సేనై ముదలియార్ (విష్వక్సేనులు)

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వవరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రిత  సంచికలో మనం పెరియ పెరుమాళ్ మరియు పెరియ పిరాట్టి గురించి తెెెెలుసుకున్నాము.

 ఈ సంచికలో సేన ముదలియార్ (విష్వక్సేనులు) గురించి తెలుసుకుందాం. 

సేనముదలియార్ – తిరువల్లికేణి

తిరు నక్షత్రం: ఆశ్వీజ  పూర్వాషాడ నక్షత్రం
శ్రీ సూక్తులు : విష్వక్సేన సంహిత

విష్వక్సేనులు నిత్య సూరులలో  ఒకరు. సర్వ సైన్యాధి పతి. ఎమ్పెరుమాన్ (భవవానుడు) ఆదేశానుసారము నిత్య విభూతి మరియు లీలా విభూతి  కార్యములను పర్యవేక్షిస్తుంటారు. సేన ముదల్వార్, సేనాధి పతి, వేత్రధరులు మరియు వేత్రహస్తులు అను నామాలతో కూడ వ్యవహరింపబడతారు. ‘సూత్ర వతి విష్వక్సేనుల దివ్యమహిషి. విష్వక్సేనులు శేషాసనులుగా వహరింపబడతారు అనగా ఎమ్పెరుమాన్  శేషప్రసాదమును ప్రథమంగా స్వీకరించువారు.

పూర్వాచార్యుల ప్రకారము  విష్వక్సేనులకు పెరియ పిరాట్టి ఆచార్యులు.  విష్వక్సేనుల వారు ఆళ్వార్లందరికి ఆచార్యులు.

ఎమ్పెరుమాన్  లీలా విభూతి  మరియు నిత్య విభూతి కార్యముల అధికారమును విష్వక్సేనులకు అప్పగించి తమ మహిషులతో, నిత్యసూరులతో పరమపదమున ఆనందించుచుందురని మన పూర్వాచార్యుల భావన. ఎమ్పెరుమాన్ ను రాజకుమారుని వలె విష్వక్సేనులను వారి మంత్రిగా వర్ణిస్తారు.

ఆళవందార్  అనుగ్రహించిన  స్తోత్రరత్నము అను గ్రంథమున 42వ శ్లోకమున సేనముదలియార్ మరియు ఎమ్పెరుమాన్ ల సంబంధము ఈ విధముగా చెప్పబడెను.

త్వదీయ భుక్తో జ్జిత శేష భోజినా త్వయా నిసృష్టాత్మ భరేణ యద్యథా|
ప్రియేణ సేనాపతినా న్యవేది తత్  తథా2ను జానంతముదార వీక్షణైః||

ఈ శ్లోకమున  ఆళవందార్లు  సేనముదలియార్ ను ఈ విధముగా కీర్తించిరి.

అనువాదము: (ఎమ్పెరుమాన్ ను  ఉద్ధేశించి)
ఎంపెరుమాన్ శేష ప్రసాదమును ప్రథమంగా  స్వీకరించి,  ఉభయ విభూతుల పర్యవేక్షణా భారమును ఎంపెరుమాన్ ఆజ్ఞగా స్వీకరించి దానిని సమర్థవంతంగా నడిపించు  విష్వక్సేనులను ప్రతి వారు ఇష్టపడుదురు. ఎమ్పెరుమాన్ కటాక్షము చేత అనుగ్రహించబడిన కైంకర్యమును  సమర్ధవంతముగా చేయగలవానిగా కీర్తింపబడువారు. అనగా ఎమ్పెరుమాన్ చెప్పకుండానే వారి నేత్రముల సైగలతో వారి మనస్సును గ్రహించి కార్యమును  సమర్ధవంతముగా పూర్తిచేయగల సామర్థ్యము కలవాడు.

సేనముదలియార్  తనియన్

శ్రీరంగచంద్రమసం ఇందిరయా విహర్త్తుం
విన్యస్య విశ్వచిద చిన్నయనాధికారం |
యో నిర్వహత్య నిశమఙ్కుళి ముద్రయైవ
సేనాన్యం అన్య విముఖా  స్తమిహాశ్రయామ: ||

విష్వక్సేనుల పాద పద్మముల ను ఆశ్రయిం చుట ద్వారా ఎమ్పెరుమాన్ యందు మనకు భక్తి పెంపొందేటట్లు ఆశీర్వచనములను కోరుదాము.

తదుపరి సంచికలో నమ్మాళ్వార్   గురించి తెలుసుకుందాం

ఎంపెరుమానార్   తిరువడిగళే శరణం
జై శ్రీమన్నారాయణ

అడియేన్!

మూలము: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/18/senai-mudhaliar/

పొందుపరిచిన స్థానము – https://guruparamparai.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

9 thoughts on “సేనై ముదలియార్ (విష్వక్సేనులు)

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: thirumazhisai-azhwar | guruparamparai telugu

  3. Pingback: కులశేఖర ఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

  4. Pingback: మధురకవి ఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

  5. Pingback: appiLLai – అప్పిళ్ళై | guruparamparai telugu

  6. Pingback: అప్పిళ్ళార్ | guruparamparai telugu

  7. Pingback: 2014 – Oct – Week 5 | kOyil

  8. Pingback: ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణన్ | guruparamparai telugu

  9. Pingback: తిరుమంగైఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s