుమాన్ తో ” ఇక్కడ నీ భక్తుడు ప్రసాద స్వీకరణ లేకుండ ఉంటే నీవక్కడ విశేష భోగాన్ని అనుభవిస్తున్నావా” అని అన్నారు. ఇది ఆలకించిన పెరియపెరుమాళ్  తన ప్రసాదాన్ని  మిగితా సామాగ్రిని  మర్యాద యుక్తంగా ఉత్తమనంబి ద్వారా కూరత్తాళ్వాన్ మరియు ఆండాళ్ కు పంపిరి. ప్రసాదం రావడాన్నిచూసిన ఆళ్వాన్  ఆశ్చర్యపడి సర్దుకొని లేచారు. వెంటనే ఆండాళ్ వైపు చూసి ‘నీవు ఎంపెరుమాన్ ను ఏమైన అభ్యర్ధించావా?’ అనగా ఆమె అంగీకరించినది.

ఆళ్వాన్ అలా ఎంపెరుమాన్ కు చేసిన అభ్యర్ధన వలన వచ్చిన ప్రసాదాన్ని చూసి కలత చెందారు. తాను రెందు దోసిళ్ళ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరించి మిగితాది ఆండాళ్ కు ఇచ్చివేసారు. ఆ రెండు దోసిళ్ళ ప్రసాద ప్రభావం వల్ల కాబోలు వారికి ఇరువురు కుమారులు జన్మించారు.

ఆళ్వాన్ కు ఇరువురు కుమారులు జన్మించిన పన్నెండవ రోజున ఎంపెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు) ఎంబార్ మరియు మిగితా శిష్యులతో కూడి ఆళ్వాన్ గృహానికి వచ్చారు. ఆ పిల్లలిద్దరిని తీసుకరమ్మని ఎంబార్ ను  ఎంపెరుమానార్ ఆదేశిస్తారు. ఎంబార్ ఆ పిల్లలిద్దరిని తీసుకవచ్చేటప్పుడు వారికి రక్షగా ద్వయమంత్రాన్ని వారి చెవుల్లో అనుసంధిస్తూ తమ చేతులతో   జాగ్రత్తగా  ఎంపెరుమానార్ దగ్గరకు తీసుకవస్తారు.

ఎంపెరుమానార్ ఆ పిల్లలిద్దరి దగ్గర వస్తున్న  ద్వయమంత్రపు విశేషాన్ని గమనించి వారికి ప్రథమంగా రక్షణ కోరిన ఎంబార్ నే వారి ఆచార్యులుగా ఉండమని ఆదేశించారు. ఎంబార్ ఆ పిల్లలిద్దరికి తమ సిద్ధాంతసూత్రములు, విశేషములు ఉపదేశించవచ్చని ఆనందించారు.  ఎంపెరుమానార్ ఆ పిల్లలిద్దరికి, మన సనాతనధర్మానికి  సహకారం అదించిన  పరాశరమహర్షి మరియు వేదవ్యాసమహర్షుల స్మృతిగా  పరాశరభట్టర్  మరియు వేదవ్యాసభట్టర్ అని నామకరణం చేశారు. ఎంపెరుమానార్ తాను ఆళవందార్ కు ఇచ్చిన ప్రతిఙ్ఞ అయిన పరాశరమహర్షి మరియు వేదవ్యాసమహర్షులకు కృతఙ్ఞతగా ఏదైన చేస్తానన్న   ప్రతిఙ్ఞను ఇలా నెరవేర్చుకున్నారు.

 ఈ ఇద్దరి సోదరుల్లో పరాశరభట్టర్  ఈ సంసారాన్ని విడనాడాలి అన్న కోరికతో చాలా స్వల్ఫకాలం మాత్రమే ఉండి  పరమపదమునకు వేంచేసారు. ఆండాళ్(భట్టరుల తల్లిగారు) భట్టర్  తాను పరమపదమునకు వెళ్ళి శ్రీమన్నారాయణునికి  శాశ్వత కైంకర్యం చేయాలన్న కోరికను పరిగణించి  అంతిమకాలంలో ఉదారంగా ఉండి  అంతిమ కర్మలను పర్యవేక్షిస్తు  ఆనందంగా నిర్వహించారు. అంతిమ కర్మలను నిర్వహించిన పిదప వేదవ్యాసభట్టర్ గృహానికి తిరిగి వచ్చి తన సోదరుని వియోగ విరహం భరించలేక దుఃఖించసాగిరి. అప్పుడు ఆండాళ్ ,  ‘ పరాశరభట్టర్ పరమపదాన్ని  అధిరోహించడము మీకు  అసూయగా  ఉన్నదా? అని నిష్ఠూరమాడినది. వేదవ్యాసభట్టర్ తన దోషమును గుర్తించి తనను తాను ఓదార్చుకొని, తన తల్లిని ప్రాధేయపడి  పరాశరభట్టర్ యొక్క  మిగితా ఉత్సవములను యధావిధిగా జరిపించారు.

పెరియపెరుమాళ్ , వేదవ్యాసభట్టర్ ను తన సన్నిధికి పిలిపించుకొని పరాశరభట్టర్ గురించి చింతించకు,  నేను నీ తండ్రిలాగా ఇక్కడ ఉన్నాగా’ అని సముదాయించారు. తరువాత  వేదవ్యాసభట్టర్  సమర్థులైన నంజీయర్ మొదలగు వారితో సాంప్రదాయము నడిపించిరి.

వ్యాఖ్యానములలో  వేదవ్యాసభట్టర్ యొక్క వైభవమును తెలుపు  కొన్ని ఇతిహాసములను(ఘట్టములను) పరిశీలిద్దాము ఇక్కడ.

