Category Archives: Acharyas

పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్

శ్రీ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమ:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:

తిరునక్షత్రము: మాఘ మాసము, ఆశ్లేషా

అవతార స్థలము: ఉఱైయూర్

ఆచార్యులు: ఎమ్పెరుమానార్

పరమపదము చేరిన ప్రదేశము: శ్రీరంగము

పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ మరియు వారి దర్మపత్ని పొన్నాచ్చియార్ ఉఱైయూర్ లో నివసించేవారు. దాసర్ ఆ దేశము రాజుగారి కొలువులో గొప్ప మల్లయోదుడు. వారు తమ దర్మపత్ని సౌందర్యముయందు ఎంతో అనుభందమును కలిగిఉండెడివారు (ముఖ్యముగా ఆమె నేత్రములందు).వారికి దనుర్దాసు అను నామముతో కూడా కలదు.వీరు బాగా దనవంతులు మరియు వారికి గల దైర్య సాహసములకు ఆ రాజ్యములో వీరిని అందరు గౌరవించేవారు.

pud-1

ఒకసారి శ్రీ రామానుజులు వారి శిష్యులతో నడుస్తూ ఉండగా,దాసర్ ఒక చేతితో గొడుగును పొన్నాచికి ఎండను తగులకునండగా మరొక చేతో ఆమె యొక్క పాదములకు ఇబ్బంది కలుగకుండా భూమిపై వస్త్రమును పరచుకుంటూ వెళ్ళడమును గమనించిరి . ఎమ్పెరుమానార్ దాసర్ కి ఆ స్త్రీ యందు గల అనుబందమును చూసి ఆశ్చర్యచకితులై వారిని రమ్మని పిలిచెను దాసర్ ని ఆ స్త్రీకి ఎందుకు అలా సేవ చేస్తున్నావని అడిగిరి, అందుకు దాసర్ ఈ విదముగా చెప్పెను ఆమె నేత్రములు చాలా అందముగా ఉండడము వలన ఆమెకు దాసుడను అయ్యెనని చెప్పిరి,ఆ ఆందమును కాపాడుట కొరకు ఏమైనా చేయుదని అని చెప్పెను. ఎమ్పెరుమానార్ వెంటనే తమ చాతుర్యముతో దాసర్ ని ఈ విదముగా అడిగెను, నేను నీ భార్య యొక్క నేత్రముల కన్నా అందమైనది వేరొకటి చూపిస్తే దానికి దాసుడవు అవుతవా అని అడిగెను. ఎమ్పెరుమానార్ అతడిని శ్రీ రంగనాధుని వద్దకి తీసుకెళ్ళి ఎమ్పెరుమాన్ ని వారి యొక్క నేత్ర సౌందర్యమును దాసర్ కి తిరుప్పాణాళ్వారులకు అనుగ్రహించిన విదముగా చూపించమనిరి. ఎమ్పెరుమాన్ సజముగానే అందమైన నేత్రములను కలిగిఉండడముచే వెంటనే దాసర్ సహజ సిద్దమైన అందము ఇదే అని తెలుసుకొని ఎమ్పెరుమానార్ లకు దాసులై అతడిని శిష్యునిగా స్వీకరించమని అభ్యర్తించెను.అతని దర్మపత్ని కూడా ఎమ్పెరుమాన్ మరియు ఎమ్పెరుమానార్ ల గొప్పతనమును తెలుసుకొని వెంటనే ఎమ్పెరుమానార్ లని ఆశ్రయించిరి.ఆ దంపతులు అన్ని బందములను వదిలి శ్రీరంగమునకు వచ్చి ఎమ్పెరుమానార్ మరియు ఎమ్పెరుమాన్ ల సేవ చెస్తూ అక్కడే నివసించిరి. ఎమ్పెరుమాన్ దాసర్ ని పూర్తిగా అనుగ్రహించిరి మరియు ఎల్లప్పుడూ ఎమ్పెరుమాన్ ని వనవాసమునందు లక్ష్మణుడు ఏ విదముగా నిద్రలేకుండా శ్రీ రామునికి సేవ చేసెనో ఆ విదముగా చేయుటచే వారికి పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ అను నామము వచ్చెను.

దాసర్ మరియు పొన్నాచ్చియార్ లు పూర్తి జీవితమును పూర్తిగా ఎమ్పెరుమానార్ మరియు ఎమ్పెరుమాన్ ల కైంకర్యములకు ఉపయోగించిరి. ఒకసారి నంపెరుమాళ్ళ తీర్తవారి (ఉత్సవము చివరి రోజు), ఎమ్పెరుమానార్ గుడి పుష్కరిణి లో నుండి పైకి వస్తూ ,దాసర్ యొక్క చేతిని పట్టుకొనిరి. కొందరు శిష్యులు ఎమ్పెరుమానార్ సన్యాసి అయి ఉండి దాసర్ చేతిని పట్టుకోవడుమును (కారణము అతడి వర్ణము)తప్పుగా బావించిరి. వారు తమ భావమును ఎమ్పెరుమానార్ కు చెప్పగా అప్పుడు ఎమ్పెరుమానార్ దాసర్ మరియు పొన్నాచ్చియారుల గొప్పతనమును ఒక అందమైన సంఘటన ద్వారా తెలుపెను.

ఎమ్పెరుమానార్ వారిని  దాసర్ ల ఇంటికి వెళ్ళి ఆ గృహమునందు గల ఆభరణములను ఎత్తుకురమ్మని చెప్పిరి. వారు దాసర్ ఇంటికి వెళ్ళగా అక్కడ పొన్నాచ్చియార్ పడుకొని ఉండెను. వారు నిశభ్దముగా ఆమె వద్దకి చేరి ఆమె పై గల ఆభరణములను తీయుటకు ఉపక్రమించిరి. పొన్నాచ్చియార్ ఈ శ్రీ వైష్ణవులు వారికి గల బీదతనము వలన ఇలా చేస్తున్నారేమోననని భావించి ఆభరణములను సులభముగా తీయువిదముగా చెసినది.ఒక వైపు వారు పూర్తిచేయగానే ఇంకోప్రక్కన గల ఆభరణములను తీయుటకొరకై అటు తిరిగను . కాని వారు భయముతో అక్కడి నుండి పరిగెత్తి  ఎమ్పెరుమానార్ వద్దకి చేరెను.ఆ సంఘటనలను విన్న తదుపరి, ఎమ్పెరుమానార్ వారిని మళ్ళీ దాసర్ యొక్క గృహమునకు వెళ్ళీ ఏమి జరుగుతుందో గమనించమనిరి.వారు అక్కడికి చేరగానే ,అక్కడ దాసర్ తిరిగి వచ్చి పొన్నాచ్చియార్ తో మాట్లడడమును గమనించిరి. అతను ఆమెను ఒక పైపు గల ఆభరణములు లేవెందులకు అని అడుగగా .ఆమె ఈ విదముగా చెప్పెను కొందరు శ్రీవైష్ణవులు వచ్చి దొంగిలించుచుండగా వారికి వీలుగా ఇంకో వైపునకు గల ఆభరణములను తీయుటనకు వీలుగా తాను తిరుగగా వారు వెళ్ళనని చెప్పెను . ఆ సమయమున , దాసర్ నీవు ఒక రాయి వలె ఉంటె వారికి తోచిన విదముగా తీసుపోయేవాళ్ళు, నీ చర్య వాలన వారు భయముతో వెళ్ళిరి అని విచారపడిరి .వారిద్దరు ఎంతో గొప్పవారగుటచే వారి యొక్క ఆభరణములను దొంగలించినా ఆ విదముగా ఆలోచించెను.ఆ శ్రీవైష్ణవులు తిరిగి  ఎమ్పెరుమానార్ వద్దకి వచ్చి అక్కడ జరిగిన సంఘటనల్ను వివరించి ఆ దంపతుల గొప్పతనమును అంగీకరించెను. మరునాడు ఉదయము ఎమ్పెరుమానార్ దాసర్ నకు జరిగిన విషయమును చెప్పి ఆభరణములను తిరిగి ఇచ్చెను.

దాసర్ మహామతి (గొప్ప వివేకము కలిగిన వారు) గా కీర్తించబడెను .వారు ఎమ్పెరుమాన్ లతో శ్రీ విదురులు మరియు పెరియాళ్వారుల వలె అనుభందమును కలిగిఉండిరి . పొన్నాచ్చియారుల నిర్వాహములు కూడా పూర్వాచార్య శ్రీ సూక్తులయందు కొన్ని సంఘటనలు ద్వారా ఆమె శాస్త్రమునందు గొప్ప పరిజ్ఞానముకలిగినదిగా చెప్పబడెను .

చాలా ఐదిహ్యములు దాసర్ మరియు వారి దర్మపతి గొప్పతనములను మన పూర్వాచార్య శ్రీ సూక్తులందు కలవు.వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ చూద్దాము.

 • 6000 పడి గురుపరంపరా ప్రభావము – ఒకసారి ఎమ్పెరుమానార్  విభీషణ శరణాగతి వివరించుచుండగా. దాసర్  గోష్టిలో నుండి నిలుచొని ఈ విదముగా అడిగిరి “ శ్రీ రాముడు సుగ్రీవ, జాంబవంతులు, మొదలగు వారితో  విభీషణుడిని స్వీకరించమని, అతడు సమస్తమూ వదిలినప్పడికి కూడా,మరి నాకు ఎలా (అతడు ఇంకనూ సంసారము మొదలగు వాటి యందు ఉండడమువలన)  మోక్షము లబించును ?”. ఎమ్పెరుమానార్ ఈ విదముగా సమాదానమును చెప్పిరి “ఒకవేళ నేను మోక్షమును పొందితే,నీకు కూడా లభించును; ఒక వేళ పెరియ నంబి  మోక్షమును పొందితే, నాకూ లభించును; ఒక వేళ ఆళవందార్ మోక్షమును  పొందితే, పెరియ నంబి లకు లభించును;ఆ విదముగా పూర్తి పరమ్పరకునూ లభించును;కారణము నమ్మాళ్వార్ తనకి  మోక్షము లభించెనని దృవీకరించిరి మరియు పెరియ పిరాట్టియార్  ఎమ్పెరుమానుని అందరికీ మోక్షము ఇచ్చేలా కోరినది. ఎవరైతే భాగవత శేషత్వమును కలిగి ఉందురో వారు తప్పక అర్హులు – ఎలాగైతే 4 రాక్షసులు విభీషణుడితో కలిసి రావడముచే శ్రీ రాముడి ఆశ్రయమును పొందిరి కారణాము వారు విభీషణుడి ఆశ్రయించడముచే”.
 • పెరియ తిరుమొజి 2.6.1 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – దాసర్ ఎమ్పెరుమాన్ యెడల పూర్తి మిక్కిలి అనుబందమును కలిగిఉండిరి( యశోద, పెరియాళ్వార్, మొదలగు వారి వలె) ఇక్కడ ఎలానో చూద్దాము.  నమ్పెరుమాళ్ (శ్రీ రంగనాదన్) పురప్పాడు (తిరువీది)సమయమున, దాసర్ నంపెరుమాళ్ ఎదురుగా తన చేతియందు కత్తిని ఉంచుకొని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ వెళ్ళేవారు .ఒకవేళ ఏ చిన్న ఇబ్బంది నంపెరుమాళ్ళకి కలిగినా, తన కత్తితో తానే స్వయముగా సంహరించుకొనుటకు వీలుగా (ఇక్కడ మనము గమనించవలసిన కారణము,చాలా శ్రద్దతో వారు  నంపెరుమాళ్ళని తిసుకొని వెళ్ళేవారు,అప్పుడు తాను సంహరించుకొనే అవకాశము రాదు). ఈ విదమైన సంభదమును కలిగి ఉండడముచే, దాసర్ ని మహామతి అని వ్యవహరించేవారు.
 • తిరువిరుత్తమ్ 99 – నంపిళ్ళై వ్యాఖ్యానము –ఎప్పుడైనా కూరత్తాళ్వాన్  తిరువాయ్ మొజికి వ్యాఖ్యానమును చెప్పుచుండగా, దాసర్ భావోద్వేగముతో కృష్ణ చరితమును అనుభవించేవారు. ఆళ్వాన్ దాసర్ యొక్క అనుభవపూర్వక గొప్పతనమును గమనించీ ఈ విదముగా చెప్పేవారు. “మేము భగవత్ విషయమును నేర్చుకొని ఇతరులకు వివరించగలము –మీరు ఆ భగవానుడి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండిపోతారు –మీ అలొచనవిదానము చాలా గొప్పది”. ఆళ్వాన్ స్వయముగా  ఎమ్పెరుమాన్ గురించి ఆలొచించేవారు –వారే స్వయముగా దాసర్ గురించి ఈ విదముగా అన్నారంటే మనము ఇక్కడ దాసర్ యొక్క గొప్పతనమును గ్రహించవలెను.
 • తిరువిరుత్తమ్ 9 – నంపిళ్ళై స్వాపదేశము –ఒకసారి ఎమ్పెరుమానార్ శ్రీరంగమును వదిలి  తిరుమలైకి వెళ్లదలిచిరి.ఆ సమయమున ఒక శ్రీవైష్ణవుడిని సామాను భద్రపరచు గదికి వెళ్ళి బియ్యమును తెమ్మని పంపిరి(ఆ గది దాసర్ ఆదినములో ఉండెను) . ఆ వార్త తెలిసిన దాసర్ ఎమ్పెరుమానారుల సాంగత్య ఎడబాటును తలుచుకొని భాదతో గదిలోన దుఖిఃచసాగిరి. ఈ ఘటన వారికి ఎమ్పెరుమానార్ యెడల గల గొప్ప అనుభందమును చుపును. ఆ శ్రీవైష్ణవుడు తిరిగి ఎమ్పెరుమానార్ వద్దకి వచ్చి జరిగిన దానిని చెప్పెను.ఎమ్పెరుమానార్  దాసర్ యొక్క పరిస్థితిని గమనించి వారు కూడా దాసర్ ఎడబాటును వీడి ఉండలేమని చెప్పిరి.
 • తిరువాయ్ మొజి 4.6.6 – నంపిళ్ళై వ్యాఖ్యానము –ఒకసారి దాసర్ ఇద్దరు మేనళ్ళుల్లు (పేర్లు వణ్డర్ మరియు చొణ్డర్) ఒక రాజుతో నడుస్తూ వెళ్తూ ఉండగా దారిలో ఆ రాజు వారికి ఒక జైన మందిరమును చూపి అది విష్ణుమందిరమని చెప్పి వారిని ప్రార్తించమనిరి. నిర్మాణములందు పోలిక ఉండడముచే వెంటనే వారు రాజు చెప్పిన విదముగా చేసెను.కాని రాజు వారిని ఆటపట్టించుటకై ఆ విదముగా చెప్పెననసరికీ వణ్డర్ మరియు చొణ్డర్ వెంటనే  శ్రీమన్ నారాయణుడిని కాక దేవతాంతరమును ఆశ్రయించితిమని సృహని కోల్పోయెను. దాసర్ అది తెలిసిన వెంటనే అక్కడ్కి వెళ్ళి తన పాద దూళిని వారియందు ఉంచగా వెంటనే సృహలోనికి వచ్చెను.ఈ సంఘటన ద్వారా  భాగవతుల పాదదూళి ఒక్కటే మనలని దేవతాన్తర భజనము (ఒకవేళ తెలియకచెసిననూ)నుండి కాపాడునని గ్రహించవచ్చును.
 • తిరువాయ్ మొజి 1.5.11 – నంపిళ్ళై వ్యాఖ్యానము –  “పాలేయ్ తమిజర్ ఇశై కారర్ పత్తర్”, ఆళ్వాన్ ఒకసారి ఈ విదముగా చెప్పిరి “శ్రీ పరాంకుశ నంబి  పాలేయ్ తమిజర్ అని (తమిళములో గొప్ప పాండిత్యముకలవారు), ఆళ్వార్ తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరయర్  ఇశై కారర్ అని (సంగీత విద్వాంసులు) మరియు పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్  పత్తర్ అని(భక్తుడు – గొప్ప భక్తులు)”.

