Monthly Archives: March 2014

కురుగై కావలప్పన్

 

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః
శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ యతిభ్యో నమః

 

తిరునక్షత్రము~: తై, విశాఖ

అవతార స్థలము~: ఆళ్వార్ తిరునగరి

ఆచార్యులు~: శ్రీ నాథమునులు

కురుగై అను నగరమున జన్మించిననందున వీరికి కురుగై కావలప్పన్ అని నామము వచ్చినది. వీరు శ్రీ నాథమునులకు అత్యంత ప్రియమైన శిష్యులు. శ్రీ నాథమునులు కాట్టుమన్నార్ కొవెళ కి వచ్చిన తరువాత పెరుమాళ్ళ యందు ద్యానం చెసేవారు. ఆ సమయమున ఒక సారి కావలప్పన్ ని శ్రీ నాథమునులు యోగాభ్యాసము నేర్చి వారికినూ నేర్పమనిరి.గురువు గారి ఆదేశము ను అనుసరించి కావలప్పన్ గారు అష్టాంగ యోగమును నేర్చి పెరుమాళ్ళు యందు ద్యానం చెసేవారు.శ్రీ నాథమునులు పరమపదించిన తరువాత గురువు గారి సంశ్లేషనమును భరింప లేక శ్రీ నాథమునులు విడిచి పెట్టిన విమల శరిరము ఉన్న చోటున ఊంటూ గురువు గారిని ఆరాదిస్తూ ,అష్టాంగ యోగమున పెరుమాళ్ళు యందు ద్యానం చెసేవారు.

 

మణక్కాల్ నమ్బి (శ్రీ నాథమునులు శిష్యులు) శ్రీ ఆళవందార్ ని కురుగై కావలప్పన్ ని ఆశ్రయించి అష్టాంగ యోగ విద్యను అభ్యశించమనిరి.శ్రీ ఆళవందార్లు వారి శిష్యులతో కలిసి కావలప్పన్ యొగాభ్యాసము చేయు చోటికి వెళ్ళినారు. కాని యోగములో ఉన్న కావలప్పన్ గారిని చూసి శ్రీ ఆళవందార్లు , వారి యోగమునకు భంగము కలుగరాదు అని శ్రీ ఆళవందార్లు అక్కడ గోడకి వెనుక నిలబడిరి. వెంటనే కావాలప్పన్ గారు కళ్ళు తెరిచి ఇక్కడ శొట్టై కులము వారు ఉన్నరా అని గట్టిగా అడిగిరి. వెంటనే శ్రీ ఆళవందార్లు వారి ముందు నిలబడి నమస్కరించి “యమునై తురైవన్”(అనగ శ్రేష్ఠమగు నాధమునుల కులము ) అని చెప్పిరి. వెంటనే శ్రీ ఆళవందార్లు వెనుక నుంచన్న వారి జాడ, కావలప్పన్ ఎట్లు గ్రహించినారో అడిగిరి. దానికి కావలప్పన్ గారు తాను పెరుమళ్ళును ద్యానిస్తూ ఉండగ సాక్షాత్ తాయారులు వచ్చి పిలిచిన కదలని స్వామి ఈ వేళ నా భుజములుని కిందకు వంచి నా వెనుకకి చూస్తున్న స్వామి ని చూసి అర్దం చేసుకున్న స్వామికి ప్రియమైన శొట్టై కులము (నాథముని కులము) వారు ఎవరో ఇక్కడ వున్నారు అని.పెరుమాళ్ళ తో కావలప్పన్ కి ఉన్న సంభందము,నాథమునులు పై స్వామి కి ఉన్న అనురాగము చూసి చెలించిపోయారు శ్రీ ఆళవందార్లు.
శ్రీ ఆళవందార్లు కావలప్పన్ పాదములు పై పడి తనికి కుడా అష్టాంగ యోగమును ఉపదేశంచమనిరి. శ్రీ ఆళవందార్ల ని పైకి లేవనెత్తి తాను ఈ శరీరమును విడిచి పెట్టే ముందు అష్టాంగ యోగమును ఉపదేశం చెస్తామని చెప్పిరి. కావలప్పన్ గారికి ఉన్న యోగ బలము చేత వారు పరమపదించే సమయమును చెప్పి శ్రీ ఆళవందార్లును ఆ సమయమునుకు వారి వద్దకు రమ్మనిరి. శ్రీ ఆళవందార్లు ,కావలప్పన్ గారి దగ్గెర శెలవు తీసుకుని శ్రీరంగంమునకు వెళ్ళిరి.