  • తిరుమాలై 37- పెరివాచ్చాన్ పిళ్ళై గారి వ్యాఖ్యానం – ఈ పాశురంలో తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ ఇలా చెపుతున్నారు. పెరియపెరుమాళ్  సదా మనను రక్షించు శాశ్వత బంధువు. ఈ సంబంధమును పురస్కరించుకొని  వేదవ్యాసభట్టర్  తాను పరాశరభట్టర్ యొక్క వియోగాన్ని భరించలేనప్పుడు ఈ సూత్రాన్ని స్మరించుకొని సర్వం పెరియపెరుమాళ్ పై భారం వేసి ఊరడిల్లారు.
  • ముదల్ తిరువందాది 4- నంపిళ్ళై మరియు  పెరివాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం – పొయ్ ఘైఆళ్వార్ ఇలా చెపుతున్నారు-రుద్రుడు భగవద్విషయమును అగస్త్యమహర్షి , పులస్త్య, దక్ష మరియు మార్కండేయులకు (ఎంపెరుమాన్ గురించి సర్వం తనకు తెలిసిన )  వివరిస్తున్నాడు. ఈ సంఘటనను  వేదవ్యాసభట్టర్ వ్యంగ్యముగా  వ్యాఖ్యానించినప్పుడు, పరాశరభట్టర్ ఇలా అన్నారు ” రుద్రుడు తనను తమోగుణం ఆవరించినప్పుడు అయోమయంలో  పడతారు, కనీసం  ఇప్పుడైన   రుద్రుడు  భగద్విషమున నిమగ్నమై ఉన్నాడు, అతనిని ఇప్పుడు విమర్శించకు” అని అన్నారు.
  • తిరువాయ్ మొళి 6.2.10 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం- ఈ పాశురమున నమ్మాళ్వార్ తిరుమంత్రార్థమును (అష్ఠాక్షరి) చెబుతున్నారు. చాలా విశేషమైన సాంప్రదాయ రహస్యమును వెలికితీశారు ఇక్కడ నంపిళ్ళై గారు. తిరుమంత్రార్థమును కేవలం  ఆచార్య ముఖతగానే వినాలి.ఒకసారి  కూరత్తాళ్వాన్   కాలక్షేపము చెబుతున్న సమయాన ఈ పాశురార్థము ను ఇలా వివరించారు- తాను తన సంతానమైన పరాశర భట్టర్ మరియు వ్యాసభట్టర్ల విషయానికి వచ్చేసరికి వారిరువురిని  వారి స్వాచార్యులైన ఎంబార్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ తిరుమంత్రార్థమును సేవించాలని తెలిపారు. వారు వినయంగా శిరసావహించి  బయలుదేరారు. ఆళ్వాన్ వారిని  వెనక్కు పిలచి “ఈ ప్రపంచమున అన్నీ క్షణికమే ఏదీ శాశ్వతం కాదు,     మీరు మీ ఆచార్యుల దగ్గరకు చేరుకోలేక పోవచ్చు (మధ్యలో  మీరిరువురుకి ఏదైన ఆటంకం జరగవచ్చు) , కావున ఆ       తిరుమంత్రార్థమును  నేనే మీకు అనుగ్రహిస్తాను” అని అన్నారు. ఆళ్వాన్   శ్రీవైష్ణవులు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం పై        ప్రామాణికమైన  ఉదాహరణను తెలిపారు –  ఆధ్యాత్మికులతో దయతో మసులుకొని ఇతరులతో దూరంగా ఉండాలి.
  • తిరువాయ్ మొళి3.2 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం(ఉపోద్ఘాతమున)ఈ దశకమన నమ్మాళ్వార్  తిరుమాళిరుంశోలై అళగర్  విషయమున సరైన అనుభవమును చేయలేక పోయిరి.  వ్యాసభట్టర్  ఈ విషయమున పరాశరభట్టర్ తో తన సందేహాన్ని  ఇలా వెలిబుచ్చారు ” ఏ కారణం  చేత ఆళ్వార్ అంత సులువుగా   గ్రాహ్యముకాని  పరమపదం (చాలాచాలా దూరంగ ఉన్న)  మరియు విభవఅవతారాలు (ఎప్పుడో జరిగిన )కాక మన ముందు ఉండి అతి సౌలభ్యముగా ఉన్న అర్చావతార  ఎంపెరుమాన్ విషయాన  చాలా ఖేదముగా ఉండి వారిని సరిగ్గా అనుభవించలేక పోతున్నారు?”.  దీనికి పరాశరభట్టర్ ఇలా సమాధానమిచ్చారు “అఙ్జానులగు జీవుల ఉజ్జీవనకై  భగవానుడు తాను ఐదురూపాల్లో(పర,వ్యూహ, విభవ,అర్చావతార మరియు అంతర్యామి)  వేంచేసి ఉంటాడు. కాని భగవానుని స్వామిత్వం తెలిసిన ఙ్ఞానునకు అన్నీ రూపాలు సమానంగా కనబడతాయి. భగవానుని  కళ్యాణ గుణములన్నీ పర్వతాది పంచరూపాల్లో సమానంగా ఉంటాయి.  కాని ఆళ్వార్   తాను అళగర్ యొక్క సౌందర్యములో  మునిగిపోయి భావోద్వేగముతో  సంపూర్ణముగా స్వామిని అనుభవించలేక పోయినారు”.
  • తిరువాయ్ మొళి6.7.5 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం – ఎప్పుడైతే పరాశరభట్టర్ తాను  వైత్తమానిధి పెరుమాళ్ వేంచేసి ఉన్న  తిరుక్కోళూర్ దివ్యదేశము యొక్క వనముల అందమును తెలుపుతున్నపుడు    ఆళ్వార్ ఆ దివ్యదేశము యొక్క అందాన్ని    అనుభవిస్తున్నపుడు  ఆళ్వార్  మనస్సు ఎంత ప్రసన్నంగా అయినదో అనే విషయానిపై  ఎంబార్ తెలిపిన వ్యాఖ్యానమును    వేదవ్యాసభట్టర్ విషయ విస్తారమునకు  పరాశరభట్టర్ కు తెలుపుతారు.
  • తిరువాయ్ మొళి 7.2 నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం- ఎప్పుడైతే  ఈ ఇరువురు భట్టర్లకు పెండ్లీడు వచ్చినప్పుడు ఆండాళ్  ఈ విషయాన్ని పెరియపెరుమాళ్    కు తెలుపమని ఆళ్వాన్ కు చెపుతుంది. ఆళ్వాన్ దీనికి ‘ మీరెందుకు చింతిస్తారు భగవత్ కుటుంబమును గురించి?” అని అన్నారు. తాను సర్వం  ఎంపెరుమాన్ కు  పారతంత్ర్యులు, స్వప్రయత్నమే చేయని వారు. ఎప్పుడైతే ఆళ్వాన్ తాను పెరియపెరుమాళ్ సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు   ఆళ్వాన్ ఏదైన   అడగాలని వచ్చారని   పెరియపెరుమాళ్  అనుకున్నారు. ఆళ్వాన్ ఇలా అన్నారు”ఇరువురి  భట్టర్లు వివాహ యోగ్యులయ్యారని అందరు అనుకుంటున్నారు” . ఆ తర్వాత ఎంపెరుమాన్ వివాహ కార్యమును ఏర్పాటు చేసారు .