చాలా సంఘటనలు మనకు దాసరులకు కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ యెడల గల గొప్ప అనుభందమును తెలియచేయును.

 • తిరువిరుత్తమ్ 95 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – ఒకసారి ఒక పశువుల కాచే బాలుడు రాజు గారికి పంపే పాలని దొంగలించడముతో ఆ రాజ భటులు ఆ బాలుడిని కొట్టసాగిరి.అది చూసి , దాసర్ ఆ పశువుల కాపరిని కృష్ణుడిగా భావించి భటుల వద్దకి వెళ్ళి ఆ శిక్షని తనకి వేసి బాలుడిని వదలమనిరి.
 • నాచ్చియార్ తిరుమొజి 3.9 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – దాసర్ ఈ విదముగా చెప్పిరి “ కృష్ణుడు చిన్నవాడు కావడముచే ,తనని తాను కాపడుకోలేడని.తన తల్లి తండ్రులు సౌమ్యులు మరియు వారు కారాగాఱమునందుండిరి. కంసుడు మరియు అతడి అనుచరులు స్వామిని చంపుటకై ఎడురుచూడసగిరి. ఒక్క చీకటి రాత్రి మాత్రమే(ఆ సమయమున కృష్ణుడు పుట్టడముచే) కాపాడగలదని తలిచిరి.అందువలన మనము ఆ చీకటి రాత్రిని కీర్తిద్దాము ఎమ్పెరుమాన్ ని కాపడమని”.
 • పెరియాళ్వార్ తిరుమొజి 2.9.2 – తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – దాసర్ గోపికలు కృష్ణుడు తమ ఇంట వెన్నను దొంగిలించాడని యశోదమ్మకు చెప్పడము విని,కృష్ణుడికి అనుకూల వాదను ఈ విదముగా చెప్పిరి. “అటడు మీ తాళములను పగులగొట్టెనా? లేద అభరణములు ఎత్తుకెళ్ళెనా? మరి ఎందుకు పిర్యాదు చేయుచున్నారు కృష్ణుడిపై? తనకే చాలా ఆవులు ఇంట్లో ఉన్నాయి.అవ్వే చాలా పాలు మరియు వెన్నని ఇస్తున్నాయి.మరి ఎందుకు మీ  ఇంట్లో దొంగిలిస్తాడు? అతను తన గృహమేనని మీ ఇంట్లోకి వచ్చాడో ఎమో .

పొన్నాచ్చియార్ కూడా విశ్య పరిజ్ఞానమును కలదని ఎన్నో సంఘటనలు తెలియచేయును.చరమోపాయ నిర్ణయము లో, ఎమ్పెరుమానార్ పొన్నాచ్చియారుల ఉన్నతమైన పరిజ్ఞానమును గ్రహించి తన యొక్క కీర్తిని ఆమె ద్వారా తెలిపెను. ఇక్కడ ఆ పూర్తి సంఘటనలను చదువవచ్చును. http://ponnadi.blogspot.com/2012/12/charamopaya-nirnayam-ramanujar-our-saviour-2.html.

పిళ్ళై లోకాచార్యర్ కూడా తమ గొప్పదైన శ్రీ వచన భూషన దివ్య శాస్త్రమందు పిళ్ళై ఉరంగావిల్లిదాసరుల కీర్తిని ఎమ్పెరుమానులకు మంగళాశాసనమును చేయు సందర్భమున చెప్పిరి.

కొంతకాలము తదుపరి, దాసర్ తమ చివరి రోజులయందు  శ్రీవైష్ణవులందరినీ తమ యొక్క  తిరుమాళిగకు పిలిచి, తదీయారాదనమును చేసి,వారి శ్రీపాద తీర్థమును స్వీకరించి,పొన్నాచ్చియారులకు తాను పరమపదమునకు వెళ్తున్నానని చెప్పి ఆమెను ఇక్కడ ఉండవలసినదిగా చెప్పిరి. ఎమ్పెరుమానారుల  పాదుకలను తలపై ఉంచుకొని , తమ చరమ తిరుమేనిని వదిలిరి. శ్రీవైష్ణవులు వారి అంతిమయాత్రకు ఏర్పాట్లను చేసిరి,కావేరి నది నుండి పుణ్య జలములను తీసుకువచ్చి,శ్రీచూర్ణ పరిపాలనమును మొదలగు వాటిని చేసిరి. పొన్నాచ్చియార్ దాసర్ పరమపదమునకు తగు ఏర్పట్లను చేసి,శ్రీవైష్ణవుల యందు పూర్తి ద్యాసను కలిగిఉండెను.చివరగా , దాసర్ యొక్క తిరుమేనిని పల్లకిలో ఉంచి వీది చివరకు చేరగానే ,దాసరుల ఎడబాటుని సహించలేక బిగ్గరగా ఏడుస్తూ తానూ ప్రాణములను విడిచెను.అందరు శ్రీవైష్ణవులు ఆశ్చర్యమును చెంది  దాసర్తో పాటుగా ఆమెకు చరమ సంస్కారములను చేసిరి. ఈ సంఘటన భాగవతులు ఇతర భాగవతులందు కల భందము యొక్క  ఎడబాటును ఒక్క క్షణమును భరించరని తెలియచేయును.

మణవాళ మామునిగళ్ ఇయల్ శాత్తుముఱై (ఉత్సవములందు ఇయఱ్పా చివరన అనుంసందిచునవి) వ్రాస్తున్నపుడు ,అందరి ఆచార్యుల పాశురములనుండి గ్రహించి. మొదటి పాశురములో వారు పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసరుల గురించి మరియు వారు మన సంప్రదాయమునకు సారము వంటి వారని చెప్పెను.

నన్ఱుమ్ తిరువుడైయోమ్ నానిలత్తిల్ ఎవ్వుయిర్క్కుమ్
ఒన్ఱుమ్ కుఱై ఇల్లై ఓతినోమ్
కున్ఱమ్ ఎడుత్తాన్ అడిచేర్ ఇరామానుజన్ తాళ్
పిడిత్తార్ పిడిత్తారై పఱ్ఱి

మనము ఎటువంటి చింతలు లేకుండా అసలైన దనము (కైంకర్యము) కలిగి ఉన్నామని దృవీకరించవలెను.కారణము మనము శ్రీవైష్ణవులకు దాసులము వారు శ్రీ రామానుజులకు దాసులు,వారు స్వయముగా ఎవరైతే తన ప్రియమైన భక్తుల(గోప బాలురు మరియు బాలికలు) రక్షణకై గోవర్దనమును ఎత్తెనో ఆ కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమానులకు దాసులు.

ఈ పాశురములో, దాసర్ ముఖ్యమైన సూత్రములను తెలిపెను~:

 • శ్రీవైష్ణవులు గొప్ప దనమును కలిగి ఉండెను – కైంకర్యశ్రీ (దాసగుణమనెడి సంపద)
 • శ్రీవైష్ణవులు ఎప్పుడూ ప్రాపంచిక విషయములందు భాద పడరాదు.
 • శ్రీవైష్ణవులు గొప్ప సంపదగు కైంకర్యశ్రీని ఎమ్పెరుమాన్ మరియు ఎమ్పెరుమానారుల కృపచే కలిగిఉందురు.
 • శ్రీవైష్ణవులు గొప్ప సంపదగు కైంకర్యశ్రీని ఎమ్పెరుమాన్ మరియు ఎమ్పెరుమానారుల కృపచే కలిగిఉందురు.

చాలా సమయములలో మన  పూర్వాచార్యులు ఒక శ్రీవైష్ణవుడి యొక్క గొప్పతనము తన యొక్క జన్మ వర్ణము కారణముచే రాదని చెప్పెను,కానీ ఎమ్పెరుమాన్ మరియు ఇతర శ్రీవైష్ణవులందు భక్తి వలన అది లభించునని తెలిపెను. ఈ ఒక్క సూచన మనకు పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసరుల జీవితము ద్వారా తెలియపరచును.

ఈ విదముగా మనమూ పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ మరియు పొన్నాచ్చియారుల జీవితములోని గొప్ప సంఘటనలను కొన్నిటిని తెలుసుకున్నాము.ఇద్దరూ భాగవత నిష్టయందు శ్రద్దని కలిగి ఎమ్పెరుమానార్ లకు స్వయముగా ఇష్టులైరి.మనకూ అటువంటి భాగవత నిష్ట లేశమాత్రమైన కలుగువిదముగా వారి యొక్క శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించుదాము.

పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ తనియన్ :

జాగరూగ దనుశ్పాణిమ్ పాణౌ కట్గసమన్విదమ్
రామానుజస్పర్సవేదిమ్ రాద్దాన్తార్త్త ప్రకాశకమ్
భాగినేయద్వయయుతమ్ భాష్యకార భరమ్వహమ్
రంగేసమంగళకరమ్ దనుర్దాసమ్ అహమ్ భజే

అడియేన్ రఘు వంశీ రామానుజ దాసన్

మూలం: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/22/pillai-uranga-villi-dhasar/

కూర నారాయణ జీయర్

తిరునక్షత్రం- మార్గశీర్ష(మార్గళి) – ధనిష్ఠా నక్షత్రం 

అవతార స్థలం- శ్రీరంగం

ఆచార్యులు- కూరత్తాళ్వాన్, పరాశర భట్టర్ 

పరమపదం అలకరించిన స్థలం- శ్రీరంగం

గ్రంధరచనలు- సుదర్శన శతకం, స్తోత్రరత్న వ్యాఖ్యానం, శ్రీసూక్తభాష్యం, ఉపనిషద్ భాష్యం, నిత్య గ్రంథం(తిరువారాధన క్రమం) మొదలైనవి

శిష్యులు- శేమమ్ జీయర్, తిరుక్కురుగై పిళ్ళాన్ జీయర్, సుందర పాడ్య దేవుడు మొదలైన వారు.

