ముదలాళ్వార్లు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

ముదలాళ్వార్లు

గత సంచికలో మనము పొన్నడిక్కాల్ జీయరుల వైభవమును అనుభవించాము ఇప్పుడు ఆళ్వారుల మరియు ఆచార్యుల  వైభవమును అనుభవిద్దాం. దీనిలో విశేషంగా ముదలాళ్వార్ల( పొయ్ ఘై ఆళ్వార్, భూదత్తాళ్వార్ మరియు  పేయాళ్వార్) వైభవమును  అనుభవిద్దాము.

పొయ్ ఘై ఆళ్వార్

తిరునక్షత్రము: ఆశ్వీజ మాసము(ఐప్పసి),శ్రవణాక్షత్రం (తిరువోణమ్)

అవతార స్థలము: కాంచీపురము

ఆచార్యులు: సేనముదలియార్(భగవంతుని సర్వ సైన్యాధికారి – విష్వక్సేనులు)

శ్రీ సూక్తులు: ముదల్ తిరువందాది

పొయ్ ఘై ఆళ్వార్  తిరువె:కాలోని యథోక్తకారి కోవెల సమీప కొలనులో అవతరించిరి. వీరికి కాసారయోగి మరియు సరోమునీంద్రులు అనే నామధేయములు కలవు.

వీరి తనియన్

కాంచ్యాం సరసిహేమాబ్జే జాతం కాసార యోగినమ్|
కలయే యః శ్రియఃపతి రవిమ్ దీపం అకల్పయత్||

భూదత్తాళ్వార్

తిరునక్షత్రము: ఆశ్వీజమాసము (ఐప్పసి),ధనిష్ఠా నక్షత్రం(అవిట్టమ్)

అవతార స్తలము: తిరుక్కడల్ మల్లై (మహాబలిపురం)

ఆచార్యులు: సేనముదలియార్ (భగవంతుని సర్వ సైన్యాధికారి – విష్వక్సేనులు)

శ్రీ సూక్తులు: ఇరన్డామ్ తిరువందాది

భూదత్తాళ్వార్ తిరుక్కడల్ మల్లై దివ్యదేశములోని స్థలశయనపెరుమాళ్ కోవెలలోని కొలనులో అవతరించిరి. వీరికి  భూదాహ్వయలు, మల్లాపురవరాధీశులు అనే నామధేయములు కలవు.

వీరి తనియన్:

మల్లాపుర వరాధీశం మాధవీ కుసుమోద్భవం|
భూతం నమామి యో విష్ణోర్ జ్ఞానదీపం అకల్పయత్||

పేయాళ్వార్

తిరునక్షత్రమ: ఆశ్వీజమాసము(ఐప్పసి),శతభిషా నక్షత్రం  (సదయమ్)

అవతార స్థలము: తిరుమయిలై (మయిలాపురం)

ఆచార్యులు: సేనముదలియార్ (భగవంతుని సర్వ సైన్యాధికారి – విష్వక్సేనులు)

శ్రీ సూక్తులు: మూన్ఱామ్ తిరువందాది

పేయాళ్వార్ తిరుమయిలైలోని కేశవ పెరుమాళ్ కోయిల్  వద్ద అవతరించిరి. వీరికి మహదాహ్వయులు, మయిలాపురాధీశులు అనే నామములు కలవు.

వీరి తనియన్
దృష్ట్వా హృష్టం తదా విష్ణుం రమయా మయిలాధిపం|
కూపే రక్తోత్పలే జాతం మహదాహ్వయం ఆశ్రయే||

ముదలాళ్వార్లుల /వైభవము:

ఈ ముగ్గురు ఆళ్వారులును సేర్తిగా(కలసి) కీర్తించుటకు గల కారణములు:

 • వీరు ముగ్గురు రోజు విడచి రోజు అవతరించిరి – ద్వాపరయుగము చివర మరియు కలియుగము ప్రారంభమున జన్మించిరి (యుగ సంధి – మార్పు కాలము– వివరణ గురించి క్రింద చూద్దాము).
 • ముగ్గురు అయోనిజులు – తల్లి గర్భము నుండి కాకుండా భగవానుని అనుగ్రహముచే ముగ్గురు పుష్పముల యందు అవతరించిరి.
 • పుట్టినప్పటినుండి వీరికి భగవానునితో సంబంధము ఉండెను – భగవానుని పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహముచేత భగవద్గుణానుభవములో నిరంతరాయముగా జీవనమును గడిపిరి .
 • వీరు  ఒక సంఘటన ద్వార ఒకరినొకరు కలుసుకొనిరి.  అప్పటినుండి కలిసి జీవించి ఎన్నో దివ్యదేశములను/క్షేత్రములను దర్శించిరి. వీరిని ఈ విధముగా సంభోదించెదరు “ఓడిత్తిరియుమ్ యోగిగళ్ – ఎల్లప్పుడూ యాత్రలు చేసే యోగులు.

ముగ్గురు ఆళ్వారులు వేరు వేరు ప్రదేశములలో జన్మించి భగవానున్ని పూర్తిగా అనుభవించిరి. భగవద్దాసులను తమ సర్వస్వముగా భావించెదరు(గీతలో – జ్ఞానిత్వ ఆత్మ ఏవ మే మతమ్)కావున వారి ముగ్గురిని ఒకేచోట చూడదలచిన భగవానుడు  తిరుక్కోవలూర్ అనే దివ్యదేశములో
ఒక రాత్రి ముగ్గురు ఒకేచోట కలుసుకునేలా ఒక దైవలీలను కల్పించిరి.

చాలా పెద్ద వర్షము కురుయిచుండగా ఆ ముగ్గురు ఒకరి తరువాత ఒకరు ఒక  ఆచ్చాధన వసార క్రింద చేరుకున్నారు. అప్పుడు ఆ వసారలో  ముగ్గురు నిలబడుటకు మాత్రమే సరిపోవు స్థలము ఉండెను. పూర్తిగా భగవత్ భావముతో ఉండడముచేత ఒకరి గురించి మరియొకరు తెలుసుకొన్నారు. అప్పుడు వారు తమ దివ్యానుభవములను చెప్పుకొనుచుండగా భగవానుడు తిరుమామగళ్(లక్ష్మిదేవి) తో కూడి చీకటిగా ఉన్న  ఆ వసారలోకి ప్రవేశించిరి. అప్పుడు ఆ ముగ్గురు తమ మధ్యలోకి ఎవరు వచ్చారో  తెలుసుకొనుటకు ఇలా చేసిరి.

 • పొయ్ ఘైఆళ్వార్ ప్రపంచమనే దీపములో సముద్రమును తైలముగా చేసి సూర్యుడిని  వెలుగుగా చేసి ఆ  ప్రదేశమును కాంతిమయంగా చేసిరి.
 • భూదత్తాళ్వార్ తన యొక్క ప్రేమను దీపముగా, అనుబంధమును తైలముగా,  ఙ్ఞానమును వెలుగుగా చేసి ఆ ప్రదేశమును కాంతిమయంగా చేసిరి.
 • పేయాళ్వార్ మిగితా ఆ ఇద్దరి  ఆళ్వారుల సహాయముతో   పిరాట్టితో కూడిన భగవానుని, తిరువాళి(చక్రం)   మరియు తిరుశంఖంను దర్శించి ఆ సేర్తికి మంగళాశాసనమును చేసిరి.

ఆ విధముగా వారు ముగ్గురూ తిరుక్కోవలూర్ స్వామిని మరియు ఇతర అర్చావతార భగవానుని   వైభవమును ఈ లీలావిభూతిలో అనుభవించిరి.

నమ్పిళ్ళై  ఈడు వ్యాఖ్యానములో  ముదలాళ్వార్ల  వైభవమును  చాలా అందముగా వెలికి తీసెను. వాటిలో కొన్నింటిని  ఇక్కడ  అనుభవిద్దాము:

 • పాలేయ్ తమిళర్ (1.5.11) – నమ్పిళ్ళై ఇక్కడ  ఆళవన్దారుల నిర్వాహమును (ముగింపు/వివరణ)  ఉట్టంకించిరి.  నమ్మాళ్వార్  ఇలా వివరించెను, భగవానుని వైభవమును ముదలాళ్వారులే   మొట్ట మొదట మధురమైన తమిళ భాషలో కీర్తించిరనిరి.
 • ఇన్కవి పాడుమ్ పరమకవిగళ్ (7.9.6) – ఇక్కడ నమ్పిళ్ళై ముదలాళ్వార్లను “చెన్దమిళ్ పాడువార్” అనికూడా వ్యవహరించుదురని వివరించిరి. అలానే ఆళ్వారులు తమిళములో నిష్ణాతులని కూడా  వివరించిరి. పొయ్ ఘై ఆళ్వార్, పేయాళ్వార్లు మరియు  భూదత్తాళ్వార్లని ఎమ్పెరుమాన్ ని కీర్తించమని అడుగగా – ఎలాగైతే ఆడ ఏనుగు తేనెను కోరినవెంటనే మగఏనుగు తెచ్చునో అలా వారు వెంటనే భగవానుని కీర్తిని పాడిరి (ఈ ఏనుగుల సంఘటనను భూదత్తాళ్వార్ తన ఇరణ్డామ్ తిరువన్తాది – 75వ పాశురము “పెరుగు మదవేళమ్”లో వివరించిరి).
 • పలరడియార్ మున్బరుళియ (7.10.5) పాశురమునందు నమ్పిళ్ళై  అందముగా నమ్మాళ్వారుల  తిరువుళ్ళమును వెలికి తీసిరి.  ఈ పాశురములో నమ్మాళ్వార్ ఈ విధముగా చెప్పుచున్నారు-  భగవానుడు మహాఋషులైన శ్రీవేదవ్యాసులు, శ్రీవాల్మీకి, శ్రీపరాశరులు   సంస్కృతమున మరియు ముదలాళ్వార్లు  తమిళములో మహానిష్ణాతులైనప్పటికి వారికి తిరువాయ్ మొళిని పాడుటకు అనుగ్రహించకుండా తమకు మాత్రమే ఆ కైంకర్యమును అనుగ్రహించారని ఆనందపడిపోయారు.
 • చెన్చొర్కవికాళ్ (10.7.1) అనే పాశురములో – నమ్పిళ్ళై ముదలాళ్వార్లని గూర్చి“ఇన్కవి పాడుమ్ పరమ కవిగళ్”, “చెన్దమిళ్ పాడువార్” మొదలగు పాశురముల   ప్రమాణముననుసరించి   వారిని అనన్యప్రయోజనులు (ఎటువంటి ప్రయోజనము ఆశించకుండా భగవానుని కీర్తించేవారు)అని గుర్తించిరి.

మామునిగళ్ ‘ముదలాళ్వార్లు’  అనే సంభోధన ఎలా వచ్చినదో తన ఉపదేశరత్నమాలైలో 7వ  పాశురమున ఇలా  వివరించిరి.

మఱ్ఱుళ్ళ ఆళ్వార్గళుక్కు మున్నే వన్దుదిత్తు

నల్ తమిళాల్ నూల్ శెయ్దు నాట్టై ఉయ్ త్త –  పెఱ్ఱిమైయోర్

ఎన్ఱు ముదలాళ్వార్గళ్ ఎన్నుమ్ పేరివర్ క్కు

నిన్ఱతులగత్తే నిగలళ్ 0దు|

సాధారణ అనువాదము:

ఈ ముగ్గురు ఆళ్వారులు మిగిలిన ఏడుగురు ఆళ్వారుల కన్నా ముందే  దివ్యమైన తమిళ పాశురములతో ప్రపంచమును ఆశీర్వదించిరి. ఈ కారణముచే వీరు ముదలాళ్వార్లుగా విఖ్యాతిగాంచిరి.

పిళ్ళైలోకమ్ జీయర్ తన వ్యాఖ్యానములో కొన్నిమధురమైన విషయాలు:

 • ప్రణవము ఎల్లప్పుడూ ఆరంభమును సూచించడం వల్ల ముదలాళ్వార్లలను ప్రణవముగా భావించిరి .
 • ముదలాళ్వార్లు ద్వాపర-కలియుగసంధిలో అవతరించిరని మరియు తిరుమళిశై ఆళ్వార్ కూడా ఇదే సమయములో అవతరించిరని, కలియుగం ఆరంభమైన తరువాత మిగలిన ఆళ్వారులు ఒకరి తరువాత మరొకరు అవతరించిరని చెప్పిరి.
 • వీరు దివ్య ప్రబంధమునకు ద్రావిడభాషలో ఆరంభపునాదిని వేసిరి.