ఇంతవరకు మనం వేదవ్యాసభట్టర్ యొక్క కొన్ని వైభవములను తెలుసుకున్నాము. తాను సర్వం భాగవత నిష్ఠలో ఉండి ఎంపెరుమాన్ తో సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉన్నారు. భాగవతనిష్ఠ కై అతని పాదారవిందములను ప్రార్థిస్తాము.

వేదవ్యాస భట్టర్ వారి తనియ:

పౌత్రం శ్రీరామమిశ్రస్య శ్రీవత్సాంకస్య  నందనం |

రామసూరిం భజే భట్టపరాశారవరానుజం||

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

archived in https://guruparamparai.wordpress.com, మరియు  http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/16/vedha-vyasa-bhattar/

ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమతే వరవరమునయే నమ:
శ్రీవానాచల మహామునయే నమ:
nampillai-goshti1
తిరునక్షత్రము:  వృశ్చిక మాసము,  భరణి నక్షత్రము ( యతీంధ్ర ప్రవణ ప్రభావములో   హస్త అని పేర్కొనబడింది)
అవతార స్థలము:  శ్రీరంగము

ఆచార్యులు:   నంపిళ్ళై

శిష్యులు: ఈయుణ్ణి పద్మనాభ పెరుమాళ్ (వారి కుమారులు),
ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్(నంపిళ్ళై ప్రియ శిష్యులు),   వీరినే శిరియాళ్వాన్అప్పిళ్ళై అని కూడా అంటారు.తిరువాయిమొళి ఈడు మహా వ్యాఖ్యానము వీరి ద్వారానే మణవాళ మామునులకు చేరింది.
తమిళములో “ఈతల్” అనగా ఇచ్చుట అని ,“ఉణ్ణుతల్” అనగా  భుజించుటా అని అర్థము. ఈయుణ్ణి అనగా శ్రీవైష్ణవులకు పెట్టకుండా తిననివారని అర్థము.
 నంపిళ్ళై  నిరంతరము  భగవధ్విషయ కాలక్షేపములో  పొద్దుపుచ్చేవారు.  అవి  శ్రీరంగములోని  శ్రీవైష్ణవులకు బంగారు కాలము.  ప్రతి ఒక్కరు మహాచార్యులైన నంపిళ్ళై ద్వారా  భగవధనుభవములో  ఓలలాడారు.  నంపిళ్ళై ఎంపెరుమాన్ మరియు వారి ఆచార్యులైన నంజీయర్ల కృప వలన  ఆళ్వార్ల  పాశురములకు  శ్రీ రామాయణము, పురాణములు, ఇతిహాసముల నుండి  ఉదాహరణలనిస్తూ వివరించేవారు.
నంపిళ్ళైకు  వడక్కు తిరు వీధి  పిళ్ళై  ప్రియ శిష్యులు.  పగలు  నంపిళ్ళై చెప్పే తిరువాయిమొళి కాలక్షేపము విని రాత్రిళ్ళు దానిని జాగర్తగాగ్రంధస్థము చేసేవారు. ఒక సారి నంపిళ్ళై వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళై  గృహమునకు  రాగా  వారు తిరువాయిమొళి  కాలక్షేపము చేసిన  విషయాలు తాటాకు మీద కనబడ్డాయి.  తన శిష్యుడు అక్షరము పొల్లు లోకుండా రాయగలిగినందుకు  ఎంతో  సంతోషించారు.  కాని  తన అనుమతి లేకుండాఈ పని  చేయటము వారిని   నొప్పించింది .ఈ గ్రంధమే తరువాతి  కాలములో ఈడు ముప్పత్తారాయిరప్పడి గా ప్రసిధ్ధి పొందినది. తరువాత దీనిని ఈయుణ్ణి  మాధవ  పెరుమాళ్ళకు  అందజేసి శిష్యులకుబోధించమనిచేప్పారు.(ఈచరిత్ర https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/vadakku-thiruvidhi-pillai/ లో  చూడవచ్చు..)
       ఈయుణ్ణి  మాధవ  పెరుమాళ్  వారి కుమారులైన  ఈయుణ్ణి  పధ్మనాభ  పెరుమాళ్ళకు ,వారు తన శిష్యులైన నాలుర్ పిళ్ళైకి బోధించారు.  వీరు కూరతాళ్వాన్  శిష్యులైన  నాలురాన్ వారసులు.
నాలుర్ పిళ్ళై జన్మస్థలము  మేల్పాడగం (తొణ్దై నాడు),తిరునక్షత్రము పుష్యమి.వీరిని సుమన:కోసేలర్, కోల వరాహ పెరుమాళ్ నాయనార్, రామానుజార్య దాసర్, అరుళాళర్  తిరువడి  ఊనృఇయవర్ అని కూడా అంటారు.వీరి శిష్య్లులు నాలూరాచాన్  పిళ్ళై, తిరుప్పుళింగుడి జీయర్ మరియు తిరుక్కణ్ణంగుడి జీయర్.