ఎంబార్  సోదరులగు శిరియ గోవింద పెరుమాళ్ కు మార్గళి మాస ధనిష్ఠా నక్షత్రమున శ్రీరంగమున అవతరించిరి. సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించిన తర్వాత వీరు కూరనారాయణ జీయర్ గా, నలం తిఘళ్ నారాయణ జీయర్ గా, నారాయణముని గా, పెరియ జీయర్ గా మరియు శ్రీరంగనారాయణ జీయర్ గా వ్యవహరింపబడేవారు.

emperumanar-azhwan-bhattar ఎంపెరుమానార్ , కూరతాళ్వాన్ మరియు పరాశర భట్టర్

వీరు సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించక మునుపు వీరికి “ఎడుత్త కై అళిగియ నాయనార్” అనే కుమారులుండేవారు. వీరు మొదట కూరతాళ్వాన్ శిష్యులుగా ఉండి పిమ్మట ఆళ్వాన్ తిరుక్కుమారులగు పరాశర భట్టర్ శిష్యులై వీరి వద్ద సాంప్రదాయమును అధిగమించిరి.

వీరు బాహ్యంగా శ్రీరంగమున పార్థసారథి సన్నిధి మరియు గరుడాళ్వార్ సన్నిధి మొదలైనవి నిర్మింపచేశారు. ఇంకా పెరియ పెరుమాళ్ కు ఆంతరంగిక కైంకర్యములు ఎన్నో చేశారు.

కూరనారాయణజీయర్ తరువాతి కాలంలో వేంచేసి ఉన్న వేదాంతాచార్యులు వీరిని తమ గ్రంథములలో పెరియ జీయర్ గా పేర్కొన్నారు. ( కూరనారాయణ జీయర్ అను పేరు గల ఇంకొకరు వేదాంతాచార్యుల తర్వాతికాలంలో కూడ ఉన్నారని తెలుస్తుంది) వేదాంతాచార్యులు తమ సొంత  స్తోత్రవ్యాఖ్యానములో కూరనారాయణజీయర్  స్తోత్రవ్యాఖ్యానమును ఉట్టంకించారు.

ఇంకను కూరనారాయణ జీయర్ కృత శ్రీసూక్త భాష్యం మరియు నిత్యగ్రంథములను వేదాంతాచార్యులు తమ రహస్యత్రయ సారంలో పేర్కొన్నారు. కూరత్తాళ్వాన్ శిష్యులైన  కూరనారాయణజీయర్ ఆ కాలంలో వేంచేసి ఉన్ననఙ్ఞీయర్ కన్నా వయస్సులో పెద్దవారు కనుక  వీరి మధ్య వ్యత్యాసమును తెలియపరచుటకు  వేదాంతాచార్యులు,  కూరనారాయణ జీయర్ ను పెరియ (పెద్ద) జీయర్ గా వ్యవహరించారు.

మామునులు తమ ఈడుప్రమాణతిరట్టులో (నంపిళ్ళై యొక్క ఈడు మహావ్యాఖ్యానములో నుండి సేకరించిన ప్రమాణాలు) కూరనారాయణజీయర్ కృత ఉపనిషద్ భాష్యం ను ఉట్టంకించారు. అలాగే మామునులు , కూరనారాయణ జీయర్ ను  “శుద్ధ సంప్రదాయ నిష్ఠులు” (సాంప్రదాయము విషయములందు దృఢమైన ఆచరణ కలవారు) అని పేర్కొన్నారు.

కూరనారాయణజీయర్ సుదర్శన ఉపాసకులుగా తెలుపబడ్డారు. ఒకసారి కూరత్తాళ్వాన్ , కూరనారాయణ జీయర్ తో ఇలా అన్నారు ” మనం శ్రీవైష్ణవ కుంటుంబములో జన్మించిన వారము, ఈ సాంప్రదాయమున ఉపాసనలు చేయుట తగదని పరిగణింపబడుతుంది. మనం  సంపూర్ణంగా భగవంతుని పై ఆధారపడిన వారము,  స్వప్రయోజనాలను చేకూర్చు ఈ ఉపాసనలను చేయుట అనుచితము కదా “. దీనికి కూరనారాయణ జీయర్ “ఈ ఉపాసన నా ప్రయోజనమునకు కాదు, భగవానునికి మరియు భాగవతుల సేవార్థం మాత్రమే” అని విన్నవించారు. ఈ మాటకు సంబంధించిన రెండు సంఘటనలు ఈ  ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాము.

 • పూర్వము నంపెరుమాళ్ కు కావేరీ నదిలో తెప్పోత్సవము జరుగుతుండేది. ఒక సారి ఉత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు ఆకస్మికంగా వరద రావడంచేత తెప్పం(పడవ) వరదలోకి నెట్టబడింది. ఆ సమయాన కూరనారాయణజీయర్ తమ ఉపాసన శక్తి వలన తెప్పమును జాగ్రత్తగా ఒడ్డునకు చేర్చారు.  ఆనాటి నుండి శ్రీరంగములోనే ఒక పెద్ద తటాకం(tank) ఏర్పరచి దానిలో  తెప్పోత్సవము సురక్షితంగా జరుపవలెనని కైంకర్యపరులకు ఆఙ్ఞాపించారు జీయర్.

namperumal-theppam                                                       ఉభయ దేవేరీలతో కూడిన నంపెరుమాళ్ తెప్పోత్సవం

 • ఒక సారి తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరైయర్ వ్యాధితో బాధపడుతుండెడివారు, దీనివలన పెరియపెరుమాళ్ కైంకర్యమునకు ఆటంకం కలిగేది. అప్పుడు కూరనారాయణజీయర్ సుదర్శన శతకమును రాసి,  స్తోత్రం చేయుట వలన అరైయర్ వ్యాధి నుండి  విముక్తులయ్యారు. ఈ విషయం సుదర్శన శతక తనియన్ లో స్పష్ఠంగా తెలుపబడింది.

thiruvarangapperumal arayar                                                                తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరైయర్

 

శ్రీరంగమున ఎంపెరుమానార్ తర్వాత వారి మఠము కూరనారాయణజీయర్ కు సమర్పించబడింది. ఆ మఠమునకు “శ్రీరంగ నారాయణ జీయర్ మఠం” గా నామకరణం చేయబడింది. ఆనాటి నుండి క్రమంగా జీయర్లు పరంపరగా వస్తు శ్రీరంగ దేవాలయమునకు కైంకర్యం చేస్తున్నారు.

ఇంతవరకు కూరనారాయణ జీయర్ వైభవమును అనుభవించాము. వారి శ్రీపాదములయందు భగవత్/భాగవత/ఆచార్య కైంకర్యం చేయాలని ప్రార్థన చేద్దాం.

కూరనారాయణ జీయర్ తనియన్

శ్రీపరాశరభట్టార్య శిష్యం శ్రీరంగపాలకమ్ |
నారాయణమునిం వందేఙ్ఞానాధి గుణసాగరం ||

సముద్రము వంటి విశాలమైన  ఙ్ఞాన  భక్తి  వైరాగ్యముల కలిగి శ్రీరంగపాలకులై, శ్రీపరాశరభట్టరుల శిష్యులైన కూరనారాయణ జీయర్ కు వందనము చేయు చున్నాను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visithttp://srivaishnavagranthams.wordpress.com/, http://sriperumbuthur.blogspot.com

మూలం: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/12/30/kura-narayana-jiyar/

ఎంగళాళ్వాన్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

engaLazhwan

ఎంగళాళ్వాన్ శ్రీ చరణములందు నడాతూర్ అమ్మాళ్

తిరునక్షత్రము~: చైత్ర మాసము, రోహిణి

అవతార స్థలము~: తిరువెళ్ళరై

ఆచార్యులు~: ఎమ్పెరుమానార్, తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్

శిష్యులు~: నడాదూర్ అమ్మాళ్

పరమపదము చేరిన ప్రదేశము~: కొల్లన్ కొంణ్డాన్ ( మదురై దగ్గర)

శ్రీ సూక్తులు~: సారార్త చతుష్టయము ( వార్తామాలై లో భాగము), విష్ణు చిత్తీయము (విష్ణు పురాణమునకు వ్యాఖ్యానము )

తిరువెళ్ళరై లో జన్మించిరి, వారి తల్లితండ్రులు శ్రీ విష్ణు చిత్తర్ అను పేరును పెట్టిరి.వీరు ఎమ్పెరుమానార్ లకు శిష్యులై  భగవత్ విశయము మరియు శ్రీభాష్యమును తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ వద్ద సేవించిరి.ఎమ్పెరుమానార్ స్వయముగా  ఎన్గళాళ్వాన్ అను పేరును అనుగ్రహించినట్టుగా చెప్పబడును (కారణము వీరు కూరత్తాళ్వాన్ వలె ఙ్ఞానము, భక్తి, ఆచార్య నిష్ఠ మొదలగు గుణములను కలిగిఉండడముచేత,).

నడాదూర్ అమ్మాళ్ (వాత్స్య వరదాచార్యర్) వీరికి ముఖ్యమైన శిష్యులు మరియు  నడాదూర్ ఆళ్వాన్ లకు మనుమడు (వీరు ఎమ్పెరుమానార్ శిష్యులు).నడాదూర్ అమ్మాళ్  శ్రీభాష్యము అధ్యాపనమునకు పితామహులు అయిన నడాదూర్ ఆళ్వాన్ ను ఆశ్రయించగా, వారు వయోభారముచేత ఎంగళాల్వాన్నుఅశ్రయించమనిరి. అమ్మాళ్ ఎంగళాల్వాన్ తిరుమాళిగను చేరి, ద్వారమును తట్టగా, ఎంగళాల్వాన్ “వచ్చినది ఎవరు” అని అడుగగా, అమ్మాళ్ “నేను వరదన్” అని సమాధానము ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎంగళాల్వాన్  అమ్మాళ్ను ” ‘నేను’ అనేది  నశించిన తరువాత రమ్మ” ని అన్నారు. అమ్మాళ్ పితామహులను చేరి జరిగిన వృత్తాంతము తెలియజేయగా, వారు “నేను” అని స్వపరిచయము చేసుకొనుట అహంకారపూరితము కావున, “అడియేన్” అని వినమ్రముగా అహంకారరహితముగ చేయవలెను అని ఆదేశించిరి. అమ్మాళ్ మరల ఎంగళాల్వాన్ తిరుమాళిగను చేరి, ద్వారమును తట్టగా, వారు “వచ్చినది ఎవరు” అని అడుగగా, అమ్మాళ్ “అడియేన్ వరదన్ దాసన్” అని సమాధానము ఇచ్చిరి. ఈ సమాధానముతొ తృప్తి చెందిన ఎంగళాల్వాన్ , అమ్మాళ్ను స్వాగతించి, శిష్యునిగా స్వీకరించి, వారికి సాంప్రదాయరహస్యములను విశదీకరించిరి. అమ్మాళ్ శ్రీవైష్ణవ సాంప్రదాయ విశిష్ఠులుగా ప్రసిద్ది చెందడముతో, వారి అచార్యులు అయిన  ఎంగళాల్వాన్ “అమ్మాళాచార్యులు” గా కొనియాడబడిరి.

ఎమ్పెరుమానార్ పరమపదమునకు చేరు చివరి దశలో ,ఎన్గళ్ ఆళ్వాన్ లను తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ వద్దకు వెళ్ళమని ఆఙ్ఞాపించిరి.

మన వ్యాఖ్యానములలో, ఎన్గళ్ ఆళ్వాన్ లకు సంభందించిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయములను ఇక్కడ చూద్దాము.

మన వ్యాఖ్యానములలో, ఎన్గళ్ ఆళ్వాన్ లకు సంభందించిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయములను ఇక్కడ చూద్దాము.

 • పెరియాళ్వార్ తిరుమొజి 2.9.10 – తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము – ఈ పాశురములో పెరియాళ్వార్ కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ కి నేరేడు పండు అంటే ఇష్టము అని విశదపరిచిరి . ఈ సంభందముతో, ఎన్గళాళ్వాన్ లకు కలిగిన ఒక సంఘటనను నంజీయర్ తెలియపరిచిరి.ఎన్గళాళ్వాన్ లకు నిద్రకు ఉపక్రమించే సమయములో ఒక కల వచ్చినది.ఆ కలలో ఒక బాలుడు ఎన్గళాళ్వాన్ లను ఒక నేరేడు పండు ఇవ్వమని అడిగిరి.అప్పుడు ఎన్గళాళ్వాన్ ఆ బాలుడిని మీరు ఎవరు అని అడుగగా “నేను ఆయర్ దేవు –  నంజీయర్ కూమారుడు” (ఆయర్ దేవు నంజీయరుల తిరువారాదన మూర్తి పేరు ) అని చెప్పిరి. ఎన్గళాళ్వాన్ నంజీయర్ వద్దకి వెళ్ళి మీ యొక్క  తిరువారాదన పెరుమాళ్ మాకు నిద్ర లేకుండ చేస్త్తున్నారని చెప్పగ,నంజీయర్ వారి తిరువారాదన గది వద్దకి వెళ్ళి వారి ఎమ్పెరుమానులని నిద్రకి ఆటంకము కలిగించవద్దని చెప్పెరి.
 • ముదల్ తిరువందాది 44 – నమ్పిళ్ళై/పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానములు – ఈ పాశురములో, పొయైగైయాళ్వార్  ఎమ్పెరుమాన్ వారి ప్రియమైన భక్తులకు నచ్చు విదముగా వివిద నామములను మరియు రూపములను దరించునని తెలిపిరి.అటువంటి సంఘటనని ఇక్కడ వివరించిరి. –ఎమ్పెరుమాన్ స్వయముగా ఎన్గళాళ్వానులకు  నంజీయర్ ( ఆయర్ దేవు) పెట్టిన పేరుని చెప్పిరి. ఆ సంఘటనని విన్న ఎన్గళాళ్వాన్, నంజీయర్ ఇద్దరూ పారవశ్యముని చెందిరి.