ఎప్పటిలాగానే శ్రీరంగమున అధ్యయన ఉత్సవములు జరుగుచుండగ అళ్వార్ తిరువరన్గ పెరుమాళ్ అరయర్ (అరయర్ అనగా శ్రీరంగంన పెరుమాళ్ళ కి అళ్వార్ పాశురములును శ్రుతి లయ బద్దముగ పాడుతూ అభినయము చేసేవారు).నమ్మాళ్వారుల తిరువాయ్ మొళిలో ఉన్న తిరువనంతపురమున పద్మనాభ స్వామి పైఉన్న కెడుమిడర్ (10.2) పాశురమును పాడిరి. “నడుమినో నమర్గళుళ్ళీర్ నాముమక్కు అఱియచ్ చొన్నోమ్(நடமினோ நமர்களுள்ளீர் நாமுமக்கு அறியச் சொன்னோம்) ఓ భక్తులరా మనం అందరము తిరువనంతపురమునకు నడిచి పోదాము అనే అర్దము వచ్చే పాశురమును అరయర్ పాడిరి.ఇది విన్న శ్రీ ఆళవందార్లు పరవశించి అది పెరుమాళ్ళ అనుఙ్ఞ గా భావించి తిరువనంతపురమునకు వెళ్ళిరి. అచట శ్రీ పద్మనాభ స్వామి కి మంగళాశాసనమును చెసిరి. ఆ తరువాత శ్రీ ఆళవందార్లుకు సరిగ్గా ఈ రోజున కావలప్పన్ గారు తనకి అష్టాంగ యోగమును ఉపదేశం చెస్తాను అన్న రోజు అని గుర్తుకు వచ్చి బహు దుఖ్ఖించి ఈ సమయుమున నాకు పుష్పక విమానము లేకపొయేను అని విలపించిరి.

అదే రోజున కావలప్పన్ గారు అష్టాంగ యోగమున వారి గురువు గారిని స్మరిస్తూ వారి ఆచార్య తిరువడిని చెరిరి.

మనం అందరమూ మన ఆచార్య పరంపరలో ఉన్న కురుగై కావలప్పన్ వంటి మహనీయులుని స్మరించుకుంటూ వారి ఆచార్య నిష్టను, భగవద్ భక్తి ని ప్రసాదించమని కోరుకుందాము.

కురుగై కావలప్పన్ గారి తనియ

నాథముని పదాసక్తమ్ ఙ్ఞ్యానయోగాతి సమ్పదమ్|
కురుగాతిప యోగీన్ద్రమ్ నమామి శిరసా సదా||

తెలుగు అనువాదము– సురేష్ కృష్ణ రామానుజ దాస.

Source

తిరుక్కచ్చి నంబి

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

tirukkachinambi

తిరు నక్షత్రము ~: మాఘ మాసము(మాసి), మృగశిరా నక్షత్రము

అవతార స్థలము~: పూవిరుందవల్లి

ఆచార్యులు~: ఆళవందార్

శిష్యులు ~: ఎమ్పెరుమానార్ (అభిమాన శిష్యులు)

పరమపదము చేరిన చోటు~: పూవిరుందవల్లి

శ్రీసూక్తులు~: దేవరాజ అష్టకము

తిరుక్కచ్చి నంబి గారికి కాంచీపూర్ణులు, గజేంద్ర దాసర్ అను నామధేయములు ఉన్నవి. వీరు ప్రతి నిత్యము శ్రీకంచి వరదరాజ స్వామికి ఆలవట్ట కైంకర్యము (చామర కైంకర్యము) ను చెసేవారు. ప్రతినిత్యము .శ్రీ వరదరాజ స్వామి శ్రీ పెరుందేవి తాయార్ వారితో మాట్లడేవారు.