తిరుప్పుళింగుడి జీయర్ శ్రీవైష్ణవ చరితమనే గ్రంధమును రాశారు.
నాలూర్ పిళ్ళై కుమారులు మరియు  ప్రియశిష్యులు  నాలురాచ్చాన్ పిళ్ళై.వీరి తిరునక్షత్రము ధనుర్మాస భరణి నక్షత్రము.
వీరినే దేవరాజాచ్చాన్ పిళ్ళై,  దేవేసర్,  దేవాధిపర్ మరియు మేల్నాడు ఆచ్చాన్ పిళ్ళై అని కూడా అంటారు.వీరి తండ్రిగారి దగ్గర  ఈడు ముప్పత్తారాయీప్పడి   నేర్చుకున్నారు  .వీరి శిష్యులు తిరునారాయణపురత్తు ఆయ్,  ఇళంపిళిచైపిళ్ళై మరియు తిరువాయిమొళి పిళ్ళై.
 నాలూర్ పిళ్ళై, నాలూరాచాన్ పిళ్ళై తిరునారాయణపురములోనే నివాసముండేవారు.
   కూర కులోత్తమ ధాసర్ ఆనతి  మేరకు  తిరువాయిమొళి పిళ్ళై తిరువాయిమొళిలోని  అర్థములు తెలుసుకోవటానికి కాంచీపురమునకుబయలుదేరారు.  అదే సమయములో  నాలూర్ పిళ్ళై, నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై కూడా అక్కడకు చేరుకున్నారు.  దేవ పెరుమాళ్ సన్నిధిలో అందరూకలుసుకున్నారు. దేవ పెరుమాళ్  అర్చక ముఖముగా  “పిళ్ళై లోకాచార్యులు మరెవరో కాదు,  సాక్షాత్ ఎంపెరుమానులే”  అనితెలియ జేసారు.  అంతే కాక నాలూర్ పిళ్ళైని  ఈడు వ్యాఖ్యానమును  తిరువాయిమొళి  పిళ్ళైకి  బోధించవలసినదిగా  అదేశించారు.  దానికి నాలూర్ పిళ్ళై దేవపెరుమాళ్ళను ఈ వయసులో తాను ఈ పని చేయగలనా అని అడిగారు.  అప్పుడు  ధేవ పెరుమాళ్  మీ కుమారులు నాలూరాచాన్ పిళ్ళై మీకు సహకరిస్తారని చెప్పారు.  ఆ విధముగా  తిరువాయిమొళి పిళ్ళై అందరితో కలసి ఈడు వ్యాఖ్యానమును  నాలూరాచాన్ పిళ్ళై దగ్గర అధికరించిఆళ్వార్ తిరునగరి  చేరుకొని  మణవాళ మామునులకు అనుగ్రహించారు. మామునులు  తరవాతి  కాలములో  “ఈట్టు పెరుక్కర్” గా ఖ్యాతిగాంచారు.
నాలూర్ పిళ్ళై లేక  నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై  తిరువాయిమొళికి,  పెరియాళ్వార్ తిరుమొళికి  వ్యాఖ్యానము  రాసినట్లుగా చెపుతారు.
మామునులు, తమ” ఉపదేశ రత్నమాల” లో ఈడు వ్యాఖ్యానము పరిక్రమణ  చేసిన విధమును  48,49 పాశురములలో చక్కగావివరించారు.
  •  48వ పాశురములో,వడక్కు తిరువీది పిళ్ళై ఈడు ముప్పత్తారాయిరప్పడి ని గ్రందస్తము చేసినట్టుగా చెప్పారు.నంపిళ్ళై దానిని వారి నుండి తీసుకొని ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ళ్కు ఇచ్చినట్టు చెప్పారు.
  •  49వ పాశురములో,  ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ళ  నుండి,  వారి కుమారులు  ఈయుణ్ణి  పధ్మనాభ పెరుమాళ్ నేర్చుకొని  నాలూర్ పిళ్ళై మరియు  నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళైకి  తరువాత  తిరువాయిమొళి పిళ్ళైకి, తిరునారాయణపురతు ఆయ్కి అనుగ్రహించారని  చెప్పారు.
     ఈ విధముగా ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ చరిత్ర తెలుసుకున్నాము. వీరు గొప్పఙాని  నంపిళ్ళై  ప్రియ  శిష్యులు. వారి చరిత తెలుసుకోవటము వలన మనలోనూ  భాగవత నిష్ట  కలగాలని కోరుకుందాము.
ఈయుణ్ణి  మాధవ  పెరుమాళ్ళ తనియన్: 
 
లోకాచార్య పధాంభోజ సంశ్రయం కరుణాంభుధిం
వేధాంత ధ్వయ సంపన్నం మాధవార్యం అహం భజే
ఈయుణ్ణి పధ్మనాభ పెరుమాళ్ళ తనియన్:
 
మాధవాచార్య సత్పుత్రం తత్పాదకమలాశ్రితం
వాత్సల్యాధి గుణైర్ యుక్తం పధ్మనాభ గురుం భజే
నాలూర్ పిళ్ళై తనియన్ :
 
చతుర్గ్రామ కులోధ్భూతం ద్రావిడ బ్రహ్మ వేధినం
యఙ్ఞార్య వంశతిలకం శ్రీవరాహమహం భజే
నాలూరాచాన్ పిళ్ళై తనియన్:
 