వార్తా మాలై లో, ఎన్గళాళ్వానులకు సంభందించిన కొన్ని ఐదిహ్యములను ఇక్కడ చూద్దాము~:

 • 17 – అమ్మంగి అమ్మాళ్ ఎన్గళాళ్వాన్ వద్దకి వెళ్ళి సాంప్రదాయముని గురించి పూర్తిగా తెలుపని అడుగగా, ఎన్గళాళ్వాన్ వారికి సారార్త చతుష్టయము (4 ముఖ్యమైన మరియు తప్పనిసరియైన సూత్రములని)వివరించిరి. అవి~:
  • స్వరూప ఙ్ఞ్యానము
  • స్వరూప యాతాత్మ్య ఙ్ఞానము
  • విరోది ఙ్ఞానము
  • విరోది యాతాత్మ్య ఙ్ఞానము
  • పల ఙ్ఞానము
  • పల యాతాత్మ్య ఙ్ఞానము
  • ఉపాయ ఙ్ఞానమ్
  • ఉపాయ యాతాత్మ్య ఙ్ఞానము
 • 118 – ఎన్గళాళ్వాన్ నడాతూరమ్మాళ్ కూ చరమ శ్లోకములోని  “సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య” అర్థమును అనుగ్రహించుచండగా– నడాతూర్ అమ్మాళ్ ఆశ్చర్యముతో ఎందుకు ఎమ్పెరుమాన్ శాస్త్రములో చెప్పిన అన్ని దర్మములను(ఉపాయములను) ప్రక్కకిపెట్టి తన  స్వాతన్త్రియమును గురించి చెప్పుచున్నాడని అడిగెను. అప్పుడు ఎన్గళాళ్వాన్ అది భగవాన్ యొక్క నిజమైన స్వభావము అని చెప్పిరి – వారు సర్వస్వతంత్రులు –అందువలన  అది వారికి అలా చెప్పుటకు యుక్తమైనది. అదికాకుండా, ఎమ్పెరుమాన్ జీవాత్మకు స్వభావ విరుద్దమైన ఉపాయములమునుండి ఉపశనమును కలిగించును– కారణము జీవాత్మ పుర్తిగా భగవంతుడిపై ఆదారపడిఉండును,ఆందువలన జీవాత్మ భగవానుడిని ఉపాయముగా స్వీకరించవలెను.ఆ విదముగా, ఎన్గళాళ్వాన్ భగవానుడి వివిదములైన ఉపదేశములను ఇక్కడ వివరించెను.
 • 153 –ఇందులో ఎన్గళాళ్వాన్ చాలా అందముగా ఆచార్యుల యొక్క గుణములను వెలికితీసెను. ఆచార్యులు అనగా ఎవరైతే శరీరము ఆత్మను వదిలి, ఎమ్పెరుమాన్ కి పూర్తి దాసుడిగా తలిచి,ఇతర దేవతా సంభదమును వదిలివేసి,అలానే ఎమ్పెరుమాన్ సర్వాంతర్యామిగా గుర్తించి,ఈ ప్రపంచములో తన యొక్క సమయమును  అర్చావతార ఎమ్పెరుమానును ఆరాదిస్తూ చివరగా  పరమపదమును చేరవలెను.
 • ఒక సారి పిన్భళగియ పెరుమాళ్ జీయర్ అనారోగ్యము పాలైనారు. అప్పుడు వారు తన శిష్యులను చూసి తను త్వరగా కోలు కోవాలని పెరుమాళ్ళను ప్రార్థించమని అడిగారు. శ్రీవైష్ణవులేవరూ అలా కోరుకోరు. ఇది తెలిసి నంపిళ్ళై శిష్యులను పంపి విషయమేమిటో తెలుసుకోవాలనున్నారు. నంపిళ్ళై మొదట సకల శాస్త్ర పారంగతులైన ఎంగళాళ్వాను యొక్క అభిప్రాయమును తెలుసుకోవాలని శిష్యులను వారి దగ్గరికి పంపారు. ఎంగళాళ్వాన్ దానికి “వారు బహుశా శ్రీరంగముతో ఉన్న సంభందము వలన అలా అన్నరేమో” అని తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసారు. నంపిళ్ళై శిష్యులను తిరునారాయణపురతు అరయర్ దగ్గరికి పంపారు. దానికి – అరయర్ “పూర్తి కావలసిన పనులేవైనా మిగిలిపోయాయేమో! అందుకనే వారు ఈ లోకములో ఇంకా కొంతకాలము ఉండాలనుకుంటున్నారేమో” అన్నారు. నంపిళ్ళై ఈ సారి అమ్మంగి అమ్మాళ్ దగ్గరికి శిష్యులను పంపారు. వారు “నంపిళ్ళై కాలక్షేప గోష్టిని వదల లేక అలా అన్నారేమో” అని బదులిచ్చారు. నంపిళ్ళై, పెరియ ముదలియార్ దగ్గరికి శిష్యులను వెళ్ళమన్నారు. నంపెరుమాళ్ళతో ఉన్న అనుబంధము వలన వారిని వీడి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడటం లేదేమో” అన్నారు . నంపిళ్ళై చివరగా జీయరునే కారణమడగగా, “పైవేవీ కారణాలు కావు .తమరికే తెలుసు. అయినా కృపతో అడుగుతున్నారు. తమరు ప్రతి రోజు స్నానము చేసిన తరువాత తమ దివ్య దర్శనము చేసుకొని వీవెన వీయటము ఇత్యాది కైంకర్యములను చేస్తూ వుంటాను కదా? పరమ పదము కోసము వాటిని ఎలా వదులుకోగలను?” అన్నారు.పిన్భళగియ పెరుమాళ్ జీయర్  ఉత్తమ శిష్యులు తమ ఆచార్యుల పట్ల చూపవలసిన అభిమానమును ఈ విధముగా ఆచరించి చూపారు.ఇది విన్న వారందరూ జీయరుకున్న ఆచార్య భక్తికి మురిసి పోయారు.ఈ సూత్రమును పిళ్ళై లోకాచార్యర్ తమ శ్రీవచన భూషణ దివ్య శాస్త్రములో (సూత్రము 333) మరియు మణవాళ మామునిగళ్ ఉపదేస రత్తిన మాలై (పాశురము 65 అన్డ్ 66)లో చెప్పిరి.ఈ విదముగా కొన్ని దివ్యమైన సంఘటనలను ఇక్కడ ఎన్గళాళ్వాన్ జీవితములోనివి తెలుసుకొంటిమి. వీరు పూర్తిగా భాగవత నిష్ఠ యందు ఉండి ఎమ్పెరుమానార్ ఇష్టులుగా ఉండిరి.మనమూ వారి శ్రీ చరణములను అటువంటి భాగవత నిష్ఠ కలిగేలా అనుగ్రహించమని ప్రార్దిస్తాము.

ఎన్గళాళ్వాన్ తనియన్

శ్రీవిష్ణుచిత్త పద పంకజ సమాశ్రయాయ చేతో మమ స్పృహయతే కిమత~: పరేణ
నోచేన్ మమాపి యతిశేకరభారతీనామ్ భావ~: కతమ్ భవితుమర్హతి వాగ్విదేయ~:

అడియేన్ రఘు వంశీ రామానుజదాసన్

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/04/engalazhwan/

తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

తిరునక్షత్రం: ఆశ్వీజం, పూర్వాషాడ (ఆవణి/మార్గశీర్షం)
అవతార స్థలం: ఆళ్వార్ తిరునగరి
ఆచార్యులు: ఎంపెరుమానార్
రచనలు: తిరువాయ్ మొళి ఆరాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానం

భగవద్రామానుజుల ఆచార్యులైన పెరియతిరుమలనంబి గారి ఉత్తమ కుమారుడు  తిరుక్కురుగై ప్పిరాన్ ప్పిళ్ళాన్. వీరిని కురుగేశర్ లేదా కురుగాదినాథులు అని కుడా పిలుస్తారు. సాక్షాత్తు  భగవద్రామానుజులు వీరికి కురుగాదినాథులు అని తిరునామాన్ని ప్రసాదించి, తిరువాయ్ మొళి కి వ్యాఖ్యానం  వ్రాయమని ఆఙ్ఞాపించారు. దీనినే  ఆరాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానం (6000)అంటాము.

పిళ్ళాన్ ను  ఎంపెరుమానార్ తమ మానసపుత్రుని గా భావించి అభిమానించారు. ఒక సారి భగవద్రామానుజుల శిష్యులందరు కలిసి పిళ్ళాళ్  దగ్గరకు వెళ్ళి  రామానుజులు తిరువాయ్  మొళి వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహించాలని ఆఙ్ఞాపించారని చెపుతారు. పిళ్ళాన్,  ఎంపెరుమానార్ల ని కలిసి ఇలా అంటారు “స్వామివారు దేశము నలు మూలల సంచరించి విశిష్ఠాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించారు, శ్రీభాష్యాన్ని అనుగ్రహించారు, అలానే తిరువాయ్  మొళికి కూడా  వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహించడం చేత వాటికి సరైన అర్థాలు లోకానికి అందుతాయి” అని వారి భావాన్ని వ్యక్త పరుస్తారు. రామానుజులు వీరితో ఏకీభవించి వారు వ్రాయటము చేత దివ్య ప్రబంధాలకు ఇదివరికే అర్దము తరువాతి తరాలు చెప్పుకుంటారేమో అని భావించి  అలా చేయడం చేత ఆచార్య పురుషులు వీటిలో ఉన్న లోతైన అర్థాలు భవిష్యత్తు లో అందించటానికి సాహసించరేమో అని పిళ్ళాన్ ను వీటికి వ్యాఖ్యానాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ఆదేశిస్తారు. విష్ణుపురాణములో ఉన్న 6000 శ్లోకములకు సమానము గా 6000 ల పడి ఉన్న వ్యాఖ్యానాన్ని అందించవలసినది గా కోరుతారు. ఇలా రామానుజుల ఆదేశానుసారం పిళ్ళాన్ 6000 పడిని  అందిస్తారు, దీనిని అనుసరించే భట్టరులు,  నంజీయర్ కు తిరువాయ్  మొళి అర్థములను వివరిస్తారు.

055_4762658378_lఎంపెరుమానారులు పిళ్ళాన్  గారి వివాహన్ని చూసి వారిని అనుగ్రహిస్తున్నారు

పిళ్ళాన్ కు శ్రీభాష్యం మరియు భగవద్విషయం మీద మంచి అవగాహన పట్టు కలవు. ఒకసారి పిళ్ళాన్ గారు శ్రీవిల్లి పుత్తూర్ లో ఉన్నప్పుడు, సోమాసియాణ్దాన్ గారు వీరి దగ్గర శ్రీభాష్యాన్ని మూడు మార్లు అధ్యయనం చేశారు. సోమాసియాణ్దాన్ ,  పిళ్ళాన్ కు  దాసోహం చేసి కొన్ని సూక్తులు అనుగ్రహించమనగా పిళ్ళాన్ ఇలా అన్నారు ” ఇతర సాంప్రదాయాల లోని విషయాలు గ్రహించి, విశిష్ఠాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని చాటి చెప్పే ఘనత మీకు ఉన్నది,  ఎటువంటి గర్వాన్ని దరిచేరనీయక రామానుజుల పాద పద్మములను ఎల్లప్పుదు మనసున ధరించి ఆశ్రయించుము ”

భగవద్రామానుజులు అవతార అవసానమున కిదాంబి ఆచ్చాన్, కిడాంబి పెరుమాళ్, ఎంగళాళ్వాన్, నడాదూర్ అమ్మాళ్ , మొదలగు వారిని పిలిచి పిళ్ళాన్ ను ఆశ్రయించమని, పరాశరభట్టర్ ను సాంప్రదాయ  వారసుడిగా బాధ్యతలను నిర్వహించమని ఆఙ్ఞాపిస్తారు. భగవద్రామానుజులు, పిళ్ళాన్ పుతుడిని తమ పుత్రుడిలా భవించెడివారు, అందువలన పిళ్ళాన్ భగవద్రామానుజుల చరమ కైంకర్యాన్ని నిర్వహించారు.

పూర్వాచార్యులు అనుగ్రహించిన వ్యాఖ్యానముల లో, తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్  వైభవాన్ని కొంత ఆస్వాదిద్దాము.