రామానుజుల వారు కాశీ యాత్ర నుంచి కాంచీపురము చేరుకున్నాక ( కాశీ యాత్ర లో వారి పైన జరిగిన హత్యా యత్నము తదుపరి). రామానుజుల తల్లి గారు ,శ్రీ ఆళవందార్ (శ్రీ యామునాచార్యులు అని కూడ వీరి పేరు ) కి శిష్యులు అయిన తిరుక్కచ్చి నంబి గారిని ఆశ్రయించమని రామనుజుల తల్లి గారు చెప్పిరి.ఆ ప్రకారము గా రామనుజులు నంబి గారిని అశ్రయించి వారికి ఏమైన కర్తవ్యమును బోధించమనగ,నంబిగారు దేవ పెరుమాళ్ కి కావలిసిన తిరుమంజన తీర్థ కైంకర్యము కై సాలై కిణరు ( దేవ పెరుమాళ్ ఆలయం నుంచి బహు దూరముగా ఉన్న బావి) నుంచి తీర్థకైంకర్యము చెయ్యమని చెప్పిరి.రామనుజులు, నంబి గారు చెప్పిన విదముగా సంతోషముగా చెయ్యుచుంటిరి.

రామనుజులని సంప్రదాయములోకి తీసుకుని వచ్చి యామునుల తరువాత సాంప్రదాయ కొనసాగింపు కోసం శ్రీరంగము నుంచి వచ్చిన శ్రీపెరియనంబి గారు , రామనుజులని కాంచీపురము నుంచి శ్రీరంగము తీసుకువెళ్ళుటకు తిరుక్కచ్చి నంబి గారి ఆఙ్ఞ్నను అడుగగా వారు సంతోషముతో అంగీకరించిరి.అప్పుడు పెరియ నంబి ఇళయాళ్వారునకు ఆళవందారుల కీర్తిని గురించి చెప్పగా వారు పెరియనంబి గారితో కలిసి శ్రీ ఆళవందార్ (శ్రీ యమునాచార్యులు) ని ఆశ్రయించుటకు శ్రీరంగము వెళ్ళారు.అక్కడికి వెళ్ళుసరికి శ్రీ ఆళవందార్ పరమపదించిన వార్త తెలుసుకుని రామనుజులు బాదపడి కాంచీపురమునకు తిరిగి వచ్చి మరల తీర్థ కైంకర్యమును చేసిరి.