నమోస్తు దేవరాజాయ చతుర్గ్రామ నివాసినే
రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే
ఆచార్యన్ తిరువడిగలే శరణం
అడియెన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/21/eeynni-madhava-perumal/

అనంతాళ్వాన్

శ్రీ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వవరవరమునయే నమ:
శ్రీ వానాచల మహా మునయే నమ:

ananthazhwan

తిరునక్షత్రము : మేషమాసము, చిత్రా నక్షత్రము

అవతార స్థలము : సిరుపుత్తూరు/కిరన్గనూరు ( బెంగళూరు-మైసూరు మార్గములో)

ఆచార్యులు : అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంపెరుమానార్
పరమపదించిన స్థలము : తిరువేంకటమ్(తిరుమల)
రచనలు : వేంకటేశ ఇతిహాసమాల, గోదా చతుశ్శ్లోకీ, రామానుజ చతుశ్శ్లోకీ

అనంతాచార్యర్, అనంత సూరి మొదలగు నామధేయములు ఉన్నవి

శిష్యులు- ఏచ్చాన్, తొండనూర్ నంబి, మరుదూర్ నంబి.

ఎంపెరుమానార్ గురించి తెలుసుకొని వారి శ్రీపాదములను ఆశ్రయించాలని కోరికతో వారిని చేరారు. ఆ రోజులలోనే యఙ్ఞమూర్తిని సంస్కరించి  వారికి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంపెరుమానార్ అను నూతన నామధేయాన్ని ఏర్పరిచారు. అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంపెరుమానార్ శిష్యులు కమ్మని అనంతాళ్వాన్ ను ఎంపెరుమానార్ ఆదేశమిచ్చారు. ఉభయులు ఆనందముతో అంగీకరించారు. కాని అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంపెరుమానార్ సౌహృదయముతో పేరుకే నేను ఆచార్యుడైనను నా శిష్యులందరు ఎంపెరుమానార్ శ్రీపాదాలనే శిరోధార్యముగా భావిస్తారని ప్రకటించారు. కావుననే తిరుమల లో ఎంపెరుమానార్ శ్రీపాదములను (శ్రీశఠారిని) అనంతాళ్వాన్ అని వ్యవహరిస్తారు.

అనంతాళ్వాను కు మధురకవి ఆళ్వార్ కు గల పోలికలను పరిశీలిద్దాము:

*ఉభయుల తిరునక్షత్రం మేషమాసము, చిత్రా నక్షత్రము.

* ఉభయులు ఆచార్యనిష్ఠలో పరిపూర్ణులు

తిరువాయ్ మొళి లో “ఒళవిళ్ కాలమెల్లాం” పదిగములోని(3.3.1) అమృత తుల్యమైన పాశురమునకు వ్యాఖ్యానము చెపుతున్న సమయములో నమ్మాళ్వార్ శ్రీవేంకటేశ్వరునికి చేయదలచిన పుష్పకైంకర్యము గురించి ఎంపెరుమానార్ వివరించారు.అదేసమయాన శ్రోతలను చూసి” ఎవరైన తిరుమలలో అందమైన పూతోటలను పెంచి శ్రీవేంకటేశ్వరునికి పుష్పకైంకర్యము చేసి నమ్మాళ్వార్ కోరికను తీర్చగలవారు ఉన్నారా?” అని ప్రశ్నించారు. వెంటనే అనంతాళ్వాన్ లేచి ” తమరి ఆనతితో దాసుడు తమరి కోరికను నమ్మాళ్వార్ కోరికను నెరవేర్చుటకు సిద్ధమని విన్నవించుకున్నారు. అది విన్న ఎంపెరుమానార్ అమితానందముతో ఆనతిచ్చి తిరుమలకు పంపారు. అనంతాళ్వాన్ తిరుమల చేరుకొని స్వామికి మంగళాశాసనములు చేసి తోటను  పెంచి “ఇరామానుశన్” అని నామధేయమును ఉంచి ఎంపెరుమానార్ కోరిక మేరకు పుష్పకైంకర్యము చేయసాగారు. అది తెలిసిన ఎంపెరుమానార్ తిరుమలేశుని దర్శనార్థం తిరువాయ్ మొళి కాలక్షేపం త్వరగా ముగించి తిరుమల కు బయలుదేరారు. ఎంపెరుమానార్ కాంచీపురము మీదుగా ప్రయాణించి దేవపెరుమాళ్ కి , తిరుకచ్చినంబికి మంగళాశాసనము చేసుకొని తిరుపతికి చేరుకున్నారు. వీరిని ఆహ్వానించుటకు అనంతాళ్వాన్ మరికొదరు శ్రీవైష్ణవులతో కూడి కొండ క్రిందకు వచ్చారు.

తిరుమల స్వయంగా ఆదిశేషుని అవతారమని ఎంపెరుమానార్ కొండ పైకి వెళ్ళుటకు ఇష్ఠపడలేరు. కాని అనంతాళ్వాన్ తదితరుల కోరికమేరకు బయలుదేరారు. తిరుమలనంబి స్వయముగా ఆహ్వానించుటకు ఎదురారాగా ,ఎంపెరుమానార్ తోటకు వెళ్ళి  అక్కడ అనేకరకాల పూలమొక్కలను చూసి ఎంతో సంతోషముతో తిరుమంగైఆళ్వార్ పాశురమైన “వళర్ తాడానాళ్ పయన్ పెత్తెన్” (పరకాల నాయకి  తన పెంపుడు చిలుక నారయణుని నామాలు పలకడం చూసి సంతోషముతో పాడిన పాశురం)పాశురంను గుర్తుకు చేసుకున్నారు. అంతాళ్వాన్ కృషిని, అంకితభావనను చూసి చాలా సంతోషించారు.

