కులశేఖర ఆళ్వార్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

kulasekarazhwar

తిరునక్షత్రము: మాఘ మాసము(మాశి),పునర్వసు (పునర్పూసమ్)

అవతార స్తలము: తిరువంజిక్కళమ్

ఆచార్యులు: విష్వక్సేనులు

శ్రీ సూక్తులు: ముకుంద మాల, పెరుమాళ్ తిరుమొజి

పరమపదము చేరిన ప్రదేశము: మన్నార్ కోయిల్ (తిరునల్వేలి దగ్గర)

కులశేఖర ఆళ్వారుల క్షత్రియ కులములో ( అహం భావమును పెంచుటకు అనుకూలమైనది) జన్మించినప్పటికి  ఎమ్పెరుమాన్ మరియు భక్తుల యెడల చాలా విధేయుడై ఉండేవారు ఇదే వారి వైభవము .

దీనికి గల కారణము తన మహాభక్తి మరియు పెరుమాళ్ (శ్రీ రాముడు) తో గల సంభందము, దీని వలన  కులశేఖర పెరుమాళ్ గా ప్రసిద్దులైరి. తన పెరుమాళ్ తిరుమొజిలో మొదటి పదిగములో (ఇరుళియచ్ చుడర్ మనిగళ్) పెరియ పెరుమాళ్ కు  మంగళాశాసనము చేసిన  వెంటనే తన రెండవ పదిగములో(తేట్టరుమ్ తిరల్ తేన్) శ్రీవైష్ణవుల వైభవమును తెలిపిరి.  శ్రీవైష్ణవుల సంభందమువలన వీరు ప్రసిద్ధి పొందిరి ఇది వీరి  చరిత్రలో మనము మునుముందు తెలుసుకుందాము.

జీవాత్మ అసలు స్వరూపము శేషత్వమే అని తనకు తానే తన పెరుమాళ్ తిరుమొజి చివర(10.7) ఈ విధముగా తెలిపిరి “తిల్లైనగర్ చిత్తిరకూడమ్ తన్నుళ్ అరశుఅమర్ న్దాన్ అడిశూడుమ్ అరశై యల్లాల్ అరశాగ ఎణ్ణేన్ మర్ట్ర్ఱ్ఱశు తానే” (தில்லைநகர் சித்திரகூடம் தன்னுள் அரசமர்ந்தான் அடிசூடும் அரசை அல்லால் அரசாக எண்ணேன் மற்றரசு தானே) దీని అర్థము: తిరుచిత్రకూట (గోవిన్దరాజ ఎమ్పెరుమాన్) రాజు శ్రీ పాద పద్మములను తప్ప  నేను మరేతర దానిని రాచరికంగా భావించను.  జీవాత్మకు దేవతాంతర/విషయాంతర సంబంధములను     ఈ పదముల ద్వారా సందేహములను స్పష్టముగా నిర్మూలించెను.

“అచిత్ వత్ పారతం త్రియము ”వలె జీవాత్మ స్వరూపం ఉండవలెనని తిరువేంకట పదిగములో . 4.9లో తీర్మానించెను ,

వారి వివరణ~:

శెడియాయ వల్వినైగళ్ తీర్కుమ్ తిరుమాలే
నెడియానే వేఙ్గడవా! నిన్ కోయిలిన్ వాశల్
అడియారుమ్ వానవరుమ్ అరమ్బైయరుమ్ కిడన్దు ఇయఙ్గుమ్
పడియాయ్   క్కిడన్దు ఉన్ పవళ వాయ్ కాణ్బేనే||

செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே
நெடியானே வேங்கடவா! நின் கோயிலின் வாசல் 
அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்தியங்கும்
படியாய்க் கிடந்து உன் பவள வாய்க் காண்பேனே

వేంకటేశా! అనాదికాలముగా  ఆర్జించిన పాపాలను ఛేదించే వాడివై, తిరుమలలో వేంచేసి ఉండే  నీ భక్తులు, దేవతలు కలసి సంచరించేటట్లు నీ దివ్యసన్నిధి  వాకిటిలో అందరు కాలితో తొక్కే గడపగా పడిఉండి  పగడము వంటి పరమభోగ్యమైన నీ అధరోష్ఠాన్ని ఎల్లప్పుడూ సేవించే భాగ్యాన్ని కలవాడను కావాలి.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై జీవాత్మ యొక్క రెండు సంబంధములను గురించి ఈ విధముగా వివరించిరి.