 • నాచ్చియార్ తిరుమొళి 10.6 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం – ఆణ్డాళ్  ఈ పాశురం లో కృష్ణుని వలె నాట్యమాడు నెమలిని సేవిస్తుంది. అమ్మణియాల్వాన్  ( ఒక ఆచార్య పురుషులు ) తన శిష్యుడికి  దాసోహం సమర్పించేవారు. ఇదేమని శిష్యుడు వారిని అడుగగా, ‘ శ్రీ వైష్ణవులందరూ పూజనీయులు కదా,  గురువుకి శిష్యుడి గురించి తెలిసినప్పుడు వారిని ఆ విధముగా సేవించడము ఉచితమే కదా’ అని  అన్నారు. నంజీయర్  అభిప్రాయము లో , ఒక వేల శిష్యుడికి  బుద్ధి పరిపక్వత లేనప్పుడు అది అహంకారమునకు దారి తీయునని సెలవిచ్చారు. కాని పిళ్ళాన్ ఈ విధముగ దానిని అందముగా విశదీకరిస్తారు – అమ్మణియాళ్వాన్ వంటి ఆచార్యుల అనుగ్రహముతో   శిష్యులు ఎటు వంటి హేయ గుణములుకు పోకుండ,  పరిపక్వతా బుద్ధి కలిగి ఆచార్యునికి   పరికరముగ మెదులుతారు అని అందంగ వివరిస్తారు.
 • పెరియ తిరుమొళి 2.7.6 – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం – ఇందులో పరకాల నాయకి ( తిరుమంగై ఆళ్వార్లు ప్రియుని విరహతాపములో ఉన్న ప్రేయసీభావములో  ఉంటారు) తల్లి తన కుటుంబాన్ని పరకాలనాయకి పరివారముగా గుర్తిస్తారు. ఇక్కడ తల్లిగారు తన కుటుంబం అని అనకుండ ఉండడాన్ని మనము గమనించాలి. పిళ్ళాన్ స్వామి ఈ విషయాన్ని ఇలా పోల్చి చెప్తారు. నంపెరుమళ్ (శ్రీరంగనాథుడు) స్వయంగా  శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదయన్ని “ఎంపెరుమనార్ దర్శనం” అని కీర్తించి ‘ శ్రీరామానుజులను–   ఉడయవర్ గా(లీలా మరియు నిత్య విభూతులకు నాయకునిగా)  చేసి జనులందరిని  తరింప చేస్తాను’ అని చెపుతారు. పెరుమాళ్ తనకి స్వయముగ శరణాగతి చేసేవారి కంటే రామానుజుల శ్రీపాద  సంబంధీకులుగా ఉన్నవారి యందు ఎక్కువ ప్రీతిని ప్రదర్శిస్తారని  తెలుసుకోవాలి. ఎలాగైతే ఒక అందమైన ముత్యాల హారానికి మధ్యలో అమర్చబడ్డ  మణి చేత ఆ హారానికి మరింత  అందము చేకురునో అలాగే  శ్రీ వైష్ణవ గురుపరంపర  (https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/01/introduction-2/)
  లో భగవద్రామానుజుల ప్రత్యేక స్థానం  వల్ల  విశేషమైన అందమును సంతరించుకున్నది అని పెద్దలు కీర్తించారు.
 • తిరువాయ్ మొళి 1.4.7 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం – ఈ పాశురం లో నమ్మాళ్వారులు భగవంతుడు తనని వీడి ఉన్న భావనతో ఒక చోట  పెరుమాళ్  ను  “అరుళాత తిరుమాలార్” అని సంబోధిస్తారు. ఆ పదానికి అర్థం నిర్దయుడు, కాని అమ్మవారి తో కలిసి ఉన్న స్వామి దయాసాగరుడు. కాని నిర్దయుడెట్లా?  నంజీయర్ దీనిని ఈ విధముగా వివరిస్తారు “కరుణ, దయా వంటి గుణములతో నిండి ఉన్న అమ్మ తో కలిసి ఉన్న స్వామి దాసుడి కి సాక్షాత్కారము ఇవ్వడం లేదు” అని ఆళ్వారుల  పరితాపాన్ని, ఆర్తి ని తెలియచేస్తారు. అయితే పిళ్ళాన్  దీనికి ఈ విధముగ అందంగా చెపుతారు,  శ్రీమన్నారాయణుడు అమ్మవారి సౌందర్యన్ని చూస్తు మైమరిచి పోవడం చేత స్వామి వారు తన కన్నులను, ఆలోచనలను అమ్మవారి నుంచి మరల్చకుండడం చేత ఆళ్వారులను అనుగ్రహించలేరని  అంతరార్థాన్ని వివరిస్తారు.
 • తిరువాయ్ మొళి 6.9.9 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం – ఈ పాశురం లో నమ్మాళ్వారులు  భగవంతుని తో సంసారములో ని బాధలను తొలగించి, పరమపదానికి తీసుకొని వెళ్ళవలిసినదిగా వేడుకుంటారు. పిళ్ళాన్ కూడ వారి చివరి రోజులలో ఆళ్వారులు చెప్పిన ఈ పాశురములను సేవిస్తూ పెరుమాళ్ ను  ప్రార్థిస్తారు. ఇది చూసి నంజీయర్ దు:ఖించగా పిళ్ళాన్  ఇలా అంటారు “ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ! ఇక్కడ ఉన్న జీవితం కంటే పరమపదములో పొందే అనుభవము తక్కువ అని అనుకుంటున్నారా, దుఖించటం మానేసి సంతోషించు”

చరమోపాయ నిర్ణయం (http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html),లో ఉన్న ఒక సంఘటన. ఒకనాడు శ్రీరామానుజులు తిరువాయ్ మొళి లో “ పొలిగ పొలిగ” అనే పాశురనికి అర్థాలు పిళ్ళాన్ కు వివరిస్తున్నారు. పిళ్ళాన్ణ్ (శ్రీరామానుజులకు అభిమాన పుత్రుడు) శ్రీరామానుజుల దగ్గర వింటు పులకితులైపోతారు. అది చూసిన రామానుజులు, పిళ్ళాన్  ను ప్రశంసించగా దానికి పిళ్ళాన్ ఇలా సమాధానం ఇస్తారు ‘ఆళ్వారులు అనుగ్రహించిన విధముగ ” కలియుం కెడుం కణ్దు కొణ్మిన్” అంటే మీ అవతార విశేషం వలన కలి దరిదాపులోకి రాడు అని భావిస్తారు. ఇదే విధముగ మీ దగ్గర నుండి తిరువాయ్  మొళి సేవిస్తున్న ప్రతిసారి మాకు ఈ విషయం గుర్తుకొస్తుంది. ఈ విషయాలు తలుస్తున్న ప్రతిసారి ఆనందంతో పులకరించిపొతున్నాను, మీతో గల సంబంధ భాగ్యం మరియు సాక్షాత్తుగా మీ నుంచి తిరువాయ్  మొళి సేవిస్తున్నందుకు మేము ధన్యులమయ్యాము’  అని రామానుజులకు విన్నవిస్తారు. ఇది విన్న రామానుజులు  ప్రసన్నులవుతారు. ఆ రాత్రి పిళ్ళాన్ ని తన తిరువారాధన పెరుమాళ్ ని తన దగ్గరికి తెమ్మాన్నారు మరియు తమ శ్రీ పాదాలను పిళ్ళాన్ తలపైన ఉంచి ‘ఈ పాదాలను ఎల్లప్పుడు ఆధారముగ తలచి, మిమ్మల్ని ఆశ్రయించిన వారికి కూడా వీటిని చూపుము’అన్నారు. తెల్లవారున తిరువాయ్ మొళి వ్యాఖ్యానము విష్ణుపురాణ రీతి లో (6000 ప్పడి )  ప్రారంభము చేయమని సూచన ఇచ్చి తమ ఉదారతను  స్వయముగ పిళ్ళాన్ కు తెలియ చేస్తారు.

శ్రీవచనభూషణ దివ్యశాస్త్రం లో పిళ్ళైలోకాచార్యులు ఈ విధముగా తన సూత్రాలను పిళ్ళాన్  అనుగ్రహించిన వాటిని ఆధారముగ చేసుకొని బలపరుస్తారు. అందులో కొన్ని చుద్దాము

సూత్రం 122 – భక్తి యోగానికి ఉన్న కొరువ – జలముతో ఉన్నబంగారపు బింద లో పొరపాటున ఒకేఒక్క విషపు చుక్క పడినచో అది త్రాగడానికి ఎలా యోగ్యము కాదో, అలానే జీవాత్మ ని బంగారపు బింద అని, మంచి నీటిని ని భక్తి తో పొలిస్తే విషపు చుక్క వంటి లేశమైన అహంకారము స్వరూపనాశనం కలిగిస్తుంది. ఇలా చెప్పినప్పుడు భక్తిలో అహంకారానికి తావు రాకుండా చూడ వచ్చు కదా అని కొందరు అభిప్రాయపడవొచ్చు, కాని భక్తియోగంలో అహంకారానికి చాలఎక్కువ శాతం ఆస్కారము ఉన్నది. ఎందుకనగా భక్తి కలిగిన వాడు ఒకడు ఉండాలి, వాడు నేను భగవంతుడికి ప్రీతి ని కలిగిస్తున్న అనే భావన ఉంటుంది. అందు వలన పిళ్ళాన్ భక్తియోగం జీవాత్మకు స్వరూప విరుద్ధం, ప్రపత్తి (భగవంతుడే మనకు ఉపాయము అని స్వీకరించటం) మనకు సహజ లక్షణము అని నిర్ధారిస్తారు.

సూత్రం 177 – పరగత స్వీకారము ఒక్క గొప్పతనము – భగవంతుడు స్వయముగ తన నిరహేతుక జాయమాన కాటాక్షము వలన జీవాత్మలను ఉద్ధరించి కైంకర్యము అనడి ఫలమును ప్రాసాదిస్తాడు. జీవాత్మ తన స్వయం క్రుశి వలన విపరీతమైన ఫలమును మాత్రమే పొందుతాడు. జీవాత్మ స్వరూపము సహజముగ పారతంత్ర్యము. దీనిని మనము ఈ ద్రుస్టాంతముతో తెలుసుకో వచ్చు. జీవాత్మ భగవంతుడిని పొందడం అనేది పాలను బయట కొని తెచ్చుకోటం లాంటిది. అదే భగవంతుడు తనకు తాను జీవాత్మను అనుగ్రహం చేత దెగ్గరికి తెచ్చుకోవటం తల్లి తన స్థనం నుంచి బిడ్డకు పాలు పత్తడం లాంటిది. పరగత స్వీకారము కూడా తల్లి పాల వలె సహజముగ పోషనమును కలిగిస్తుంది.

మణవాళమామునులు అనుగ్రహించిన ఉపదేశరత్తినమాలై (పాశురం 40,41) లో ఈ విధముగ తెలియచేస్తారు. తిరువాయ్ మొళి లోని అతి గహనమైన విషయాలను పూర్వచార్యులు అనుగ్రహించిన ఐదు వ్యాఖ్యనముల ద్వారానే తెలుసుకోవచ్చు అని స్పష్ఠపరుస్తారు. “తెళ్ళారుం జ్ఞాన తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్” అని పిళ్ళాన్ వైభవాన్ని ప్రకటిస్తారు, దాని అర్థం పిళ్ళాన్ కు భగవద్విషయం లో అతిగహనమైన అర్థాలను తాను స్పష్ఠముగ తెలుసుకొని వాటిని మధురమైన వ్యాఖ్యానం ద్వారా మనము తెలుసుకొని తరించేలా చేసారు. వారి తరువాత నంజీయర్ 9000(ఒన్బదారాయిర)ప్పడి వ్యాఖ్యానాన్ని భట్టర్ సూచనల మేరుకు అనుగ్రహిస్తారు, తరువాత నంపిళ్ళై కాలక్షేపాన్ని అనుసరిస్తూ వడక్కుతిరువీధి పిళ్ళై 36000 ప్పడి అనుగ్రహించారు, అలాగే పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై 24000ప్పడిడి అనుగ్రహించి ఉన్నారు, ఆపైన వాదికేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్ 12000 ప్పడిలో తిరువాయ్ మొళి ప్రతిపదనికి గల అర్థాలను అనుగ్రహించారు.

ఈ విధముగ ఆచార్య పురుషులైన తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ వైభవాన్ని కొద్దిగా తెలుసుకున్నాము. వారు ఎల్లప్పుడు భాగవతనిష్ట కలిగి ఉండి శ్రీరామానుజుల అభిమానానికి పాత్రులు అయ్యారు. మనందరము కూడా వీరి శ్రీ పాదాల యందు భాగవత నిష్ట కలిగేలా  అనుగ్రహించమని ప్రార్థిద్దాము.

తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్స్ తనియన్ (భగవద్విషయం కాలక్షేప ప్రారంభం లో అనుసంధిస్తారు):

ద్రావిడాగమ సారఙ్ఞం రామానుజ పదాశ్రితం |
సుధియం కురుకేశార్యం నమామి శిరసాన్వహం ||

ద్రావిడవేదములో లోతైన ఙ్ఞానము కలిగి శ్రీరామానుజులు పాదారవిందములను ఆశ్రయించి ధీమంతులైన కురుకేశులను నమస్కరిస్తున్నాను.

అడియేన్ సారథి రామానుజ దాసన్

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/14/thirukkurugaippiran-pillan/

తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

ay-jananyacharyar

తిరునక్షత్రం: ఆశ్వీజ(తులామాసం) పూర్వఫల్గుణి నక్షత్రం .