రామనుజులవారు తిరుక్కచ్చి నంబి గారి యెడల ఎక్కువ గురుభక్తిని కనబరిచేవారు. నంబి గారిని తనకి పంచ సంస్కారములని అనుగ్రహించమని కోరగా అందుకు నంబి గారు తాను అబ్రాహ్మణ వర్ణమున ఉన్నందున తాను ఆచార్యత్వమును స్వీకరించరాదని శాస్త్ర రిత్య ప్రమాణములును చూపించిరి. నంబి గారికి శాస్త్రముపై ఉన్న విశ్వాసమునకు రామనుజులని నంబి గారికి మరింత దగ్గిర చేసింది.
ఒకనాడు రామానుజులు తిరుక్కచ్చినంబి గారి ఉచ్చిష్టముని స్వీకరించాలనే తపన కలిగి నంబి గారిని రామనుజులు వారి గృహమునకి అహ్వానించారు,దానికి వారు అంగీకరించగా ఇళయాళ్వార్ సంతోషముతో పరుగున ఇంటికి వెళ్ళి ” మన గృహమునకు ప్రసాదమును స్వీకరించుటకు నంబి గారిని అహ్వానించానని మంచి విందును తయారు చేయమని వారి బార్య అయిన తంజమాంబతో చెప్పి,నిత్య కర్మానుష్టాలను పూర్తి చేసుకొని,దేవ పెరుమాళ్ యొక్క తీర్థ కైంకర్యమును పూర్తి చేసుకొని ఇంటికి వచ్చిరి.వారు నంబి గారిని తీసుకురావడము కొరకు ఆలయపు దక్షిణ వీది నుండి వెళ్ళగా నంబి గారు ఉత్తరవీది గుండా రామానుజుల గృహమునకి వచ్చారు .తనకి వేరొక పనిఉండుట చేత తంజమాంబ(ఇళయాళ్వార్ భార్య) గారిని ప్రసాదముని పెట్టమనరి,దానిని వెంటనే స్వీకరించి వెళ్ళిరి.తంజమాంబ ఇళయాళ్వారుల మనసును అర్థము చేసుకొనక నంబి గారు తక్కువ వర్ణమునకు చెందినవారని వారి విస్తరిని బయట పడవేసి స్నానము చేసెను.ఇళయాళ్వార్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి ఎందుకు స్నానము చేసావని అడుగగా,ఈ విదముగా సమాదానమును చెప్పిరి “నంబి గారికి వేరొక కైంకర్యము ఉండడముచే త్వరగా ప్రసాదమును స్వీకరించి వెళ్ళిరి.కని వారికి ఉపవీతము (యఙ్న్యోపవీతము) లేనందున,విస్తరిని తీసివేసి గోమూత్రముతో శుద్ది చేసి నేను స్నానము చేసానని చెప్పిరి”. ఈ విషయమును విన్న ఇళయాళ్వార్ తన భార్య నంబి గారిని అగౌరపరించినందుకు (కారణము నంబి యొక్క గొప్పతనము తెలియక) చాలా బాద కలిగిన హృదయముతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపొయారు.

తిరుక్కచ్చినంబి గారు ప్రతి నిత్యము శ్రీ వరదరాజ స్వామి వారితో స్వయముగ సంబాషిస్తారు అని తెలుసుకున్న రామనుజులు నంబి గారిని కలిసి తనకి కలిగిన సందేహాలకు సమాదానములును పెరుమాళ్ళును అడగమని అభ్యర్తించిరి.( రామనుజులు ఆదిశేష అవతారం అయి ఉండి వారికి సర్వము తెలిసినా శాస్త్ర ప్రమాణమును సాక్షాత్తు పెరుమాళ్ళు, ఆచార్యుల నోటిన వినిపింప చేసి శాస్త్రమునకు మరింత బలమును చేకుర్చాలని వారి తపన ).ఆ రాత్రి కైంకర్యము తదుపరి,నంబి దేవపెరుమాళ్ళని ఎప్పటివలే ప్రేమతో చూసిరి.

thyaga-mandapam

సర్వజ్నుడు అయిన శ్రీ వరద రాజ స్వామి ,నంబి వారిని చూసి మీరి ఏమైనా అడగదలచుకున్నారా అనగా నంబి గారు  ఇళయాళ్వారుల మనసులో(గమనిక~: ఇళయాళ్వార్ తమ యొక్క సందేహములను చెప్పలేదు) గల సందేహములను చెప్పి దేవ పెరుమాళ్ళని నివృత్తి చేయమనిరి.అప్పుడు దేవ పెరుమాళ్ “నేను ఏ విదముగా శాస్త్రము అభ్యసించడానికి సాందీపని మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళానో , ఇళయాళ్వార్ (ఆది శేషులు) శాస్త్రములో పండితుడైనప్పడికినీ తన సందేహములను నివృత్తి చేయమని నన్ను అడిగాడు”. వారు అప్పుడు ముఖ్యమైన  6 వార్తలు నంబి ద్వారా ఇళయాళ్వారులకు చెప్పిరి.అవి~:

 • అహమేవ పరమ్ తత్వమ్ – నెనే అన్నిటికి మూల కారకుడిని.
 • దర్శనమ్ భేదమ్ ఏవ – జీవాత్మలు/అచేతనములు కి వేరు అయి ఉన్న వాడిని .వాటితో శరీర ఆత్మ భవమున సంబందము కలిగిన వాడిని
 • ఉపాయమ్ ప్రపత్తి – నన్నే శరణు అని నమ్మిన వాడు  నన్నే చేరుకుంటాడు
 • అంతిమ స్మ్రుతి వర్జనమ్ –  ప్రపన్నులు అయిన వారు,శరీరమును విడిచిపెట్టే సమయుమున తన గూర్చి ఆలోచించక పొయిన స్వామి, వారి బదులుగ తాను ఆలోచన చెస్తాను అని వరాహ చరమ శ్లోకమున చెప్పెను.(చిత్రముగ మన పుర్వాచర్య వర్గము అంతా వారి అచార్యుల విషయముని అంతిమ స్మరణ చెసారు-మన సాంప్రదాయములో గల విశిష్టత అంతిమ సమయములో మన యొక్క ఆచార్యులను స్మరించడము)
 • దేహవసానే ముక్తి – ప్రపన్నులు అయినవారు ఈ దేహమును విడిచిపెట్టగనే పరమపదము చేరుకుని భగవంతునికి నిత్య కైంకర్యము చేయుదురు.
 • పూర్ణాచార్య పదాశ్రిత – మాహా పూర్ణులని (పెరియ నమ్బి)  గురువు గా స్వీకరించుట.

ఆ తరువాత తిరుక్కచ్చి నంబి గారు ఇళయాళ్వారులని కలిసి,వరదరాజ స్వామి వారి ఆరు వార్తలని చెప్పగా,చాలా సంతోషముతో వారికి ప్రణామములను సమర్పించిరి.నంబి గారు ఇళయాళ్వారులని వారు కూడా వీటీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా అని అడుగగా , తన మనసులొ వున్నవి ఇవియే అని చెప్పగ నంబి గారు చాలా ఆనంద పడిరి.

ఆ తరువత ఇళయాళ్వార్ మధురంతకం లో పెరియ నంబి గారిని ఆచార్యులుగా స్వీకరించి శ్రీ రామానుజ అను నామముతో ప్రసిద్దిగాంచిరి.

తిరుకచ్చినంబి గారి గూర్చి  సంపూర్ణము గా పూర్వాచర్యుల గ్రంధములున లేకున్న వారి గూర్చి వ్యాక్యానములున చెప్పబడినవి. అవి ఇప్పుడు చుద్దాం.

 • పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి – 3.7.8తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై గారి స్వాపదేశ వ్యాక్యానమున
  తిరుకచ్చినంబి గారు శ్రీ కంచి వరదరాజ స్వామి ని తనకి ఏమైన ఒక పేరు పెట్టమని అడిగిన వెంటనే ,స్వామి నంబి గారిని గజేంద్ర దాసర్ అని పిలిచేరు.(కంచిపురము లోనే గజేంద్రుడు, వరదరాజ స్వామిని కొలిచాడు అందుచెతనే గజేంద్రుడు వరదరాజ స్వామికి ప్రియుడు. )
 • తిరువిరుత్తమ్ – 8 – నమ్పిళ్ళై ఈడు- శ్రీరంగమున  రామానుజులు శిష్యులు తో సంబాషిస్తూ ఉండగా రామానుజులుకి  తిరుకచ్చినంబి గారు ఙ్ఞాపకం వచ్చి ,రామానుజులు ఎవరయిన కంచిపురం వెళ్లి తిరుకచ్చినంబి గారి కుశలంను తెలుసుకోమనిరి.ఆ సమయమున ఏవరూ సిద్దంగా లేకపొయేసరికి ఆ తరువాత రోజున పెరియనంబి(మహాపుర్ణులు) కంచిపురం వెళ్ళి తిరుకచ్చినంబి గారిని కలిసి వారి  క్షేమ సమాచారమును తెలుసుకొనిరి. తిరుకచ్చినంబి గారు కంచిపురంన రాబోవు ఉత్సవమునుకు ఉండమన్నను అందుకు పెరియనంబి గారు రామనుజులుకి మీ కుశలంను తెలియజెయ్యవలెనని పెరియనంబి గారు శ్రీరంగంనకు ప్రయణం అయ్యిరి.
 • ఆచార్య హృదయము – 85త్ చూర్ణికై – త్యాగ మన్ణ్డపత్తిల్ ఆలవట్టముమ్ కైయుమాన అణ్తరన్ఙ్గరై వైదికోత్తమర్ అనువర్త్తిత్త క్రమమ్(த்யாக மண்டபத்தில் ஆலவட்டமும் கையுமான அந்தரங்கரை வைதிகோத்தமர் அனுவர்த்தித்த க்ரமம்)
  భాగవతుల వైభవమును తెలియజేయు సమయమున అబ్రహ్మణ వర్ణమున జన్మించిన తిరుకచ్చినంబి గారి వైభవమును మనవాళ మహామునులు వారి ఆచార్య హృదయమను గ్రంధమున ఈ విధముగ చెప్పిరి.

మామునులు తమ యొక్క దేవరాజ మంగళములో తిరుక్కచి నంబి గారి యొక్క గొప్పతనమును మరియు దేవ పెరుమాళ్ళకు గల గొప్ప సంభదమును 11వ శ్లోకములో ఈ విదముగా చెప్పిరి.

శ్రీ కాఞ్చిపూర్ణ్ణమిశ్రేన్ణ ప్రీత్యా సర్వాభిభాశనే |
అతితార్చ్చావ్యవస్తాయ హస్తద్రీశాయ మంగళమ్ ||

అర్చారుప ధర్మమును అతిక్రమించి తిరుకచ్చినంబి గారితో ముచ్చటించిన శ్రీ వరదరాజ స్వామి కి మంగళమ్. మనము భగవంతుని చేరు వేళన ఇటువంటి భక్తులని ముందు ఆశ్రయించాలి అని స్వామి మనవాళ మహా మునులు ఈ శ్లోకమును ప్రసాదించిరి.

మనము తిరుక్కచ్చి నంబి గారి పాదములకు దాసోహములు సమర్పించి వారికి కలిగిన ఆచార్య నిష్ట, భగవద్ భక్తి ని మనకును ప్రసాదించమని కొరుకుందాము.

తిరుకచ్చి నంబి గారి  తనియ:

దేవరాజ దయాపాత్రమ్ శ్రీ కాన్చి పూర్ణమ్ ఉత్తమమ్
రామానుజ మునేర్ మాన్యమ్ వన్దేహమ్ సజ్జనాశ్రయమ్

தேவராஜ தயாபாத்ரம் ஸ்ரீ காஞ்சி பூர்ணம் உத்தமம்
ராமாநுஜ முநேர் மாந்யம் வந்தேஹம் ஸஜ்ஜநாச்ரயம்

తిరుకచ్చినంబి గారు దేవరాజ అష్టకమ్ అను స్తోత్రమును రచించిరి.అందు వారు అనుభవించిన అర్చావతార వైభవమును  http://ponnadi.blogspot.in/2012/11/archavathara-anubhavam-thuirukkachi-nambi.html. చదవగలరు.

తెలుగు అనువాదము- సురేశ్ కృష్ణ రామానుజ దాస.

Source