 • (పడియై కిడందు) అచిత్ (అచేతనములు) అను జీవాత్మ ఎల్లప్పుడూ ఎమ్పెరుమాన్ ఎడల పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉండవలెను.ఎలాగైతే చందనము మరియు పుష్పములు వాటి వ్యక్తిగత ఆసక్తికాకుండా వినియోగదారుని ఆనందమును గురించి ఉండునో ఆ విధముగా.
 • (ఉన్ పవళవాయ్ కాణ్బేనే) చిత్(చేతనములు) ఎల్లప్పుడూ ఎమ్పెరుమాన్ మా యొక్క సేవను అంగీకరించి ఆ సేవచే ఆనందమును పొందుచున్నాడని గ్రహించవలెను.ఒకవేళ మేము ఆ సత్యమును గ్రహించని యెడల మాకు అచిత్ నకు ఏ విధమైన తేడాలేదు.

ఈ సూత్రమును “అచిత్ వత్ పారతన్త్రియమ్” అని పిలుచుదురు. దీనియొక్క అర్థము జీవాత్మా పూర్తిగా ఎమ్పెరుమాన్ చే నియంత్రించబడును మరియు ఎంపెరుమాన్ తో అన్య  ఇది మన శ్రీవైష్ణవ సిద్దాంతములో అతి ముఖ్యమైన సూత్రము.

మనము ఇదివరకే ఏ విదముగా మామునిగళ్ తనయొక్క అర్చావతార అనుభవము అను సంచికలో కులశేఖర ఆళ్వార్ యొక్క గొప్పతనమును అనుభవించినాము. – http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-kulasekara.html.

భాగవతులను వారి యొక్క జన్మని బట్టి భేదమును చూపరాదని వివరించిరి మరియు చివరన నమ్మాళ్వార్ మరియు ఇతర పెద్ద్డల యొక్క గొప్పతనమును చెప్పిరి.ఆ భాగములో,జన్మల యొక్క గొప్పతనమును వివరించుచూ అది భగవత్ కైంకర్యము చేయుటకు అనుకూలముగాఉండునని చెప్పిరి, నాయనార్ గొప్ప మనుషులైన వారు కడ జాతి జన్మలో జన్మించినప్పడికినీ ఏ విదముగా కైంకరమును చేయుటకు అనుకూలపడెనో ఇక్కడ దృష్టాంతములతో సహా ఉదహరించెను.ఇక్కడ 87వ చూర్ణికలోని సారమును మరియు అది ఏ విదముగా కులశేకర ఆళ్వారునకు సంభదించునో చూద్దాము.

అన్ణైయ ఊర పునైయ అడియుమ్ పొడియుమ్ పడప్ పర్వత భవణన్ఙ్గళిలే ఏతేనుమాగ జణిక్కప్ పెఱుగిఱ తిర్యక్ స్తావర జణ్మన్ఙ్గళై పెరుమక్కళుమ్ పెరియోరుమ్ పరిగ్రహిత్తుప్ ప్రార్త్తిప్పర్గళ్.

அணைய  ஊர புனைய அடியும் பொடியும் படப் பர்வத பவநங்களிலே ஏதேனுமாக ஜநிக்கப் பெறுகிற திர்யக் ஸ்தாவர ஜந்மங்களை பெருமக்களும் பெரியோரும் பரிக்ரஹித்துப் ப்ரார்த்திப்பர்கள்.