 

ఒకసారి అనంతాళ్వాన్ భార్య నిండుగర్భణిగా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు తోట పని చేస్తున్నారు. ఆమె అవస్థను చూడలేక వేంకటేశుడు కిన్న బాలుడిలా వచ్చి సహాయము చేయబోతే, అనంతాళ్వాన్   మా ఆచార్యులు   ఆఙ్ఞానుసారం మేమే ఈ పనిని  చేయాలి నీ సహాయము అవసరం లేదని చెప్పి పంపారు. ఆ బాలుడు చూడ కుండా ఆమె చేతిలోని మట్టి తట్టను  తీసుకొని దూరంగా పోసాడు. అది తెలిసి అనంతాళ్వాన్ కోపముతో ఆ బాలుణ్ని వెంబడించాడు.

ananthazhwan-art1

 

ఆ బాలుణ్ణి అందుకోలేక చేతిలో ఉన్న గునపాన్ని విసిరాడు. అది ఆ బాలుని గడ్దానికి(చుబుకానికి) తగిలింది.ఆ బాలుణ్ణి డిని అందుకోబోగా అంతలో దేవాలయములోనికి వెళ్ళి మాయమయ్యాడు.  సాయంకాలం దేవాలయానికి వెళ్ళిన అనంతాళ్వాన్ కు స్వామి చుబుకము నుండి రక్తం రావడం కనిపించినది. అప్పుడు విషయం అర్థమైంది అనంతాళ్వాన్ కు. వెంటనే పచ్చకర్పూరము అద్దారు.  నేటికి ఆ సాంప్రదాయము మేరకు స్వామి చుబుకానికి పచ్చకర్పూరము అద్దడం జరుగు తుంది.

 

ఒక సారి అనంతాళ్వాన్ కు ఒక పాము కరచినది.తోటి వారందరు ఎంతో ఆందోళన పడ్డారు.  కాని అనంతాళ్వాన్  నిర్భయంగా ” నన్ను కరచిన పాము బలముగలదైతే  ఈ శరీరాన్ని విడచి విరజా స్నానము చేసి, పరమపదమును చేరి అక్కడ స్వామికి కైంకర్యమును చేస్తాను.  కరచిన పాము కంటే ఈ శరీరము బలముగలదైతే ఇక్కడే ఉండి  స్వామిపుష్కరిణిలో స్నానముచేసి తిరుమలేశునికి కైంకర్యము చేస్తాను” అని అన్నారు.

ananthazhwan-snake

మరొకసారి అనంతాళ్వాన్ ప్రసాదాన్ని మూట కట్టుకొని  దానిని తీసుకొని పొరుగూరికి బయలుదేరారు. కొండ దిగి  నడుస్తూ దారిలో ప్రసాదమును తిందామని మూట విప్పారు. దానిలో కొన్ని చీమలు కనిపించాయి, వెంటనే తన శిష్యులని కొండ ఎక్కి ఆ మూటలోని చీమలను తిరుమలలో వదిలి రమ్మన్నారు . అలా ఎందుకు చేశారంటే కుళశేఖరాళ్వార్ తన పెరుమాల్ తిరుమొళి ఒ” తిరుమలైయిలే ఎడునావేన్”(తిరుమలలో ఏదో ఒకటి అవుతానని) అన్నారు. “బహుశా ఈ చీమలు వారే అయితే కొండ క్రింద వదలడం ఎంత అపచారము చేసిన వారమవుతాము”  అని  తన శిష్యులతో అన్నారు.

ananthazhwn-ants

ఇంకొకసారి అనంతాళ్వాన్ పూమాల కడుతున్న సమయములో ఒక స్వామి  వచ్చి” శ్రీనివాసుడు మిమ్ములను రమ్మన్నారు” అని చెప్పాడు. వీరు పని పూర్తిచేసుకొని వెళ్ళగా శ్రీనివాసుడు ” ఆలస్యమయింది తమరికి” అని అడిగారు దీనికి వీరు ” పూలు పూర్తిగా విచ్చుకోక ముందే  మాల కట్టాలి, మా ఆచార్యులు ఆఙ్ఞ అయిన ఈ కైంకర్యము కంటే వేరేదేది ఈ సన్నిధిలో నాకు లేదు” అన్నారు

“మేము మిమ్ములను ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోమని ఆఙ్ఞాపిస్తే” అన్నాడు శ్రీనివాసుడు.

” మీరు తిరుమలకు నాకంటే కొంచెం ముందుగా  వచ్చారు. నేను మా ఆచార్యుల ఆనతి మీద వచ్చాను. నన్ను వెళ్ళి పోమని మీరెలాగ అనగలరు?” అని అన్నారు అనంతాళ్వాన్.

ananthazhwan-srinivasan

వీరి ఆచార్య నిష్ఠను చూసి స్వామి ఎంతో మురసి పోయారు.

అనంతాళ్వాన్ శ్రీసూక్తులను వారి ఔనత్యాన్ని వివిధ వ్యాఖ్యానముల నుండి కొన్నింటిని పరిశీలిద్దాము

పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి 4.4.1 కి మణవాళ మామునుల వ్యాఖ్యానం •

నావకారియం శొల్లిలాదవర్ నాల్ దొరుం విరుందోమ్బువార్ 

దేవకారియం శెయ్ దు వేదం  పయిన్ఱు వాళ్ తిరుకోట్టియూర్

మూవకారియము తిరుత్తుం ముదల్వనై చిందియాద

అప్పావకారిగళై పడైత్తవన్ ఎఙ్ఞనం పదైత్తాంగొలో  

.ఈ పాశురంలో తిరుకోష్ఠియూర్ లో ఉన్న వాక్ శుద్ధి గల శ్రీవైష్ణవులు తమ ఆచార్యులకు ప్రియమైన విషయాలు తప్ప మరొకటి మాట్లాడరు అని పెరియాళ్వార్ పేర్కొన్నారు.పాశురమునకు మామునులు వ్యాఖ్యానము చేస్తు  అనంతాళ్వాన్ కు  భట్టర్ మీద ఉన్న అభిమానమును ఈవిధంగా పేర్కొన్నారు.

