తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రితం సంచికలొ  మనము పిళ్ళై లోకాచార్యుల గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాత ఆచార్యుల  గురించి తెలుసుకొందాం.

తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై -కుంతీనగరము (కొంతగై)

తిరునక్షత్రము:వైశాఖ మాసము,విశాఖ నక్షత్రము

అవతార స్థలము: కుంతీనగరము (కొంతగై)

ఆచార్యులు :పిళ్ళై లోకాచార్యర్

శిశ్యులు: అజగియ మణవాళ మామునిగళ్, శఠగోప జీయర్ (భవిశ్యదాచార్యన్ సన్నిది), తత్వేస జీయర్, మొద,,

పరమపదం చేరిన స్థలము: ఆళ్వార్ తిరునగరి

శ్రీ సూక్తులు: పెరియాళ్వార్ తిరుమొజి స్వాపదేశము.

తిరుమలై ఆళ్వార్ గా జన్మించిరి, శ్రీశైలేశర్, శఠగోప దాసర్ గ వ్యవహరింపబడి తుదకు ఆళ్వారులకు తిరువాయ్ మొజిపై గల శ్రద్దకు మరియు దానిని విస్తరించడములో వారు సల్పిన కృషికి ఫలితముగా తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైగా ప్రసిద్దిగాంచిరి.

తిరుమలై ఆళ్వార్ తన చిన్న వయస్సులోనే పిళ్ళై లోకాచార్యుల శ్రీ చరణముల వద్ద పంచ సంస్కారములను పొందెను.వీరు తమిళములో గొప్ప పండితులు మరియు గొప్ప పరిపాలనాధ్యక్షులు .వీరు సంప్రదాయమునుండి వేరుపడి మధురై రాజ్యమునకు ముఖ్య సలహాదారుడిగా నియమించబడెను,ఆ రాజు చిన్న వయస్సులో మరణించడము వలన తన కూమారుల సంరక్షణ భాధ్యతలను తిరుమలై ఆళ్వారులకు అప్పగించెను. పిళ్ళై లోకాచార్యర్ తన చివరి రోజులలో,తన దివ్యమైన కరుణను తిరుమలై ఆళ్వారులపై ప్రసరించి మన సంప్రదాయమునకు నాయకుడిగా నియమించవలెనని కూర కులోతమ దాసర్ మరియు ఇతర శిశ్యులను ఆఙ్ఞాపించిరి. కూర కులోతమ దాసర్ తిరుమలై ఆళ్వారులను కలిసి సంస్కరించుటకు ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు .

ఆ సమయములో(మహమ్మదీయుల దండయాత్ర ముగిసిన కొద్దికాలమునకు), నమ్మాళ్వారులు ఆళ్వార్ తిరునగరి నుండి వచ్చి నమ్పెరుమాళ్ళతో కొంతకాలము కోజికోడ్ లో ఉండెను.కాని అప్పుడు నమ్పెరుమాళ్ళు అక్కడినుండి బయలుదేరపోతే,అక్కడి స్తానిక ప్రజల మద్యన భేదాభిప్రాయంలవలన, ఆళ్వార్ వారి వెంట ప్రయణము చేయలేక పోయెను. ఆ సమయములో, ఆళ్వార్లను తీసుకొని దక్షిణ పడమర  కొండలు గల ప్రదేశమునకు వెళ్ళునప్పుడు దోపిడి దొంగల భయముచే వారిని ఒక పెట్టెలో ఉంచి ఒక చిన్న రాతికొండ క్రింద భద్రపరచిరి. తదుపరి కొంతకాలమునకు , తోజప్పర్ అనే ఒక శ్రీవైష్ణవుడు నమ్మాళ్వారులపై గల అనుభందముచే, తిరుమలై ఆళ్వారుల వద్దకు వచ్చి, నమ్మాళ్వారులను తీసుకురావడము కొరకు రక్షణగా కొందరు సైనికులను తనతోపాటు పంపమని అభ్యర్తించిరి. తిరుమలై ఆళ్వార్ సంతోషముతో వారిని ఏర్పాటుచేయగ తోజప్పర్ ఆ కొండ గల ప్రదేశమునకు దారినిచూపిరి. అప్పుడు అందరూ ఆ కొండక్రిందికి వెళ్ళుటకు భయపడుచుండగా తోజప్పర్ స్వతంత్రముగా తానే క్రిందికి వెళ్ళెను. ఆ సమయములో,ఆళ్వార్ తిరునగరి నుండి వచ్చిన శ్రీవైష్ణవులు  తోజప్పర్ని అభినందించి ఈ విధముగా చెప్పెను మీరు చేసిన కృషికి ఈ దినమునుండి ఆళ్వారుల యొక్క ప్రత్యేక మర్యాద/ప్రసాదము లభించును. వారు ఒక తాడు సహాయముతో క్రిందికి వెళ్ళి, నమ్మాళ్వారులను పదిలముగా పైకిపంపిరి.అప్పుడు రెండవ సారి ఆ తాడును క్రిందికి పంపి తోజప్పరును తీసుకువస్తుండగా ఎలాగో జారి కొండక్రింద పడి వెంటనే పరమపదమును చేరిరి. నమ్మాళ్వారులు వెంటనే తోజప్పరుల కుమారులను సమాధానపరిచి ,తామే తోజప్పరుల కుమారులకు తండ్రిగా ఉంటామనిరి .ఆ విధముగా తోజప్పరుల కృషివలన( తిరుమలై ఆళ్వారుల సహాయముతో) నమ్మాళ్వారులను తిరిగి తిరుక్కనంబికి తీసుకురాగా అప్పడినుండి వారు అక్కడనే ఉండిరి.