నిత్యసూరులైన అనంతుడు, గరుడుడు మొదలగువారు,పానుపుగా (ఆదిశేశుడు),ఒక పక్షిలా (గరుడాళ్వార్), మొదలగు వాటిగా జన్మించుటకు అవకాశము కోరకు చూసెదరు. నమ్మాళ్వార్ ఏ విదముగా తిరుత్తుజాయ్ ఎమ్పెరుమానుకి ప్రియమో చెప్పిరి,కారణము వారి దానిని ఎక్కడినా దరించుదురు(తన శిరస్సుపై,భుజములపై,వక్షస్తలముపై,మొదలగు).గొప్ప ఋషులైన పరాశర, వ్యాస, శుఖ, మొదలగువారు, బృందావనములో మట్టిగాననైనా ఉండవలెనని కోరిక ఎందుకనగా కృష్ణుడు మరియు గోపికల పాద పద్మముల యొక్క స్పర్శ తలుగునని. కులశేకర ఆళ్వార్ కూడా తిరువేంకటము కొండపై ఏదైనా ఒక వస్తువుగా ఉండవలెనని కోరిక. ఆళవందార్ కూడా ఒక శ్రీవైష్ణవుడి యొక్క గృహములో పురుగానైనా జన్మించవలెనని కోరుకొనెవారు. క్రింద చూర్ణికలో కులశేకర ఆళ్వార్ యొక్క కోరికని మామునిగళ్ ఏ విదముగా వ్యాఖ్యానించిరో క్రొద్దిగా చూద్దాము.

పెరుమాళ్ తిరుమొళి 4వ పదిగములో, ఆళ్వార్ తిరువేగండముపై ఎదైనా ఒక సంభందమును కలిగిఉండవలెనని కోరిక – వారు నిత్యము తిరువేంగడముపై ఉండవలెనని కోరుకొనేవారు.

sri-srinivasar

వారికి గల కోరికలు~:

 • కొండపై గల కొలను దగ్గర ఒక పక్షిగా
 • కొలనులో ఒక చేపలా ఎందుకంటే పక్శినైతే ఎగిరిపోవచ్చు
 • బంగారు పాత్రలా ఎవరైనా ఎమ్పెరుమానుకి కైంకర్యము చేయువారి చేతిలో,ఎందుకనగా చేప ఈదుతూ వెళ్ళవచ్చు
 • చెట్టుపై ఒక పువ్వులా,కారణము బంగారపు పాత్రను కలిగి ఉండడముచే అహంభావము కలిగి నా యొక్క ఙ్ఞానము దారితప్పును.
 • ఒక పనికిరాని చెట్టులా కారణము ఒకసారి పువ్వుని వాడి,బయట పడివేయుదురు.
 • తిరువేంకటముపై ఒక నదిలా,కారణము పనికిరాని చెట్టుని ఒకరోజు తీసివేయుదురు
 • సన్నిదికి వెళ్ళు దారిలో మెట్లవలె,కారణము నది ఒక రోజు ఎండిపోవచ్చు
 • సన్నిదికి ఎదురుగా గల మెట్టులా (దీనినే కులశేకర పడి అని వ్యవహరించుదురు), కారణము మెట్లవలె ఉండడమువలన, కొన్ని రోజుల తదుపరి దారి మారవచ్చు.
 • ఎలానైనా నిత్యము  తిరువేంకటముపై నివాసము ఉండేలా ఎదైనా – పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానములో ఈ విదముగా చెప్పిరి, ఆళ్వార్ కనీసము తిరువేంకటముడైయాన్ స్వయముగా ఆ కొండతో నిత్య సంభదము కలిగి ఉండునని మరిచిరి.వారు ఆ విదముగానే భట్టర్ వారి సూక్తులని గుర్తించిరి “వేరెవరికినీ తెలియకుండా నాకు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నట్టు తెలియవలెను,కాకున్ననూ  తిరువేంకటముడైయాన్ మాత్రమే నేను అక్కడ ఉన్నట్టు తెలియవలెను,వేరెవరు నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు కీర్తించరాదు.ఇక్కడ నిత్య వాసము చేయు విదముగా ఉంటే అదే నాకు చాలా సంతోషము.”.

కులశేకర ఆళ్వార్ల యొక్క గొప్పతనము ఆ విదముగా ఉండినది,వారు తమ యొక్క స్వలాభమును కాక్షించక పూర్తిగా భగవత్/భాగవత సంభందము గురించే తపించెడివారు.

దీనిని మన మదిలో ఉంచుకొని,ఇప్పుడు వారి యొక్క చరితమును చూద్దాము.

శ్రీ కులశేకర పెరుమాళ్ కొల్లినగర్ (తిరువన్జిక్కాళమ్) అను రాజ్యములో క్షత్రియ వంశములో శ్రీకౌస్తుబము యొక్క అంశముతో జన్మించిరి,దివ్య సూరి చరితములో గరుడ వాహన పండితర్ చూపినవిదముగా (ఆళ్వారులు ఎమ్పెరుమాన్ దివ్య కటాక్షముచే సంసారమును వదిలిరి). వీరిని కొల్లి కావలన్, కొజియర్ కోన్, కూడల్ నాయకన్, మొదలగు నామములతో కూడా వ్యవహరించుదురు.