అవతారస్థలం : తిరునారాయణ పురం.

ఆచార్యులు: తమ తండ్రిగారు లక్ష్మణాచార్యులు(పంచ సంస్కారములు)మరియు  నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై(గ్రంథకాలక్షేప గురువులు)

పరమపదించిన స్థలం: తిరునారాయణ పురం

గ్రంథరచనలు: తిరుప్పావై వ్యాఖ్యానం( ఇరండా ఆరాయిరప్పడి)మరియు స్వాపదేశం , తిరుమాలై  ప్రబంధమునకు వ్యాఖ్యానం, ఆచార్యహృదయమునకు,  శ్రీవచనభూషణమునకు  మరియు మామునును కీర్తించు తమిళ పాశురములకు వ్యాఖ్యానం.

తల్లిదండ్రులు ఇతనికి పిన్నవయస్సులో దేవరాజర్  అని పేరుంచిరి. దేవపెరుమాళ్, ఆసూరిదేవరాజర్, తిరుత్తాళ్వరై దాసర్, శ్రీశానుదాసర్, మాతృ గురు, దేవరాజ మునిధర్ మరియు ఆయ్  జనన్యాచార్యులు అని నామాంతరములు కలవు.

ఆయ్ అనగా అమ్మ అని అర్థం. తాను తిరునారయణ పెరుమాళ్ కి పాలను కాచి సమర్పించే కైంకర్యమును చేసేవారు. ఒకనాడు వీరు కైంకర్యమునకు  కొద్దిగా ఆలస్యం అయినది , అప్పుడు తిరునారయణ పెరుమాళ్ ” మా ఆయ్ (అమ్మ) ఎక్కడ?అని  వారిపై మాతృవాత్సల్యమును చూపిరి. ఆనాటి నుండి వీరిని ఆయ్ అని లేదా జనన్యాచార్యులని వ్యవహరించేవారు. ఇది దేవరాజ పెరుమాళ్ కి నడాదూర్ అమ్మాళ్ మధ్య ఉన్న సంబంధమును   పోలి ఉండును.

వీరు గొప్పపండితులు మరియు ఉభయ వేదాంతములో అనగా ద్రావిడ మరియు సంస్కృత వేదాంతములలో బహు నిష్ణాతులు.

తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై  మరియు తిరువాయ్ మొళి ఆచ్చాన్(ఇళంపిళ్ళిచెయ్ పిళ్ళై) తో కలసి తాను నంపిళ్ళై గారి ఈడు వ్యాఖ్యానాన్ని నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై ద్వారా సేవించారు. ఈడు యొక్క వివరణ ఇక్కడ చూడవచ్చు  (https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2015/04/13/eeyunni-madhava-perumal/).

ఆచార్య హృదయం(అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్  – పెఱ్రార్ పెఱ్రార్    అని ఆయ్ జనన్యా చార్యులు – మణవాళ  మాముని)  పరంపరలో వీరు కూడా కీర్తింపబడ్డారు.

మామునులు ఆచార్యహృదయానికి వ్యాఖ్యానాన్ని వ్రాసేటప్పుడు 22 వ చూర్ణికా వ్యాఖ్యానం దగ్గర  వారు  స్పష్ఠీకరణ చేయాలనుకున్నారు. ప్రత్యేకించి ఈ చూర్ణిక వ్యాఖ్యానం దగ్గర వీరు తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైకి సహఅధ్యాయి అయిన ఆయ్ జనన్యాచార్యుల గురించి చర్చించాలనుకొని ‘ఆయ్’ తమ ఆచార్యుల భావించారు. మామునులు ఆళ్వార్ తిరునగరి నుండి తిరునారాయణ పురం వెళ్ళడానికి నమ్మాళ్వార్ దగ్గర ఆఙ్ఞను తీసుకుని బయలుదేరారు.

అదే సమయాన మామునుల గొప్పవైభవమును విన్న ఆయ్ జనన్యాచార్యులు తాము మామునులను దర్శించాలని ఆళ్వార్ తిరునగరికి బయలుదేరారు. వీరిద్దరు ఆళ్వార్ తిరునగరి వెలుపల కలుసుకున్నారు. పరస్పరం నమస్కరించుకొని మర్యాదలతో పలకరించుకొని ఆలింగనం చేసుకున్నారు.   మామునుల శిష్యులు వీరిద్దరి కలయికను పెరియనంబి మరియు ఎంపెరుమానార్ ల కలయిక వలె జరిగినదని భావించి పారవశ్యముచే ఆనందాన్ని అనుభవించారు.

ఇద్దరు కలసి ఆళ్వార్ తిరునగరికి  చేరుకున్నారు. మామునులు ఆచార్యహృదయాన్ని ఒక సారి సంపూర్ణంగా  ఆయ్ జనన్యాచార్యుల వద్ద సేవించారు. ఉపన్యాసం చివరి రోజున మామునులు,  ఆయ్ జనన్యాచార్యుల మీద  ఒక అందమైన తనియన్ ను వ్రాసి వారికి సమర్పించారు. ఆయ్ జనన్యాచార్యులు దానికి తగిన వాడిని కాదని భావించి  ప్రతిగా వారు మామునులను కీర్తిస్తు ఈ తమిళ పాశురాన్ని అనుగ్రహించారు.

పూత్తురిల్ వన్దుదిత్త  పుణ్ణియనో?
పూంగకమళుం తాతారుంఅళిగియమార్బన్ తానివనో?
తూత్తూర వన్ద నెడుమాలో ?
మణవాళ మామునివన్  ఎన్దైయివర్ మూవరిలమ్ యార్?

సంక్షిప్త అనువాదం: 

వీరు శ్రీపెరుంబుదూర్ లో దర్శనమిచ్చు సద్గుణ సంపన్నులగు ఎంపెరుమానారా?

వీరు వకుళపుష్పమాలచే అలంకరింప బడ్డ నమ్మాళ్వారా?
కృష్ణునిగా తనకు తాను పాండవులను రక్షించడానికి వచ్చిన  దూత యా?-సౌలభ్య ప్రదర్శన
పైన చెప్పిన ముగ్గురి కన్నా  నాయందు తండ్రి ఆప్యాతను ప్రదర్శించిన మామునులు వీరు.

ఆయ్ జనన్యాచార్యులు కొంత కాలం ఆళ్వార్ తిరునగరిలో నివసించి చివరకు తిరునారాయణ పురమునకు  చేరుకొనిరి. కాని వీరు లేని సమయాన వీరిపట్ల అసూయ గలవారు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు పరమపదమును చేరుకున్నారని ప్రచారం చేసి సంపదనంతా స్వాధీనపరచుకొని దేవాలయ ఆధీనంలోకి చేర్చారు.

దీని చూసిన జనన్యాచార్యులు చాలా ఆనందించి ఇలా అన్నారు “భగవానుడు తన ఆప్తుల దగ్గరనుండి సంపదనంతటిని తీసుకొనేస్తారు కావున ఇది గొప్పచర్యే”. సాధారణ జీవితాన్ని గడపినారు. ఆచార్యుని ద్వారా అనుగ్రహించిబడిన  తమ తిరువారాధన పెరుమాళ్(ఙ్ఞానపిరాన్)తో కైంకర్యము కొనసాగాలని ప్రార్థన చేశారు.  అంతిమదశలో సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించి పరమపదమునకేగి అక్కడ ఎంపెరుమాన్ కు నిత్యకైంకర్యము చేయసాగిరి.

ఇంతవరకు మనం ఆయ్ జనన్యాచార్యుల విశేషమైన జీవిత ఘట్టములను చూశాము. వీరు బహుముఖప్రఙ్ఞాశాలి ,  తన ఆచార్యులకు మరియు మామునులకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేవారు. లేశమాత్ర భాగవత కైంకర్యము మనకు అబ్బాలని ఆయ్ జనన్యాచార్యుల పాద పద్మముల  యందు ప్రార్థన చేద్దాం.

ఆయ్ జనన్యాచార్యుల తనియన్:

ఆచార్య హృదయస్యార్త్తాః సకలా యేన దర్శితాః |
శ్రీశానుదాసమ్ అమలం దేవరాజం తమాశ్రయే ||

ఆచార్య హృదయమునకు దివ్యార్థములను అనుగ్రహించిన,  అమలులై(ఎలాంటి అఙ్ఞానములేక‌) ఉన్న శ్రీశానుదాసులు అను నామాంతరము కలిగిన దేవరాజాచార్యులను ఆశ్రయిస్తున్నాను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

మిగితా ఆళ్వారాచార్యుల వివరణ కోసం దీనిని దర్శించండి. https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, మరియు  http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/24/thirunarayanapurathu-ay/

వేదాన్తాచార్యులు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

vedanthachariarThiruvallikeni

వేదాన్తదేశికులు, తిరువల్లిక్కేణి(ట్రిప్లికేన్)

శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరీ |
వేదాంతాచార్య వర్యోమే సన్నిధత్తాం సదా హృది ||

ఎవరైతే కవులకి(వ్యతిరేఖులకు) ప్రతివాదులకు సింహము వంటి వారో,ఙ్ఞాన భక్తి , వైరాగ్య ములకు ఆవాసమైన శ్రీ వేంకటనాథార్యులు( వేదాంతదేశికులు) సదా నా హృదయములో నివసింతురు గాక.

అవతార వివరములు

జన్మించినప్పుడు నామము వేంకటనాథులు
అవతార సంవత్సరం కలియుగ ఆరంభం నుండి 4370 (1268 AD)సంవత్సరములు
మాసం మరియు తిరునక్షత్రం ఆశ్వీజ మాస శ్రవణా నక్షత్రం (తిరువేంగడ ముడయాన్ వలె)
అవతార స్థలం తిరుతంగా,కాంచీపురం
గోత్రం విశ్వామిత్ర
అవతారం తిరువేంగడ ముడయాన్ యొక్క దివ్య ఘంట(తమ సంకల్ప సూర్యోదయం అను గ్రంథంలో ప్రస్తావించారు)
జననీజనకులు  తోతాంరంబ మరియు అనంతసూరి
అవతార సమాప్తికి వీరు వయస్సు శత సంవత్సరములు.
శ్రీరంగం నుండి ఈ విభూతి యందు అవతార సమాప్తి-కలియుగ సంవత్సరం  4470 (1368 AD)

వీరికి శ్రీరంగనాథుడు “వేదాన్తాచార్యులు”అని , “కవితార్కిక కేసరి” మరియు శ్రీరంగనాయకి ” సర్వతంత్ర స్వతంత్రులు” అని  బిరుదులను అనుగ్రహించారు.

వీరి కుమారులు ‘వరదాచార్యులు’. వరదాచార్యుల శిష్యులు ‘ బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్ర జీయర్’.

కిడాంబి ఆచ్చాన్ యొక్క మనుమడగు కిడాంబి అప్పులార్,  శ్రీ నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క శిష్యుల్లో ఒకరు.

“అప్పుళ్” అను పదం ‘తిరువిరుత్తం’ లో మూడుసార్లు గరుడన్ కు సూచించబడినది. గరుడన్ కు ఉన్న లక్షణాలు వీరియందు ఉన్నవి కాన వీరికి ‘అప్పులార్’ అను పేరు ఆపాదించబడింది. ఇంకొక పేరు కూడ ఉన్నది అది- ‘వాదిహంసాబువాహర్’  అనగా ప్రతివాదిని పరాజయం పొందించువారు – ఈ నామం శ్రీరామానుజులు అనుగ్రహించారు.

ఈ కిడాంబి అప్పులార్ యొక్క మేనల్లుడే ప్రసిద్ధిగాంచిన వేదానన్తాచార్యులు .

పిన్నవయస్సులో వేదాన్తాచార్యులు  తన మేనమామతో (కిడాంబి అప్పులార్)తో కలసి నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క కాలక్షేపగోష్ఠికి వెళ్ళేవారు.ఆ సమయమున  వేదాన్తాచార్యులను ఉద్ధేశిస్తూ    నడాదూర్ అమ్మాళ్  ‘విశిష్ఠాద్వైత శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతానికి ఉన్న అన్నీ ప్రతికూలతలను నిర్మూలించి గొప్ప సిద్ధాంతమును స్థాపిస్తారు’ అని మంగళాశాసనం అనుగ్రహించారు.

గ్రంథములు

నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క ఆశ్వీరాదబలం వల్ల వేదాన్తాచార్యులు అసంఖ్యాక గ్రంథములను రచించారు మరియు విశిష్ఠాద్వైత సిద్ధాంతానికి  వ్యతిరిక్తతో ఉన్న ప్రతివాదులను మరియు  తత్త్వవేత్తలను వాదం లో జయించారు.

