అప్పిళ్ళై

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః
appiLLai
తిరునక్షత్రము; తెలియదు
అవతారస్థలము; తెలియదు
ఆచార్యులు; మనవాళమామునులు
వారు అనుగ్రహించిన గ్రంధములు; ఇయఱ్పాలో ఉన్న తిరువందాదులకు, తిరువిరుత్తమునకు (మొదటి15పాశురములకు), యతిరాజవింశతికి,వాళితిరునామములకు వ్యాఖ్యానములు,
వీరి అసలు పేరు ప్రనతార్తిహరులు.కాని అప్పిళ్ళై అన్నపేరు ప్రసిద్ది.వీరు మామునుల ప్రియశిష్యులైన అష్టదిగ్గజములలో ఒకరు.
మామునులు శ్రీరంగనాధుని ఆఙ్ఞ మేరకు శ్రీరంగములో నివాసముండిమన సంప్రదాయ ఔన్నత్యాన్ని ప్రజలకు తెలియచెప్పేవారు.ఎరుమ్బి అప్పా శ్రీరంగము వచ్చి మామునుల శిష్య వర్గములో చేరిపోయారు.కొంతకాలము అక్కడే వుండిపోయారు. తమ స్వస్థలమైన ఎరుమ్బి వెళ్ళదలచి బయలుదేరారు.అంతలో కొన్ని దుశ్శకునాలు కనపడినవి.వెంటనే మామునులను చూసి చెప్పారు అందుకు వారు ఒక వింత జరగబోతున్నది.మీరు ఇక్కడే ఉండి దానినిచూడండి అన్నారు.
ఆ సమయములో అప్పిళ్ళార్,అప్పిళ్ళై ఇద్దరూ సకుటుంబముగా శ్రీరంగము వచ్చారు.మామునుల గురించి విని యున్నప్పటికి వారికి ఆ విషయములో అంతగా ఆసక్తి లేకపోయింది.అప్పటికే వారు ఙ్ఞాన సంపన్నులగుటచే తమశిష్య.బృందముతో కావేరి తీరములో విఢిది చేసారు మామునుల ప్రాభవమును కళ్ళారా చూసి చేవులారా విని ఆశ్చర్యపోయారు.అప్పటికే ఙ్ఞాన,భక్తి వైరాగ్య సంపన్నులైన కందాఢై అన్నన్,ఎరుమ్బియప్పా వంటివారు మామునులను ఆశ్రయించివున్నారు.అప్పిళ్ళార్ ఎరుమ్బిఅప్పా ఙ్ఞాన సంపదను గురించి తెలిసినవారు.మామునులలో ఎదో గొప్పతనము వుందని గ్రహించారు. అప్పిళ్ళార్ మామునుల మఠములోపలికి వెళ్ళగల స్వామితో  వాకిలిదాక కలసి వెళ్ళిమఠములోకి వెళ్ళి  అప్పిళ్ళార్ వచ్చారని చెప్పమన్నారు.వారు లోపల్ల్లికి వెళ్ళి ఎరుమ్బి అప్పాను చూసి అప్పిళ్ళార్ వచ్చారని చెప్పారు. అది విన్న ఎరుమ్బిఅప్పా ‘ఆహా అప్పిళ్ళార్ మంచికాలము ఆసన్నమైనది అని సంతోషించి  వెంటనే బయటకు   వచ్చి అప్పిళ్ళార్ను కలుసుకున్నారు.ఎరుమ్బిఅప్పా భుజములమీద ఉన్న శంఖ ,చక్రముల గుర్తులను చూసిన అప్పిళ్ళారుకు ఎరుమ్బిఅప్పా ఈ మధ్యనే మామునుల శిష్యులైయ్యారని అర్థమైంది పరస్పర నమస్కారములు,ఉభయకుశలముల తరవాత ఎరుమ్బిఅప్పా తాను మామునులను ఆశ్రయించిన విధమును వివరించారు.
ఇంతలో వానమామలై జీయరు మామునుల దగ్గరకు వెళ్ళి మహా ఙానవైరాగ్య సంపన్నులైన అప్పిళ్ళార్,అప్పిలై వేంచేస్తున్నరని తెలియజేసారు.అంతే కాదు వారు మామునుల తో ఆచార్య సంభందము కోరి వస్తున్నారని తెలియజేసారు. దీనిలో 6సూత్రాలు ఇమిడి వున్నాయి.అవి ఈ క్రింది శ్లోకములో తెలుసుకోగలము.
