మణక్కాల్ నంబి

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రితం సంచికలో మనము ఉయ్యక్కొండార్ వారి గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాత ఆచార్యుల  గురించి తెలుసుకుందాము.

మణక్కాల్ నంబి

మణక్కాల్ నంబి – మణక్కాల్

తిరునక్షత్రం : మాఘ మాసము, మఖా నక్షత్రము
అవతారస్థలం : మణక్కాల్ (శ్రీ రంగం కావేరి ఒడ్డున ఉన్న ఒక గ్రామము)
ఆచార్యులు : ఉయ్య క్కొణ్డార్
శిష్యులు : ఆళవందార్, తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరయర్ (ఆళవందార్ కుమారులు),
దైవతుక్కరసు నంబి, పిళ్ళై అరసునంబి, శిరుపుళ్ళూరుడైయార్ పిళ్ళై, తిరుమాలిరుంశోలై దాసర్, వన్గీపురత్తు ఆయ్చి.

శ్రీ రామమిశ్రులు మణక్కాల్ అనే క్షేత్రమున జన్మించిరి. తరువాతి కాలములో క్షేత్రనామముతో మణక్కాల్ నంబిగా ప్రసిద్ధి పొందిరి.

మణక్కాల్ నంబి ఆచార్యులు ఉయ్యక్కొణ్డార్. నంబి 12 సంవత్సరములు ఆచార్యుల కైంకర్యం చేసెను. ఆ సమయమున గురుపత్ని పరమపదించెను. కావున మణక్కాల్ నంబి తమ ఆచార్యుల తిరుమాళిగను (గృహమును) పిల్లలను మరియు కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ చూసుకునేవారు. ఒక రోజు ఆచార్యుని కుమార్తెలు కావేరి నది దాటి రావడానికి ఒక మురికి గుంట అడ్డువచ్చెను. వారు దాన్ని దాట లేక ఆగిపోయారు. అప్పుడు నంబి వారు దాటుటకు అనుకూలముగా ఆ గుంటకు అడ్డుగా పడుకొనెను. వారు నంబి మీద కాలుమోపి ఆ గుంటను దాటెను. అది విన్న ఉయ్యక్కొణ్డార్లు మిక్కిలి సంతోషించి నంబిని ప్రేమతో నిమిరెను. వారు నంబిని ఏమి కావాలో అడుగగా, ఆచార్యుడి సేవయే కావాలని అదే తనకు ఉద్ధారకమని చెప్పెను. శిష్యుని నడువడిక / కోరికను చూసి ఆనందము చెందిన ఆచార్యుడు నంబికి మరల ఒకసారి ద్వయ మంత్రోపదేశమును చేసెను. (ఆచార్యులకు శిష్యుల కైంకర్యం ప్రియమైనప్పుడు ద్వయ మంత్రోపదేశము చేయుట సాంప్రదాయం).

ఉయ్యక్కొణ్డార్లు పరమపదించు సమయమున మణక్కాల్ నంబిని తన తరువాతి సిద్ధాంత ప్రవర్తకుడిగా నియమించి; ఈశ్వరముని తనయుడిని (ఆళవందార్) సాంప్రదాయ ప్రవర్తకుడిగా తీర్చిదిద్దమని ఆదేశించెను. ఈశ్వరమునులు కాలాంతరమున యమునైతురైవర్లను సంతానముగా పొందెను. వారికి నంబి పంచ సంస్కారములను గావించెను. (జన్మదిన 11వ రోజున శంఖ చక్ర లాంఛనము (పాలల్లో అద్ది) నామకరణ సమయములో చేయుట సాంప్రదాయం. తిరు మంత్రార్థ ఉపదేశము మరియు తిరువారాధనము యుక్త వయస్సు వచ్చిన పిమ్మట నేర్చుకొనే అలవాటం ఉండేది).

యమునైతురైవర్ చాల తెలివి కలవారు. వారే ఆళవందార్లు అయ్యిరి, అర్ధరాజ్యమును పొంది (వారి వైభవమును చుసెదము), రాజ్య పరిపాలనలో మునిగి స్వరూపమును మరిచిపోయిరి. ఒకనాడు నంబి ఆళవందార్లను కలవడానికి వెళ్ళగా అక్కడి సిబ్బంది వారిని అడ్డుకొనిరి.