వారి యొక్క తనియన్ లో వివరించినట్టు“మాఱ్ఱలరై, వీరన్ఙ్కెడుత్త చెన్ఙ్కోల్ కొల్లి కావలన్ విల్లవర్కోన్, చేరన్ కులశేకరన్ ముడివేన్తర్ శికామణి” (மாற்றலரை, வீரங்கெடுத்த செங்கோல் கொல்லி காவலன் வில்லவர்கோன், சேரன் குலசேகரன் முடிவேந்தர் சிகாமணி) అర్థము వారు చేర రాజ్యమునకు రాజు మరియు తన యొక్క శత్రువులను నిర్మూలించెడిగ గొప్ప బలము కలిగిన రథములు,గుఱ్ఱములు ,ఏనుగులు మరియు వారి యొక్క శత్రువులను ప్రారదోలే సైనికులు కలరు. వారు శాస్త్రము ప్రకారము రాజ్యమును పరిపాలించెడివారు మరియు వారు శ్రీరాముని వలె గొప్పవారైనప్పడికినీ ఎప్పుడూకూడా తన కన్నా తక్కువ బలము కలవారిని ఇబ్బందులకు గురిచేసేవారుకాదు,వారు చాలా తన యొక్క పరిపాలనను ఉదాత్తముగా మరియు ఎంతో అణుకువతో కొనసాగించేవారు.

గొప్ప రాజైనప్పడికినీ ,వారు పూర్తి ఆలోచనతో కూడిన నిర్ణయములతో వారి యొక్క రాజ్యమును తమ యొక్క ఆదినములో ఉంచుకొనేవారు. శ్రీమన్ నారాయణుడు మాత్రమే పరమపదమునకు మరియు సంసారమునకు పూర్తి అధికారి అని,వారి యొక్క నిర్హేతుక కృపచే, అపారమైన దైవిక విషయములందు పరిఙ్ఞానమును కలిగి ఉండి,తన యొక్క రజో/తమో గుణములను నిర్మూలించుకొని పూర్తిగా సత్వ గుణముచే తన యొక్క దివ్యమైన స్వరూపము (సత్ప్రవర్తన), రూపము (అవతారము), గుణము (గుణములను), విభూతి (తన యొక్క సంపద/శక్తి) మరియు చేశ్టితములు (లీలను) పూర్హిగా తెలియపరిచెను.వాటిని చూసి మరియు అవగతమును చేసుకొని,భగవత్ విశయములందు అలోచన లేకుండా తమ యొక్క శరీరము యొక్క అవసరములను గురించి చింతించే సంసారులను చూసి  ఆళ్వార్ వేదన చెందెను.నమ్మాళ్వార్ చెప్పిన విదముగా గొప్ప దనము పెద్ద అగ్ని వంటిదని అది ఆ యొక్క జీవిని శరీరక అవసరములందు మరలా మరలా వ్యామోహమును పెంపొందిచును, కులశేఖర ఆళ్వార్, శ్రీ విభీషణాళ్వాన్ వలేతన యొక్క రాజ్యముతో ఎటువంటి సంభదము లేకుండా ,తన యొక్క సంపదను శ్రీ రాముని పాదాల వద్ద ఉంచి శరణు వేడెను.

వారు శ్రీరంగము మరియు శ్రీ రంగనాదులపై ముఖ్యముగా ప్రాపంచిక విషయములను వదిలి ఎల్లప్పుడూ శ్రీ రంగనాధుని గుణములను కీర్తించుదురో వారి యెడల వ్యామోహమును పెంచుకొనెను.వారి సమయమును శ్రీవైష్ణవులైన సాదువులతో (వైష్ణవాగ్రేసః –వైష్ణవ నాయకులు) ఎక్కువగా గడపవలెనని  మరియు వారిని ఈ విదముగా గుర్తించవలెనని “అన్ణియరన్ఙ్గన్ తిరుముఱ్ఱత్తు అడియార్” (அணியரங்கன் திருமுற்றத்து அடியார்) అర్థము ఎల్లప్పుడూ తమ యొక్క సమయమును శ్రీరంగనాధుడి ఆలయములో గడిపెవారు .శ్రీరంగ యాత్రని గురించి తెలుసుకొని శ్రీరంగ యాత్ర చేయవలెననే కోరిక ఉంటే పరమపదము ప్రాప్తించునని ,వారు ఎల్లప్పుడూ శ్రీరంగమును గురించి ఆలోచించెడివారు.