అనంతాళ్వాన్ అంతిమ సమయంలో భట్టర్ కు ప్రియమైన శ్రీవైష్ణవులతో ” ఏ నామము భట్టర్ కు  ప్రియమైనది” అని అడిగారు. దానికి వారు ” అళిగియ మణవాళన్” అని చెప్పగా విని ” భర్త పేరును భార్య చెప్పడము శాస్త్ర సమ్మతము కానప్పటికిని  భట్టర్ కు ప్రియమైన నామము కదా! అదే చెప్పుకుంటాను” అని  “” అళిగియ మణవాళన్” అనుంటూనే పరమపదించారు.

పూర్వాచార్యులు పేర్కొన్న అనంతాళ్వాన్ శ్రీసూక్తులను  కొన్నింటిని చూద్దాము.

నాచ్చియార్ తిరుమొజి 7.2 పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం

ఈ పాశురములో ఆండాళ్ పాంచజన్యము యొక్క  వైభవమును ఈ విధంగా తెలిపినది. పుట్టింది సముద్రములో , నివాసం శ్రీమన్నారాయణుని శ్రీ హస్త కమలముల్లో . సందర్భముగా పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై – అనంతాళ్వాన్  మరియు నంజీయర్ మధ్య జరిగిన ఒక సంఘటనను చెప్పారు. వేదాంతి (పూర్వాశ్రమములో నంజీయర్  కు వేదాంతి అని పేరు)

భట్టర్ చేత సంస్కరించబడిన తర్వాత  తన సంపదను మూడు భాగములుగా చేసి తన భార్యలిద్దరికి చెరొక్కటి ఇచ్చి మూడవది తమ ఆచార్యులకు సమర్పించారు. సన్యసించి ఆచార్య కైంకర్యము చేసుకోవడానికి శ్రీరంగమును చేరుకొన్నారు. ఈ విషయం తెలిసి న  అనంతాళ్వాన్ ” మీరు గృహస్థాశ్రమమును కొనసాగించి  ఉండవలసినది.  అక్కడే ఉంటు  ఆధ్యాత్మిక విషయములను  అర్థం చేసుకుంటు, ఆచార్య భాగవత కైంకర్యము చేసి ఉండ వలసినది.  ఎందుకు సన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించారు?” అక్కడ ఉన్న ఇతర శ్రీవైష్ణవులు ‘అలా ఎందుకు చెపుతున్నారు’ అని అడిగారు.  “భాగవతుడైన వాడు  తిరుమంత్రములో పుట్టి ద్వయంంత్రములో పెరగాలి” అన్నారు అనంతాళ్వాన్.

నాచ్చియార్ తిరుమొజి 12.5 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం

ఈ పాశురములో గోపగోపికలు శ్రీకృష్ణుడు కాళీయుడు మీద కెక్కి నాట్యము చేస్తున్నాడని వినగానే స్పృహ తప్పి పడిపోయారని ఆండాళ్ పాడారు. ఒకసారి  అనంతాళ్వాన్ శ్రీగుహదాసర్  తో కలసి ఎంపెరుమానార్  ను సేవించుకోవడానికి వెళుతున్నారు. శ్రీరంగం చేరుకోగానే కొందరు ఏకాంగులు శిరోముండనం చేసుకొని కావేరి నుండి వస్తూ  కనపడ్డారు. వారిని చూసి విషయమేమని విచారించగా,   ఎంపెరుమానార్   పరమపదించారని చెప్పారు. ఇది విన్న నంబిగుహదాసర్ పక్కన ఉన్న చెట్టెక్కి దూకి చనిపోవాలనుకున్నారు. అది చూసిన అనంతాళ్వాన్ “ ఎంపెరుమానార్   పరమపదించారని తెలియగానే పోని ప్రాణము చెట్టెక్కి దూకితే పోతుందా, కాళ్ళు చేతులు విరుగుతాయి అంతే” అని అన్నారు.

* పెరుమాళ్ తిరుమొళి 4.10- పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం- ఈ పాశురములో కులశేఖరాళ్వార్   తిరుమల పై ప్రీతిని ప్రకటించుకున్నారు. తిరుమల మీద ఏదో ఒక వస్తువుగా పడి ఉన్న చాలని తలచారు.

అదే అనంతాళ్వాన్ వేంకటేశుని  దగ్గరనైన ఉండటానికి అభ్యంతరం లేదన్నారు. అదే తిరుమల తో వారికున్న సంబంధము.

*పెరుమాళ్ తిరుమొళి 4.10- పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం – ఈ పదిగములో తిరుమంగైఆళ్వార్  పరకాల నాయకిగా  తిరువేంగడం  గురించి  తపించి ” వేంగడమే వేంగడమే ” అని ఆ దివ్యదేశము మీది ప్రీతిని చాటుకున్నారు. భట్టర్ శ్రీరంగనాథుని  ” అళిగియ మణవాళన్ ” అన్నట్లుగా ,అనంతాళ్వాన్ శ్రీనివాసున్ని ” తిరువేంగడముడయాన్” అని పిలిచారు అని నంజీయర్ అన్నారు.

*తిరువాయ్ మొళి 6.7.1 నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానమున  – ఈ పదిగంలో నమ్మాళ్వార్ , వైత్తమానిధి ఎంపెరుమాన్ మీద , తిరుక్కోళూర్ దివ్యదేశము మీద  తమ ప్రీతిని చాటుకున్నారు. నంపిళ్ళై , అనంతాళ్వాన్ దివ్యదేశవాసము గురించి చెప్పిన ఒక సంఘటనను వివరించారు.