మణక్కాల్ నంబి ఆళవందార్లను మార్చుటకు పూనుకొనిరి. ఉపాయములో భాగముగ అంతఃపుర వంట వానికి ప్రతిరోజు తూతువళై కీరై (అలర్కపత్రం/ముండ్లముస్తెకూర. దీని విశేషమేమనగా ఆరుమాసములు క్రముముగా తిన్నచో వైరాగ్యగుణము వృద్ధి చెందునట) ని ఇవ్వసాగిరి. ఆళవందార్లకు ఆ కూర బాగా నచ్చెను. ఒకనాడు నంబి ఆ కూరనివ్వలేదు. ఆ కూర భోజనమున లేకపోవడంతో వంటవారిని అడుగగా వారు ఈ విధముగ విన్నవించిరి. ప్రతిరోజు ఒక వృద్ధ శ్రీవైష్ణవుడు ఇచ్చుచుండెనని ఈనాడు ఇవ్వలేదని చెప్పిరి. చివరకు ఎవరా అని కనుక్కొనగా, వారు మణక్కాల్ నంబి అని తెలుసుకొని  అంతఃపురమునకు ఆహ్వానించిరి. వారికి ఉచితాసనము వేసి ధనము కావలనేమొ అని అడుగగా; నంబి ఈ విధముగ చెప్పెను – మీ తాతగారైన నాథమునులచే సంపాదించబడిన అపారధనరాశి (శ్రీవైష్ణవశ్రీ) నావద్దనే ఉన్నదని, అది మీకు అప్ప చెప్పుదామనుకుంటున్నాను అని చెప్పిరి. అది విన్న ఆళవందార్లు తన సిబ్బందికి నంబి ఎప్పుడు వచ్చినా  అడ్డుకోవద్దు అని ఆజ్ఞాపించెను.

మణక్కాల్ నంబి భగవద్గీతార్థమును ఆళవందార్లకు బోధించెను. అలా ఆళవందార్లు క్రమంగా వారి పూర్వ స్వరూపమును పొందిరి. పూర్తిగా మారిన ఆళవందార్లు భగవత్ సాక్షాత్కారమును పొందుటకు సాధనముగా సారతమమును తెలుపమని ప్రార్థించెను. అప్పుడు నంబి చరమ శ్లోకార్థమును వివరించెను. తరువాత ఆళవందార్లను తిరువరంగమునకు కొని పోయి పెరియ పెరుమాళ్ ను దర్శింప చేసెను. పెరియ పెరుమాళ్ సౌందర్యమును చూసి ఆళవందార్  బాహ్య ప్రపంచమును, సంసారమును త్యజించెను.

ఆచార్యుని కోరిక తీర్చిన పిమ్మట మణక్కాల్ నంబి ఎంతో ఆనందముగా పరమపదమునకు చేరుకొనెను. నాథమునులను ధ్యానిస్తు సాంప్రదాయమును కాపాడుతు ప్రచారము చేయమని నంబి  ఆళవందార్లకు ఆదేశించెను. అదే విధముగా తదుపరి సాంప్రదాయ ప్రవర్తకున్ని ఒకరిని నియమించమని ఆదేశించెను. ఆ తరువాత ఆళవందార్ ఎమ్పెరుమానార్లను (రామానుజులను) సాంప్రదాయ ప్రవర్తకుడిగా నిమమించడం మనకు విదితమే.

మణక్కాల్ నంబి తనియన్ :

అయత్నతో యామున మాత్మదాసం అలర్క పత్రార్పణ నిష్క్రయేణ|
యఃక్రీతవా నాస్ధితయౌవరాజ్యం నమామి తమ్ రామమేయసత్త్వమ్||

సీతా రామాంజనేయ దినేష్ రామానుజ దాస

మూలము: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/25/manakkal-nambi/

పొందుపరిచిన స్థానము – https://guruparamparai.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

5 thoughts on “మణక్కాల్ నంబి

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: కురుగై కావలప్పన్ | guruparamparai telugu

  3. Pingback: వంగి పురత్తు నంబి | guruparamparai telugu

  4. Pingback: 2015 – Mar – Week 1 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

  5. Pingback: srI rAma misra (maNakkAl nambi) | AchAryas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s