మామునిగళ్ ఐప్పసి – తిరువోణమ్(శ్రవణం), అవిట్టమ్(ధనిష్ట) మరియు శదయమ్(శతభిషం) ఈ మూడు నక్షత్రాలకు  ప్రాధాన్యత  ముదలాళ్వార్లు  అవతరించిన తరువాతనే కలిగినదని చెప్పిరి.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై తిరునెడున్తాన్డగమ్ అవతారికా వ్యాఖ్యానములో ముదలాళ్వార్లకు భగవానుడు తమ పరత్వమును చూపిరి అని చెప్పెను. అందువలన వారు మాటిమాటికి త్రివిక్రమావతారమును కీర్తించిరి. వీరికి సహజముగానే అర్చావతారముతో గొప్ప అనుబంధము కలిగి ఉండడం చేత అర్చావతార కీర్తిని పాడిరి.  వీరి  అర్చావతార అనుభవమును ఇదివరకే ఇక్కడ వివరించ బడినది .http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-azhwars-1.html.

యుగ సంధి:

యతీంద్రమతదీపిక  అను గ్రంథము  సంప్రదాయములోని ఎన్నో సాంకేతికపరమైన అంశములను వివరించినది. దీనిని మన సిద్ధాంతమునుకు పరమ ప్రామాణికమైన గ్రంథముగా పరిగణిస్తారు.

ఇందులో కాలతత్త్వము, వివిధ యుగములు మరియు వాటి సంధికాలముల గురించి వివరముగా చెప్పబడినది.

 • దేవతల 1 రోజు (స్వర్గములో) మానవుల (భూమి) 1 సంవత్సరంమునకు సమానము .
 • 1 చతుర్యుగము 12000 దేవసంవత్సరములతో కూడినది – (కృత – 4000, త్రేతా – 3000, ద్వాపర – 2000, కలి – 1000).
 • బ్రహ్మకు ఒక రోజు 1000 చతుర్యుగములకు సమానము. వారి రాత్రి సమయము కూడా ఉదయమునకు సమానమే కాని అప్పుడు సృష్టి ఉండదు. ఇలా 360 రోజులు  ఒక బ్రహ్మసంవత్సరము.  బ్రహ్మదేవుడు 100 బ్రహ్మసంవత్సరము జీవించును.
 • ఒక్కొక్క యుగములో సంధికాలము దీర్ఘముగా ఉండును. ఇక్కడ ప్రతియుగములోని సంధికాలమును చూద్దాము :
 1. కృత,త్రేతా యుగములకు సంధికాలము 700 దేవసంవత్సరములు.
 2. త్రేతా, ద్వాపర యుగములకు సంధికాలము 500 దేవసంవత్సరములు.
 3. ద్వాపర, కలియుగములకు సంధికాలము 300 దేవసంవత్సరములు.
 4. కలి తరువాత మళ్ళీ  వచ్చు కృతయుగమునకు సంధికాలం 500 దేవసంవత్సరములు.
 • అదేవిధముగా బ్రహ్మ ఒకరోజులో 14 మనువులు, 14 ఇంద్రులు మరియు 14 సప్త ఋషులు ఆయా పదవులయందు పునరావృతం అవుతారు (వారి కర్మానుసారం ఇలా ఆయా జీవాత్మలు ఈ పదవిలను పొందుతారు)

అడియేన్

రఘు వంశీ రామానుజదాస

source:

9 thoughts on “ముదలాళ్వార్లు

 1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

 2. Pingback: శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము | srIvaishNava granthams – Telugu

 3. Pingback: 2014 – Nov – Week 1 | kOyil

 4. Pingback: 2014 – Nov – Week 2 | kOyil

 5. Pingback: కూరత్తాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 6. Pingback: వేదవ్యాస భట్టర్ | guruparamparai telugu

 7. Pingback: sarO yOgi (poigai AzhwAr) | AchAryas

 8. Pingback: bhUtha yOgi (bhUdhaththAzhwAr) | AchAryas

 9. Pingback: ఎంగళాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s