చోళ కులాంతకం అనే ఊరిలో  శ్రీవైష్ణవులొకరు వ్యవసాయం చేస్తు  కనబడగా, వారి స్వస్థలమేదని అడిగారు అనంతాళ్వాన్ . దానికి  వారు ” మాది తిరుక్కోళూర్, అక్కడ ఉపాధి దొరకనందున  ఇక్కడకు రావల్సి వచ్చినదని” బదులు చెబుతారు దివ్యదేశవాసము వదలుకొని ఇక్కడ రావటం కన్నా ఎంపెరుమానార్, మరియు  నమ్మాళ్వార్ కు ఎంతో ఇష్ఠమైన తిరుక్కోళూర్ లో నివాసముతో వారికి కైంకర్యము చేస్తు జీవించడానికి గాడిదలము పెంచుకొని సంపాదించవచ్చు” అని  అనంతాళ్వాన్ అన్నారు. దీని వలన  దివ్యదేశవాస శ్రీవైష్ణవ  కైంకర్యము ఎంత ముఖ్యమైనదో అర్థమవుతుంది.

* తిరువాయ్ మొళి 6.7.1 నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానమున  – ఈ పదిగంలో నమ్మాళ్వార్ , పరాంకుశనాయకిగా పెరుమాళ్ కు ఒక పక్షిద్వారా సందేశమును పంపుతుంది.  ఈ సందేశమును పెరుమాళ్  కు విన్నవిస్తే నీకు ఈ లోకము, పరమపదము ఇస్తానని  వాగ్ధానం   చేశారు. ( ఈమె పెరుమాళ్ కు నాయకి కావున ఆయన సొత్తు అంతా ఈమెదే)అంతా పక్షికే ఇస్తే వీరు  ఎక్కడ ఉంటారని ఒకరికి సందేశము వచ్చినది” ఆ పక్షి చూపిన చోటే ఉంటారు” అని అనంతాళ్వాన్ అందముగా అన్నారు.

*తిరువాయ్ మొళి 6.8.1 నంపిళ్ళైడు వ్యాఖ్యానమున  – ఈ పాశురంలో నమ్మాళ్వార్ , పెరుమాళ్ ను ” ఎన్ తిరుమగళ్ శేర్ మార్బన్” అన్నారు(శ్రీ మహా లక్ష్మి నివస స్థానము)

అనంతాళ్వాన్ తమ కూతిరికి ” ఎన్ తిరుమగళ్” అని పేరు పెట్టుకొని  పవిత్రమైన మాతల మీద తన ప్రేమను చాటుకున్నారు.

*వార్తామాలై-345- భట్టర్ ఒకసారి తన  శిష్యులలో ఒకరిని శ్రీవైష్ణవుల లక్షణాలను తెలుసుకొనుటకు అనంతాళ్వాన్  వద్దకు పంపించారు. వీరు వెళ్ళే  సమయానికి   అనంతాళ్వాన్  తిరుమాళిగలో తదీయారాధన జరుగుతుంది. పంక్తిలో కూర్చోగానే మరొక  శ్రీవైష్ణవుల కోసం వీరిని లేపారు. ప్రతి పంక్తిలోను అలాగే జరిగింది.  ఆఖరికి   అనంతాళ్వాన్  తో కూర్చొని ప్రసదమును స్వీకరించారు వారు. అప్పుడు   అనంతాళ్వాన్  ఆ శ్రీవైష్ణవుల గురించి వివరములను అడిగారు. తాము భట్టర్ శిష్యులమని ,  శ్రీవైష్ణవుల లక్షణాలను తెలుసుకొనుటకు భట్టర్ తమ వద్దకు పంపిచారని చెప్పారు.

దానికి అనంతాళ్వాన్  ” కొక్కై పోలిలే, కోలియై పోలిలే , ఉప్పై పోలిలే, ఉమ్మైపోలిలే ఇరుక్కు వేండం” అని చెప్పారు. అంటే కొంగ లాగ అవకాశం వచ్చే వరకు ఆగడం, కోడి లాగా సారతమమైన పదార్థాలను  మాత్రమే తీసుకోవడం, ఉప్పు లాగా తన ఉనికిని చాట కుండా అన్నింటా ఉండాలి” అని చెప్పారు. ఆఖరికి మాలాగా అన్నారే దాని అర్థం ఏమిటని అడిగారు, ” ప్రతిపంక్తిలోను కూర్చున్న మిమ్ములను  లేపినా మీరు కోపగించుకోక ఓపికగా ఉన్నారు. ఇలాగే శ్రీవైష్ణవులకు ఓపిక ఉండాలి” అని చెప్పారు.

తిరువేంకటాద్రీశుని కృప  అనంతాళ్వాన్ పైన ఈనాటికి అపారముగా ఉన్నది. వారి వీరి అవతారోత్సవమైన మేష మాసములో చిత్తా నక్షత్రం నాడు,  వారి పరమపదోత్సవమైన కర్కాటక మాసం పూర్వఫల్గుణి  నక్షత్రం నాడు  తిరువేంకటాద్రీశుడు  అనంతాళ్వాన్ తోటకు విచ్చేసి తన శేషమాలను,  శ్రీశఠగోపమును అనుగ్రహించే సాంప్రదాయం ఇప్పటికిని కొనసాగుతున్నది

ananthazwan-magilatree

 

ఈ వ్యాసములో  అనంతాళ్వాన్ వైభవము  కొంతవరకు మాత్రమే  తెలుకున్నాము. మన మీద వారి అపార కృపాకటాక్షములు సదా ప్రసరించాలని ప్రార్థన చేద్దాం.

ananthazhwan-thirumalai

అనంతాళ్వాన్  తనియన్:

అఖిలాత్మ గుణవాసం అఙ్ఞాన తిమిరాపహం|
ఆశ్రితానాం సుశరణం వందే అనంతార్య దేశికమ్||

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజ దాసి

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/31/ananthazhwan/