అదేవిదముగా,వారు తిరువేంకటముపై (తిరుమల) గొప్ప సంభదమును ఏర్పరచుకొనిరి అది స్వామి పుష్కరిణి కలిగి ఉండినది.అది గంగా, యమునా మొదలగు నదుల కన్నా గొప్పనైనదని కీర్తించబడెను. ఆండాళ్ కూడా  “వేన్ఙ్కటత్తైప్ పతియాగ వాజ్వీర్గాళ్” (வேங்கடத்தைப் பதியாக வாழ்வீர்காள்) అని చెప్పెను.అర్థము మనము ఎప్పుడూ మనసికముగా  తిరువేంకటముపై నివాసము చేయవలెను అక్క్డ గొప్ప ఋషులు  మరియు మహాత్ములు నిత్య వాసము చేయుదురు,వారు కూడా అదేవిదమైన కోరికని కలిగిఉండెను .మొదటనే మనమూ ఆ దివ్యదేశములో వారి కోరికలైన పక్షి వలె, చెట్టు లేదా  రాయి వలెనైనా ఉండవలెననీ చూసిఉంటిమి.ఇది కాకుండా వారు మిగిలిన దివ్యదేశములలోని అర్చావతార ఎమ్పెరుమానులని మరియు వారి యొక్క భక్తులని సేవించవలెనని కోరికను కలిగి ఉండెను.

వివిద పురాణములను, ఇతిహాసములను మొదలగు వాటిని పరిశీలించిన తదుపరి,వారు గొప్ప సంస్కృత శ్లోక గ్రంథమైన  ముకుంద మాలని వ్రాసిరి.శ్రీరామాయణము యొక్క గొప్పతనమును క్రింది శ్లోకములో వివరించిరి:

వేద వేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే
వేదః ప్రాచేతసాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మణా

வேத வேத்யே பரே பும்ஸி ஜாதே தசரதாத்மஜே
வேத~: ப்ராசேதஸாதாஸீத் ஸாக்ஷாத் ராமாயணத்மநா

rama-pattabishekam

కులశేఖరాళ్వార్  ప్రతిరోజు దినచర్యగా శ్రీరామయణాన్ని శ్రవణం చేస్తు ప్రవచిస్తున్నారు. ఆళ్వార్ ఒక్కొక్క సమయం లో శ్రీరామయణం లో తన్మయత్వంగా  మునిగి తమనుతాము మరచిపోతున్నారు.

ఒకసారి ఉపన్యాసకుడు శ్రీరామాయణంలోని ఖరదూషణాదులు మరియు పదనాల్గువేలమంది రాక్షసులు శ్రీరామునితో యుద్ధానికి సిద్ధమవుతుండగా శ్రీరాముడు ఒక గుహలో సీతాదేవిని ఇళయపెరుమాళ్ (లక్ష్మణుని) సంరక్షణలో ఉంచి  పదనాల్గువేలమంది రాక్షసులతో తానొక్కడే ఒంటి చేత్తో క్రమ  పరుస్తుండగా,     ఋషులందరు భయముతో చూస్తుండేఘట్టం ప్రవచిస్తుండగా,ఆళ్వార్  నిష్ఫల భావోద్వేగముతో శ్రీరామునికి యుద్ధములో సహకరించుటకు తన సేనలకు  యుద్ధరంగం వైపు  వెళ్ళుటకు సిద్ధం కావల్సినదని ఆఙ్ఞాపించినాడు.  దీనిని చూసిన మంత్రులు కొందరిని రాజు యాత్రకు ఎదురుగావచ్చేలా చేసి వారితో  “మహారాజా శ్రీరాముడు యుద్ధములో విజయాన్ని వరించాడు, సీతాదేవి అతని గాయాలకు ఉపశమన చర్యలు చేస్తున్నది కావున మీరిక వెళ్ళవలసిన పనిలేదు” అని చెప్పించారు. ఆళ్వార్ సంతుష్టి చెంది తన రాజ్యానికి వెనుదిరిగాడు.