శ్రీ వేదాన్తాచార్యులు శతాధిక గ్రంథకర్త. ఇవి సంస్కృతములో ,ద్రావిడములో మరియు మణిప్రవాళ (సంస్కృత తమిళ మిళితం ) భాషలలో ఉన్నవి

కొన్ని అతి ముఖ్య గ్రంథములు

* తాత్పర్య చంద్రిక- గీతా భాష్య వ్యాఖ్యానం

* తత్త్వటీక. శ్రీభాష్యమునకు వ్యాఖ్యానం

*న్యాయ సిద్ధాంజనం- సాంప్రదాయ తత్త్వ విశ్లేషణా గ్రంథం

*శత దూషణి- అద్వైతసిద్ధాంత ఖండనా  వాదన గ్రంథం

* అధికర్ణ సారావళి- శ్రీభాష్యం పై ఒక వ్యాఖ్యాన గ్రంథం

*తత్త్వ ముక్తాకఫలం – తత్త్వనిరూపణ- సర్వార్థసిద్ధి వ్యాఖ్యానం

*గద్యత్రయం మరియు స్తోత్రచతుశ్లోకి లపై సంస్కృత భాష్యం

*సంకల్ప సూర్యోదయం- నాటకం

*దయాశతకం, పాదుకాసహస్రం, యాదావాభ్యుదయం, హంససందేశం

* రహస్యత్రయసారం, సాంప్రదాయ పరిశుద్ధి, అభయప్రధాన సారం,పరమత భంగం

*మునివాహనభోగం- అమలనాదిపిరాన్ పై వ్యాఖ్యానం

*ఆహార నియమం-  ఆహారనియమాలు సూచించ బడ్డాయి- తమిళంలో

* స్తోత్రాలు- దశావతార స్తోత్రం, గోదాస్తుతి, శ్రీస్తుతి,యతిరాజ సప్తతి,హయగ్రీవస్తోత్రం  మొదలైనవి

*ద్రమిడోపనిషత్ తాత్పర్య రత్నావళి,  ద్రమిడోపనిషత్ సారం- తిరువాయ్ మొళి అర్థ సంగ్రహం

పుత్తూర్ స్వామి యొక్క ప్రచురణ అయిన  ‘మాలర్’ నుండి అధిక మొత్తంలో విషయ సంగ్రహం చేయబడింది.

SriVedanthachariar_Kachi_IMG_0065

కాంచీపురమునకు సమీపాన ఉన్న తూప్పిల్ లో ని అవతార ఉత్సవ చిత్రం

వేదాన్తాచార్యులు మరియు ఇతర ఆచార్యులు

వేదాన్తాచార్యులు , పిళ్ళైలోకాచార్యులను కీర్తిస్తు ఒక విశేషమైన గ్రంథమును రచించారు దాని పేరు “లోకాచార్య పంచాశత్”.

వేదాన్తాచార్యులు,  పిళ్ళైలోకాచార్యుల కన్నా కనీసం 50సంవత్సరములు పిన్న వయస్కులు.  పిళ్ళై లోకాచార్యుల యందు వేదాన్తాచార్యులకు చాలా అభిమానం ఈ విషయం మనకు ఈ గ్రంథపరిశీలనలో సులభంగా  తెలుస్తుంది. ఈ గ్రంథం  ఈ నాటికి నిత్యము తిరునారాయణ పురం(మేల్కోటే)లో పఠింప బడుతుంది.

లోకాచార్యపంచాశత్ గ్రంథమును  శ్రీ. ఉ.వే.T. C. A. వేంకటేశన్ స్వామివారు సంక్షిప్తంగా ఆంగ్లభాషలో అనువదించారు. దీనిని ఈ సైట్ లో చూడవచ్చు.

fromhttp://acharya.org/books/eBooks/vyakhyanam/LokacharyaPanchasatVyakhyanaSaram-English.pdf.

* వాదికేసరి అళిగియ మణవాళ జీయర్ తమ ‘తత్త్వదీప’అను గ్రంథమున మరియు ఇతరులు వేదాన్తాచార్యుల గ్రంథములను ప్రస్తావించారు.2.

* శ్రీమణవాళ మామునులు తత్త్వత్రయం మరియు ముముక్షుపడి (పిళ్ళైలోకాచార్య ప్రణీతం)వ్యాఖ్యానములందు వేదాన్తాచార్యులను ప్రస్తావించారు.  మణవాళ మామునులు తాము వేదాన్తాచార్యులను ‘అభియుక్తర్’ అని అభిమానంగా ప్రస్తావించారు.3.

శ్రీమణవాళ మామునుల అష్ఠదిగ్గజములలోని ఒకరైన  శ్రీఎరుంబియప్ప తమ ‘విలక్షణ మోక్షాధికారి నిర్ణయం’ లో వేదాన్తాచార్యుల’న్యాయవింశతి’ గ్రంథమును  ప్రస్తావించి దీనికి  సారాంశమును అనుగ్రహించారు.3.

*చోళసింహపుర (ఘటికాచలం/షోళింగర్)  స్వామి దొడ్డయాచార్యులు ,  వేదాన్తాచార్యుల  ‘శతదూషణి’ కి ‘చందామృతం’ అను వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహించారు. దీనిలో తాము ‘ చందామృతం దొడ్డయాచార్యులు’ అని పేర్కొన్నారు, అలాగే  తమ తర్వాత వచ్చిన ఆచార్యులు కూడ దీనిని ప్రస్తావించారు.

*ప్రతివాది భయంకర అణ్ణా మరియు వారి శిష్యులు  వేదాన్తాచార్యుల యందు భక్తిభావమును కలిగే ఉండేవారు. వీరు వంశస్థులు తిరువిందళూర్ మరియు దక్షిణమధ్య ప్రాంతమున నివసించేవారు. వేదాన్తాచార్యుల కుమారుడైన నాయనాచార్యుల యందు భక్తిని కల్గి ఉండేవారు.

*చాలా మంది విద్వాంసులు మరియు ఆచార్యులు వేదాన్తాచార్యుల గ్రంథములను అక్కడక్కడ ఉట్టంకించారు.

దొడ్డయాచార్యుల శిష్యుడైన నరసింహరాజాచార్యులు,  వేదాన్తాచార్యుల ‘న్యాయ పరిశుద్ధి’ పై వ్యాఖ్యాన్నాన్ని రచించారు.

19 వ శాతాబ్ధానికి చెందిన  మైసూర్(మాండ్య) అనంతాళ్వాన్  చాలాచోట్ల వేదాన్తాచార్యుల గ్రంథములను తమ రచనలలో  ప్రస్తావించారు.

19వ శతాబ్ధానికి చెందిన కాంచీపుర వాసులు  కున్ఱప్పకంస్వామి తమ రచన అయిన ‘ తత్త్వ రత్నావళి’ లో వేదాన్తాచార్యుల మీద ఉన్న భక్తి  అభిమానం తో వారిని “జయతి భగవాన్ వేదాంత రహస్య తార్కిక కేసరి ” అని సంబోధించారు.

* వేదాన్తాచార్యులు పూర్వాచార్యుల  మరియు సమకాలీన ఆచార్యుల యందు అధికమైన ప్రీతిని కలిగి ఉండేవారు.  ఈ విషయం మనకు వారి “అభీతిస్తవం” లో ‘క్వచన రంగముఖే విభో! పరస్పర హితైషిణమ్ పరిసరేషు మామ్ వర్తయ” ( హే ! శ్రీరంగనాథ! నన్ను పరస్పర శ్రేయోభిలాషులగు  శ్రీరంగనివాసుల  పాదాల వద్ద ఉంచు)

* ‘భగవద్-ధ్యాన సోపానమ్’లోని చివరి శ్లోకమున వేదాన్తాచార్యులు- శ్రీరంగములోని శాస్త్ర పాండిత్యం కలవారికి మరియు కళా నైపుణ్యులకు శ్రద్ధాంజలి  ఘటిస్తున్నారు,  కారణం  ఎవరైతో తమ  స్పష్ఠమైన ఆలోచనలు, తమ సులువైన  ఆలోచనలను సుందరముగా తయారుచేశారో. .2

* వేదాన్తాచార్యులు తాము శ్రీభగవద్రామానుజుల యందు అత్యంత భక్తిని కలిగిఉండేవారు.వారి ‘న్యాస తిలకం’ లో ‘యుక్త ధనంజయ’ అను శ్లోకమున వారు పెరుమాళ్ తో విన్నపం చేస్తున్నారు ‘ మీరిక మోక్షమును ఇచ్చే అవసరం లేదు కారణం ఆ మోక్షం మాకు శ్రీరామానుజుల తిరువడి సంబధమున వలన కచ్చితము అనుగ్రహింపబడును’ .

ఈ విషయాల వల్ల వేదాన్తాచార్యులు తాను ఇతర ఆచార్యుల మరియు పండితుల యందు ఉన్న మర్యాద, గౌరవం, ప్రీతి మరియు భక్తి తెలుస్తుంది.  శ్రీవైష్ణవులపై శ్రావ్యంగా చర్చించి ఇలా  చక్కని బాటను వేసారు.

ఆచార్య- చంపు

A critical appreciation of Sri Vedanta Desika Vis-à-vis the Srivaishnavite World”,లో 1967  శ్రీ . S.సత్యమూర్తి అయ్యంగార్, గ్వాలియర్, ఇలా పేర్కొన్నారు. మరియు ఇతర ఆధార సమాచారములతో వేదాన్తాచార్యుల విషయం మరికొంత తెలుసుకోవచ్చును. 

గొప్ప పండితుడు మరియు కవి గా ప్రసిద్ధికెందిన S.సత్యమూర్తి అయ్యంగార్,  వీరి ‘ఆచార్య చంపు’ గా ప్రసిద్ధికెక్కిన ‘ వేదాన్తాచార్య విజయ’ అను పద్య గద్య రూపాన ఉన్న  సంస్కృత కావ్యములో ‘ కౌశిక కవితార్కికసింహ వేదానన్తాచార్యులు’గా కీర్తించారు వీరిని , వీరు సుమారు  1717 AD ప్రాంతము వారు.  వేదాన్తాచార్యుల జీవిత చరిత్ర పై ఉన్న ఈ రచన చారిత్రాత్మకంగా  అత్యంత పురాతనమైన  మరియు అత్యంత ప్రామాణికమైన రచనగా పరిగణింపబడుతుంది .

వీరి రచనారంభం  మొదటి స్తబకం (అధ్యాయం లేదా విభాగం)  కవి యొక్క కాంచీపుర  కుటుంబ విషయాలు మరియు    వేదాన్తాచార్యుల పితామహులైన ‘పుండరీక యజ్వ’తో ప్రారంభమగును.

రెండవ స్తబకం అనంతరసూరి(వేదాన్తాచార్యుల తండ్రి )జననం మరియు వివాహం ఇంకా వీరి భార్య గర్భమున దివ్యఘంటా(శ్రీవేంకటేశుని ఘంట)ప్రవేశంతో ఆరంభమగును.

మూడవ  స్తబకంలో  వేదాన్తాచార్యుల జననం , బాల్యం, తమ మేనమామ అయిన శ్రీవాత్సవరదాచార్యులతో సహవాసం మరియు వారి దివ్య ఆశీస్సులు, ఉపనయనం,  విద్యారంభం, వేదాభ్యాసం మొదలైనవి, వివాహం మరియు హయగ్రీవుని దయవల్ల విజయ ప్రాప్తి, ‘న్యాయ సిద్ధాంజనం’ ఆది రచనలు మరియు ‘కవితార్కికసింహ’ అను బిరుదును పొందుట మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి.

నాల్గవ  స్తబకంలో కాంచీపుర ఉత్సవములు,  ‘వరదరాజ పంచాశత్’ రచన, అద్వైత పండితులగు విద్యారణ్యపై విజయం మరియు వేంకటాద్రి యాత్ర మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి.

ఐదవ స్తబకంలో దివ్యదేశయాత్ర, దయాశతక రచన, వైరాగ్య పంచకం- రాజ న్యాయస్థానంలో విద్యారణ్యులచే జరిగిన వాదన, ఉత్తరదేశ తీర్థయాత్ర, కాంచీ పునరాగమనం, అద్వైత పండితుడైన విద్యారణ్య మరియు ద్వైత పండితుడైన అక్షోభ్య లతో వాదనలో   తమ తీర్పును స్థాపించుట, దకక్షిణదేశ తీర్థయాత్ర, కొంత కాలం తిరువహీంద్రపురమున నివాసం, అనేక రచనలు, శ్రీముష్ణపు తీర్థయాత్ర,  శ్రీరంగము నుండి ఆహ్వానమును అందుకొనుట మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి.

చివరి మరియు ఆరవ స్తబకం లో ఆచార్యచంపులోని  విశేషములు-  వేదాన్తాచార్యుల శ్రీరంగ యాత్ర, శ్రీరంగనాథుని దర్శనం, ‘భగవద్ధ్యాన సోపానం’ మొ||, అద్వైత పండితుడైన కృష్ణమిశ్రునితో 18రోజులు వాదించి జయమును పొంది “వేదానన్తాచార్య” “సర్వతంత్ర- స్వతంత్ర” అనే బిరుదులను కైవసం చేసుకొనుట,ఒక కవి స్పర్థతో ‘పాదుకాసహస్ర’ రచన, శ్రీరంగమును తురుష్కుల దండయాత్ర నుండి రక్షించుట, మిగిలిన క్షేత్రముల దర్శనం, పాములనాడించే వాడితో స్పర్థ వలన ‘గరుడదండకం’ రచన, పుత్రజననం మరియు ‘రహస్యత్రయం’ రచనలు మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి

ఈ ‘ఆచార్య చంపు’ బాగా ప్రచారం పొందినది, సంస్కృత పండితులచే ఆదరింపబడినది, ఈ విలువైన గ్రంథం ఎక్కువగా పునర్  ప్రచురణ  జరగలేదు.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

—————

ఆధారములు:

1.  పుత్తూర్ స్వామి పొన్ విళ మలర్

2.శ్రీ సత్యమూర్తి అయ్యంగార్, గ్వాళియర్ వారి “A critical appreciation of Sri Vedanta Desika Vis-à-vis the Srivaishnavite World”; c 1967.