ఇప్పుడు తిరుమలై ఆళ్వారుల గురించి.ఒకసారి తిరుమలై ఆళ్వార్ దిన చర్య గా పలకి లో కూర్చోని పరిక్రమణ చేస్తూ వచ్చు చుండగా కూర కులోతమ దాసర్ ఆళ్వారుల తిరువిరుత్తమును సేవించడం  గమనించిరి.పిళ్ళై లోకాచార్యుల దీవెనలు తిరుమలై ఆళ్వార్ పై పరిపూర్ణముగా ఉండడము వల్ల,వారు దాసరుల గొప్పతనము గ్రహించి,పల్లకినుండి దిగి దాసరులను తిరువిరుత్తముల అర్థములను తెలుపమని అభ్యర్తించిరి,కాని దాసర్ ఇప్పుడు ఉపదేశించడము వీలుకాదని చెప్పిరి దానితో కొద్దిగా వాగ్వాదము జరిగెను.అది చూసి వారి సేవకులు దాసరులకి హాని తలపెట్ట పోగా ,తిరుమలై ఆళ్వార్ సాత్వికుడుగా ఉండడమువలన వారిని వారించి అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయెను.తదుపరి వారు తమ పెంచిన తల్లికి జరిగిన సంఘటనను తెలుపగా వారు పిళ్ళై లోకాచార్యులతో గల సంబంధమును గుర్తుకుచేసిరి. తిరుమలై ఆళ్వార్ వెంటనే తను ఇంత వరకు ఏమి కోల్పోయినది గ్రహించి దుఖించిరి. మరలా, ఒక నాడు తిరుమలై ఆళ్వార్ ఏనుగుపై ప్రయాణించుచుండగా ,వారు దాసర్ ని చూసిరి.అప్పుడు వెంటనే క్రిందికు దిగి దాసరుల శ్రీ చరణముల వద్ద సాష్టాంగ ప్రణామమును సమర్పించిరి. దాసర్ అప్పుడు వారికి అన్ని అర్థములను ఉపదేశించుటకు అంగీకరించిరి. తిరుమలై ఆళ్వార్ వారి తిరువారాధనము కొరకై ఒక అగ్రహారమును  అన్ని వసతులతో ప్రత్యేకముగా నిర్మించిరి.పరిపాలనయందు తీరిక లేనివాడైనందుకు , దాసరులను తను తిరుమణి కాపు ధరించే సమయములో ప్రతినిత్యము రావలేనని కోరెను. మొదటిసారి దాసర్ వచ్చినప్పుడు తిరుమలై ఆళ్వార్ తిరుమణ్ కాప్పును పెట్టుకొనునప్పుడు పిళ్ళై లోకాచార్యుల  తనియను చదువుతూ పెట్టుకోవడము గమనించి సంతోషము చెందిరి.అప్పడినుండి వారు పిళ్ళై లోకాచార్యుల వద్ద నేర్చుకొన్న ఙ్ఞానమును క్రమము తప్పక తిరుమలై ఆళ్వారులకి ఉపదేశించిరి.ఒకసారి తిరుమలై ఆళ్వార్ పనిలో ఉండడమువలన ఆరోజు పాఠమునకు వెళ్ళలేకపోయెను, దాసర్ కూడా మరుసటి దినము నుండి పాఠము చెప్పుటకు వెళ్ళలేదు. అప్పుడు తిరుమలై ఆళ్వార్ దాసర్ దగ్గరకి వెళ్ళి అపరాద క్షమాపనమును అడుగగా, దాసర్ క్షమించి వారికి తన శేష ప్రసాదమును ఇచ్చిరి.అప్పడినుండి, తిరుమలై ఆళ్వార్ లౌకిక బంధములను విడచి, తన పూర్తి అధికారమును యువరాజునకు అప్పగించి రాజ్యమును వదిలి దాసరులతో తమ పూర్తి సమయమును గడిపిరి.