మంత్రులందరు ఆళ్వార్ వింతప్రవర్తన గురించి ఆలోచించి శ్రీవైష్ణవుల అనుభంధ వ్యామోహము నుండి విడదీయాలని నిర్ణయించుకొన్నారు. మంత్రులందరు రాజును శ్రీవైష్ణవులనుండి దూరం చేయుటకు ఒక యుక్తిని పన్నిన్నారు. వారు ఆళ్వార్ తిరువారాధన గది నుండి ఒక వజ్రాలనగను దొంగిలించి ఆ దొంగతనాన్ని అత్యంత సన్నిహితులైన శ్రీవైష్ణవులపై మోపినారు.  ఇది తెలసిన ఆళ్వార్ విషనాగుతో ఉన్న ఒక కుండను తెప్పించి దానిలో  తన చేతిని పుడుతూ “శ్రీవైష్ణవులు ఇలాంటి దుశ్చర్యకు పాల్పడితే  పాము నన్ను కాటువేయును”  అనగా, వారి నిజాయితికి ఆ పాము కాటువేయలేదు. దీనిని చూసిన మంత్రులు సిగ్గుచెంది ఆ నగను తిరిగి ఇచ్చివేసి ఆళ్వార్ కు  మరియు ఆ శ్రీవైష్ణవులకు క్షమాప్రార్ధన చేసిరి.

క్రమంగా ,ఆళ్వార్  ఈ సంసారుల మధ్యన ఉండుటకు ఇష్టపడక, ‘శౌనక సంహిత’ లో చెప్పిన విధంగా “భగవంతుని కీర్తించని  సంసారుల మధ్య నివసించుట ఒక అగ్ని గోళం మధ్యన ఉండుట లాటింది” అని విచారించిరి.

(ஆனாத செல்வத்து அரம்பையர்கள் தற்சூழ வானாளும் செல்வமும் மண்ணரசும் யான் வேண்டேன்)

ఆళ్వార్ తన రాజ్య భారాన్ని, బాధ్యతలను తన కుమారుని చేతిలో ఉంచి వానికి పట్టాభిషేకం చేసి ఇలా నిర్ణయించుకొన్నాడు “ ఆనాద శెల్వతత్తు అరంబైయర్గళ్ తార్చుజ వానాళుం శెళ్వముం మన్నాన్నరశుం యాన్ వేన్నాదెన్”  దీనర్థం తను సేవకులచే పరివేష్టించబడి, వినోదాలను మరియు  సంసదను ఇక కోరుకోలేదు.

ఆళ్వార్  తన సన్నిహితులైన శ్రీ వైష్ణవులతో  రాజ్యాన్ని వదిలి శ్రీరంగమును చేరి  బంగారపు పళ్ళెములో వజ్రమువలె ఉన్న( ఆదిశేషునిపై పవళించి ఉన్న) శ్రీరంగనాధున్ని మంగళాశాసనము చేసినారు.  తన భావ సంతృప్తి ఫలముకై ప్రతి క్షణమును ఎంపెరుమాన్ కీర్తిస్తు, “ పెరుమాళ్ తిరుమొజి” రచించి అందరి ఉన్నతికై ఆశీర్వదించినారు. కొంతకాలము ఈ సంసారములోజీవించి చివరకు దివ్యమైన పరమపదమునకు వేంచేసి పెరుమాళ్ కి నిత్య కైంకర్యమును చేసిరి.

వారి తనియన్:

ఘుష్యతే  యస్య నగరే  రంగయాత్రా దినేదినే |

తమహం శిరసా వందే రాజానం కులశేఖరమ్ ||

குஷ்யதே யஸ்ய நகரே ரங்கயாத்ரா தினே தினே
தமஹம் சிரஸா வந்தே ராஜாநம் குலசேகரம்

వీరి అర్చావతార అనుభవం  క్రితమేఇక్కడ చర్చించబడినది: – http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-kulasekara.html.

అడియేన్ శశిధర్ రామానుజదాస:

Source

Advertisements

3 thoughts on “కులశేఖర ఆళ్వార్

 1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

 2. Pingback: 2015 – Feb – Week 4 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 3. Pingback: అనంతాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s