ఈశ్వర్శ్చ సౌహార్ధం యత్రుచ్చా సుహృదమ్ తతా విషఃణో కటాక్షం ,అధ్వేషమ్ ఆబిముఖ్యమ్ చ సాత్వీక; సమ్భాషణమ్ షటేతాని
1 పరమాత్మ దయార్దహృదయుడు,సమస్తజీవరాసుల సంక్షేమం ఆయనే చూసుకుంటాడు.
2. పరమాత్మ కటాక్షం కావాలనే కోరిక
3.జీవాత్మలమీద పరమాత్మ క్రృపా కటాక్షం .
4.పరమాత్మ కృపకు అడ్డుపడకుండుట/అద్వేషము లేకుండా వుండుట.
5..జీవాత్మ. పరమాత్మ పట్ల ఆభిముఖ్యము కలిగివుండుట.
6.భాగవతులతో సాత్విక సంభాషణం.
అందువలన వారు ఇప్పటికే ఎరుమ్బి అప్పాతో సంభాషించి వున్నందున తమరి శిష్యరికము చేయడానికి అన్ని అర్హతలు పొందివున్నారు.తమరు కూడా నిరంతరం జీవాత్మల ఉన్నతి కోసమే కృషి చేస్తున్నవారు. మీరు దయతో వారిని తమ శిష్యులుగా చేసుకోవాలని ఎరుమ్బి అప్పా ఈ దాసుడు కోరుకుంటున్నామని పొన్నడిక్కాల్ జీయర్. మామునులను లకు విన్నవించుకున్నారు
ఉభయకుశలముల తరవాత జీయరు వీరందరిని కొయిల్ అన్నన్ తిరుమాళిగకు తీసుకు వెళ్ళారు.అక్కడ కొయిలన్నన్ మామునుల ప్రభావమును గురించి వివరముగా చెప్పారు.మామునులు మరెవరో కాదు. రామానుజుల అవతారమే అని చెప్పటంతో అప్పిళ్ళై,అప్పిళ్ళార్ మామునులను ఆశ్రయించాలని ఆతృత పడ్డారు.అందరూ కలసి పళ్ళు ,తాంబూలాదులతో మఠమునకు చేరున్నారు.మఠములో తిరుమలై ఆళ్వార్ మండపములో మామునులు ఆశీనులై వున్నారు.ఎగుభుజములు,విశాలవక్షము,కరుణపొంగుకన్నులు కాషాయాంభరము చేతిలో త్రిదండము లతో మామునులు తేజరిల్లుతున్నారు.చిరునగవుతో అందరిని ఆహ్వానించారు. అప్పిళ్ళై,అప్పిళ్ళార్ సాష్టాంగ నమస్కారాలు సమర్పించి మామునుల ఆనతి కొసము వేచి వున్నారు.మామునులు ఎంతో ఆదరముతో అంగీకారము తెలిపిముఖ్య సూత్రాలను తెలియజేసారు. పంచసంస్కారము చేసి శిష్యులుగా చేసుకున్నారు.మామునులు వారందరినీ శ్రీరంగనాధుల సన్నిధికి తేసుకువెళ్ళారు.క్రమముగా ఆండాళ్, ఎంబెరుమానార్, నమ్మాళ్వార్, సేనైముదలియార్, గరుడాళ్వార్, శ్రీరంగనాధులు,శ్రీరంగనాచ్చియార్,పరమపద నాధులను సేవించుకున్నారు.మఠమునకు తిరిగివచ్చిన తరవాత మమునుల శేషమును స్వీకరించి ఆచార్య నిష్ఠనుపాటించారు.
అప్పిళ్ళై తిరువన్దాదులకు వ్యాఖ్యానము.అనుగ్రహించారు.మామునుల గ్రంధరచనలో సహకరించారు ,వీరు మామునులకు ప్రియశిష్యులుగా కైంకర్యము చేసారు.
అప్పిళ్ళై తనియన్.
కాంతోపాయంత్రు యోగీన్ద్రశరణాంభుజమ్
వత్సాన్వయభవం వందే ప్రణతార్తిహరమ్ గురుమ్
అడియేన్
 చుడామణి రామానుజ దాసి

3 thoughts on “అప్పిళ్ళై

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: 2014 – June – Week 3 | kOyil

  3. Pingback: సోమాసియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s