3. శ్రీ. ప్ర.భ. అణ్ణంగరాచార్యస్వామి వారి- తమిళర్ తొజు వేదానన్తావాసిరియన్(తమిళం)

4. శ్రీ.ఉ.వే.V. V.రామానుజం స్వామి వారి కార్యము పై     శ్రీ.ఉ.వే.. T. C. A. వేంకటేశన్ స్వామి ఆగ్లములో  రచించిన “లోకాచార్య పంచాశత్” http://acharya.org/books/eBooks/vyakhyanam/LokacharyaPanchasatVyakhyanaSaram-English.pdftaken on Sep 25, 2012.

5. చిత్రం తిరువళ్ళిక్కేణి వాస్త్యవులు కోయిళ్ అనంతన్ కస్తూరిరంగన్ స్వామి వారి ఇమెయిల్ సౌజన్యముతో

6. చిత్రములు గ్రహించినది  https://picasaweb.google.com/113539681523551495306/  – నుండి,  Sep 25, 2012న.

Source: https://guruparamparai.wordpress.com/2015/06/05/vedhanthacharyar/ (originally from http://acharyar.wordpress.com/2012/09/25/sri-vedanthachariar-vaibhavam/)

విళాఞ్జోలైపిళ్ళై

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

viLAnchOlai piLLai

తిరునక్షత్రం: ఆశ్వీజ(తులామాసం) ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం .

అవతారస్థలం : తిరువనంతపురం దగ్గర ‘ఆఱనూర్’ అనే గ్రామం.ఇది కరైమనై అనే నదీ తీరాన ఉన్నది.

ఆచార్యులు: పిళ్ళైలోకాచార్యులు

కాలక్షేప ఆచార్యులు: విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  ఈడు ను మరియు శ్రీభాష్యమును, తత్త్వత్రయమును  మిగిలిన రయస్య గ్రంథములను శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యుల తమ్ముడగు శ్రీ అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనారాచార్యుల వద్ద  అధ్యయనం చేశారు.

గ్రంథరచనలు: శ్రీ వచనభూషణమునకు సారమగు  ‘ సప్తగాథై’

పరమపదించిన స్థలం: తిరువనంతపురం

పిళ్ళైలోకాచార్యుల శిష్యుల్లో  విళాఞ్జోళైపిళ్ళై ఒకరు. వీరి దాస్య నామం నలం తిఘళ్ నారాయణ దాసులు.

వీరు ఈజవ(తాటి చెట్ల నుండి మద్యం సేకరించేవారు) కులములో పుట్టారు. కావున ఆలయములోకి రావడం నిషిద్ధముగా ఉండేది. కావున తమ గ్రామం నుండి ‘విలాం’ అనే వృక్షాలను ఎక్కి  తిరువనంతపుర పద్మనాభస్వామి దేవాలయ గోపురం దర్శించి  స్వామికి మంగళాశాసనం  చేసేవారు.

 శ్రీలోకార్య పదారవింద మఖిల శ్రుత్యర్థ కోశమసతాం

గోష్ఠీం చ తదేక లీన మనసా సంచితయంతమ్ సదా|
శ్రీనారాయణ దాసమార్యమమలం సేవే సతాం సేవధిం
శ్రీవాగ్భూషణ గూడభావ వివృతిం యస్య  సప్తగాథాం వ్యాధత||

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై ఈడు, శ్రీభాష్యమును, తత్త్వత్రయమును మరియు  మిగిలిన రహస్య గ్రంథములను శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యుల తమ్ముడగు శ్రీ అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనారాచార్యుల వద్ద  అధ్యయనం చేశారు.

శ్రీవచనభూషణమును తమ ఆచార్యులగు శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యుల వద్ద అధ్యయనం చేశారు. వీరు దాని అర్థములు తెలిసిన ఒక నిపుణుడిగా(అధికారి) భావించేవారు.

వీరు తమ ఆచార్యులకు ఒక గొప్ప కైంకర్యమును చేశారు. అది తమ ఆచార్యులు చరమదశలో ఉన్నపుడు వారు చెప్పిన నిబంధనలను పాటించారు- శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యులు తమ శిష్యులగు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై (తిరుమలైఆళ్వార్)ను సాంప్రదాయ సిద్ధంగా తయారు చేసి తమ ఉత్తరాధికారిగా చేయాలని మరియు   శ్రీవచనభూషణ విశేషాలను తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైకు అందించమని విళాఞ్జోళైపిళ్ళై కు ఆదేశించారు.

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై మరియు తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై:

తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైను తిరువనంతపుర దేవాలయ అర్చకులగు నంబూద్రిలు అనంతపద్మనాభస్వామికి మూడు ద్వారముల నుండి మంగళాశాసనములు అనుగ్రహించమని ఆహ్వానించారు. అప్పుడు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై ను విళాఞ్జోళైపిళ్ళై చూశారు.

వారు రాగానే  ఒక ఆశ్చర్యమును చూశారు. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై తమ ఆచార్యులగు పిళ్ళైలోకాచార్యుల తిరుమేని మీద యోగధ్యానములో ఉన్నారు. ఆ రోజుల్లోవారి గొప్ప శిష్యులందరు శ్రీరంగములో  ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి జరిగేవి. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై తిరుమేని (దివ్య శరీరం)సాలె గూడులతో కప్పబడింది.

తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై వారి పాదాల  పై పడి వారి ముందు మౌనంగా ఉండి పోయారు. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై వెంటనే నేత్రాలను తెరచి తమ కృపను వారిపై అనుగ్రహించారు. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై వీరికోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూడడం వల్ల వీరిని చూడగానే  చాలా ఆనందించారు.

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై శ్రీవచనభూషణం యొక్క రహస్యార్థాలను తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై కి అనుగ్రహించారు. ఇంకా అదనంగా శ్రీవచనభూషణ సారమైన సప్తగాథై అను 7పాశురముల గ్రంథమును కూడ తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై కి ఉపదేశించారు.

ఇది తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ అనుగ్రహించిన ‘కొడుమిన్ కొణ్మిన్’ కు ఒక ప్రముఖ ఉదాహరణ- ఈజవ  కులమునకు చెందిన విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  అనుగ్రహంచారు, బ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై స్వీకరించారు. ఇదే శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతపు సారతమము.

కొంతకాలం తర్వాత  తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై ,   విళాఞ్జోళైపిళ్ళై దగ్గర సెలవు తీసుకొని శ్రీరామానుజ దర్శనమునకు (సిద్ధాంతమునకు) దర్శనస్థాపక ఆచార్యులుగా ప్రకాశించిరి.

విళాఞ్జోళై పిళ్ళై చరమదశ

ఒక రోజు నంబూద్రీలు అనంతపద్మనాభస్వామికి తిరువారాధనం చేస్తున్నారు, ఆ సమయాన విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  తూర్పు ద్వారం గుండా దేవాలయం లోకి ప్రవేశించారు. ధ్వజస్తంభమును దాటి, శ్రీ నరసింహున్ని దర్శించి , ఉత్తరద్వారం ద్వారా గర్భగృహం దగ్గరకు ప్రవేశించారు, ‘ఓర్రై కాల్ మండప’ మెట్లు ఎక్కారు, పెరుమాళ్ దర్శనమిచ్చు మూడు ద్వారముల స్థలములోకి వచ్చారు, దానిలో ఎంపెరుమాన్ దివ్యపాదారవిందములు దర్శనమిచ్చు   గవాక్షం దగ్గర నిల్చున్నారు.

దీనిని గమనించిన నంబూద్రీలు ,విళాఞ్జోళైపిళ్ళై కులము కారణంగా, దేవాలయ ఆచారవ్యవహారాలనుసరించి వారిని గర్భగృహములోనికి రానీయకూడదని సన్నిధి తలుపులను మూసి బయటకు వెళ్ళిపోయారు.

అదే సమయంలో విళాఞ్జోళైపిళ్ళై శిష్యులు కొందరు దేవాలయమును సమీపించి ఇలా తెలిపారు- తమ ఆచార్యులగు విళాఞ్జోళైపిళ్ళై వారి ఆచార్యులగు పిళ్ళైలోకాచార్యుల తిరువడిని చేరారు, కావున వారి చరమతిరుమేనికి అలంకరించుటకు పెరుమాళ్ ‘తిరు పరివట్టం(తలకు చుట్టు పెరుమాళ్ వస్త్రం) , శేషమాల’ ఇవ్వమని అభ్యర్థించారు. వారు దేవాలయ ముఖద్వారం వద్ద నిల్చుని రామానుజనూట్ర్రందాది ఇయళ్ ను అనుసంధించసాగారు.

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  అనంతపద్మనాభస్వామి తిరువడి ని చేరారు.

తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ఈ వార్తను  విని ఆచార్యునికి ఒక శిష్యుడు చేయవలసిన చరమ కైంకర్యమును మరియు తిరువధ్యయనమును  సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి చేశారు. ఈ ఘటన మారినేరినంబిగారికి పెరియనంబిగారు చేసిన బ్రహ్మమేధాసంస్కారమును  గుర్తుచేస్తుంది.

తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై అంతటివారే విళాఞ్జోళైపిళ్ళై యందు ఆచార్యభావనను ఉంచేవారు. దీనిని దృష్ఠిలో ఉంచుకొని వారి శిష్యులు ఇలా చెప్పారు.

పట్ఱాద ఎంగళ్ మణవాళ యోగి పదమ్ పణిన్దోన్

నర్ఱేవరాస – నలంతిఘళ్ నారణ తాదరుడన్
కఱారెన్  కూరక్కులోత్తమ తాదన్ కళల్ పణివోన్

మఱారుమ్ ఒవ్వా తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై వాళియే

 తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై గారు అనుగ్రహించిన  విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  వాళి తనియన్:

వాళి నలన్తికళ్ నారణతాతనరుళ్

వాళి యవనముద వాయ్ మొళికళ్, -వాళియే
ఏఱు తిరువుడైయాన్ ఎన్దై యులకారియన్ శొల్,
తేఱు తిరువుడైయాన్ శీర్

వీరి తనియన్:

తులాహిర్బుధ్న్య సంభూతం శ్రీలోకార్య పదాశ్రితం |
సప్తగాథా ప్రవక్తారం నారాయణ మహం భజే ||

తులా మాసమున ఉత్తరాషాడ నక్షత్రమున అవతరించి,  శ్రీ పిళ్ళైలోకాచార్యుల శ్రీపాదపద్మములను ఆశ్రయించి, ‘సప్తగాథై'( శ్రీ వచనభూషణ సారము)  ప్రవర్తకులైన శ్రీ నారాయణ గురువులను/ విళాఞ్జోళైపిళ్ళై ను భజిస్తున్నాను.

ఆధారములు:

1. “మన్ను పుగళ్ మణవాళమామునివన్ ” రంగరాజన్ 2011.

2. “నిత్యానుసంధానం”- శ్రీవైష్ణవశ్రీ; శ్రీసుదర్శన ట్రస్ట్.

3.. పిళ్ళైలోకం జీయర్  యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావం- శ్రీ ఉ.వే డా|| వి.వి.రామానుజన్ ద్వారా ముద్రితం  1992, 2000, 2006

4. మూలం సప్తగాథై – http://acharya.org/sloka/vspillai/index.html అక్టోబర్ 27, 2012.

5. శ్రీ రామానుజ E – జర్నల్ ‘http://www.docstoc.com/docs/2437367/Sri-Ramanuja-E-Journal – అక్టోబర్ 27, 2012.

6. చిత్ర రూపకల్పన   శ్రీ సారథి తోతాద్రి స్వామి.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజ దాస

Note: mUlam for saptha gAThai is available in Sanskrit, English, and Thamizh at: http://acharya.org/sloka/vspillai/index.html

సూచన:  సప్తగాథై కు  శ్రీ పిళ్ళైలోకం జీయర్ అనుగ్రహించిన ద్రావిడ వ్యాఖ్యానమునకు  డా||ఉ.వే ఈ.ఏ.శింగరాచార్య స్వామి వారు తెలుగు అనువాదంతో అనుగ్రహించిన కోశము ఉన్నది . కావలసిన వారు  శ్రీరామానుజ సిద్ధాంతసభ,  సికింద్రాబాద్,     నల్లా శశిధర్ రామానుజ దాసున్ని సంప్రదించగలరు.  9885343309

Source: https://guruparamparai.wordpress.com/2015/05/29/vilancholai-pillai/ (originally from http://acharyar.wordpress.com/2012/10/26/vilancholai-pillai-vaibhavam/)