దాసర్ చివరి దశలో, తిరుమలై ఆళ్వారులను తిరుక్కణ్ణన్గుడి పిళ్ళై వద్దకి వెళ్ళి తిరువాయ్ మొజిని వివరముగా మరియు విళన్చోలై పిళ్ళైల వద్ద రహస్య అర్థములను నేర్చుకోవలసినదిగా ఆఙ్ఞాపించిరి. వారిని మన సంప్రదాయమునకు నాయకుడిగా నియమించిరి.దాసర్ పరమపదమునకి చేరిన తదుపరి పిళ్ళై లోకాచార్యులను ధ్యానిస్తు, తిరుమలై ఆళ్వారులు అన్ని చరమ కైంకర్యములను చాలా గొప్పగా నిర్వహించిరి.

తిరుమలై ఆళ్వార్ తిరుక్కణ్ణన్గుడి పిళ్ళై దగ్గరికి వెళ్ళి తిరువాయ్ మొజిని నేర్చుకోవడము మొదలుపెట్టిరి. పిళ్ళై దాని సారమును మాత్రమే చెప్పుతుండగా, తిరుమలై ఆళ్వార్ ప్రతీ పదమునకు అర్థమును అడుగగా, పిళ్ళై తిరుప్పుట్కుజి జీయర్ వద్దకి వెళ్ళి నేర్చుకోమని చెప్పెను. తిరుమలై ఆళ్వార్ తిరుప్పుట్కుజి వెళ్ళగా,అనుకోకుండా వారు వెళ్ళుటకుమునుపె జీయర్ పరమపదమునకు చేరిరి. తిరుమలై ఆళ్వార్ చాలా బాధపడి దేవ పెరుమాళ్ళకు మన్గళాశాసనము చేయుటకు వెళ్దామని నిశ్చయించుకొనిరి. వారు అక్కడకు వెళ్ళగానే ప్రతీఒక్కరు సాదరముగా ఆహ్వానించిరి, దేవ పెరుమాళ్ తనయొక్క శ్రీ శఠగోపము, మాలై, సాత్తుపడి మొద,, వారికి ఇచ్చిరి.ఆ సమయములో నాలూర్ పిళ్ళై సన్నిదిలో ఉండిరి. (గమనిక~: నమ్పిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానమును ఈయుణ్ణి మాదవ పెరుమాళ్ళ్ కి ఇచ్చిరి,వారు తమ కుమారులైన ఈయుణ్ణి పద్మనాభ పెరుమాళ్ళకి ఉపదేశించిరి. నాలూర్ పిళ్ళై ఈయుణ్ణి పద్మనాభ పెరుమాళ్ళకు శిశ్యులు,వారు ఈడు వ్యాఖ్యానమును పూర్తిగా తమ కుమారులైన నాలూర్ ఆచాన్ పిళ్ళై లకి ఉపదేశించిరి.) దేవ పెరుమాళ్ స్వయముగా నాలూర్ పిళ్ళైలతో మాట్లాడి ఈ విధముగా చెప్పెను “ జ్యోతిష్కుడిలో నేను చెప్పిన విధముగా ( పిళ్ళై లోకాచార్యుల వలె) మీరు తిరుమలై ఆళ్వారులకు అరుళిచెయల్ మొత్తము అర్థములను తిరువాయ్ మొజి ఈడు వ్యాఖ్యానమును తిరుప్పుట్కుజి జీయర్ దగ్గర నేర్చుకోలేకపోవడము వలన పూర్తిచేయమని ఆఙ్ఞాపించిరి”. అదివిని నాలూర్ పిళ్ళై తన అదృష్టముగా భావించుదునని, కాని తన వృద్దాప్యము వలన తిరుమలై ఆళ్వారులకు సరిగా చెప్పలేనేమోనని అనిరి. అప్పుడు దేవ పెరుమాళ్ ఈ విధముగా అనిరి “మీ కుమారుడు నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై చెప్పిననూ మీరు చెప్పిన విధముగానే ఉండును”. దైవాఙ్ఞగా విని , నాలూర్ పిళ్ళై తిరుమలై ఆళ్వారులను అంగీకరించి చాలా సంతోశముతో నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై వద్దకు తీసుకు పోయి ఈడు మరియు ఇతర అరుళిచెయల్ అర్థములను ఉపదేశించమని వారిని ఆఙ్ఞాపించిరి .

నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై (దేవరాజర్ అనికూడా వ్యవహరించుదురు) అర్థములను ఉపదేశించడము మొదలుపెట్టిరి, ఈ విషయము తెలుసుకొని తిరునారాయణపురతు ఆయి, తిరునారాయణపురతు పిళ్ళై మరియు ఇతరులు  నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై మరియు తిరుమలై ఆళ్వారులను  తిరునారాయణ పురమునకు వచ్చి అక్కడ కాలక్షేపమును చెప్పడము వలన మేము వివరముగా నేర్చుకొనుటకు అవకాశము ఉంటుందని అభ్యర్తించిరి. వారి అభ్యర్తనని మన్నించి తిరునారాయణ పురమునకు చేరి,  ఎమ్పెరుమానారుకు, యదుగిరి నాచ్చియార్, శెల్వ పిళ్ళై మరియు తిరునారణనులకు మంగళాశాసనమును చేసి పూర్తి కాలక్షేపమును అక్కడ నిర్వహించిరి. అక్కడ తిరుమలై ఆళ్వార్ ఈడును పూర్తిగా నేర్చుకొని వారి సపర్యల ద్వారా ఆచార్యులను సంతోశపరిచిరి, నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై తమ తిరువారాదన పెరుమాళ్ళని (ఇనవాయర్ తలైవన్)  తిరుమలై ఆళ్వారులకు ఇచ్చిరి.ఆ విధముగా ఈడు 36000 పడి  నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై ద్వారా 3 గొప్ప పండితులకు విస్తరించెను – తిరుమలై ఆళ్వార్, తిరునారాయనపురతు ఆయి మరియు తిరునారాయనపురతు పిళ్ళై.

తిరుమలై ఆళ్వార్  ఆళ్వార్ తిరునగరికి తిరిగి వెళ్ళి అక్కడే నివసించుటకు నిర్ణయించుకొనిరి.నమ్మాళ్వార్ ఆళ్వార్ తిరునగరి ని విడచి వెళ్ళిపోయినప్పటి నుండి ఆ ప్రదేశము అంతయు ఒక అడవిగా మారిపొయినది. అక్కడికి చేరిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న పొదలను , చెట్లను తొలగించి దానిని మరల ఒక సుందరమైన ఆళ్వార్ తిరునగరి గా రూపొందించిన కారణము వలన వారికి కాడు వెట్టి గురు అనే బిరుదు ను ఇచ్చారు (కారణము అడవిని శుభ్రమును చేసిన ఆచార్యులు ). వారు నమ్మాళ్వారులను తిరిగి తిరుక్కణమ్బి ( కేరళలోని) నుండి ఆళ్వార్ తిరునగరికి తెచ్చి గుడిని మరలా నెలకొలిపి ఆరాధించిరి.వారు ఎమ్పెరుమానారులకు (భవిష్యదాచార్యుల తిరుమేని  నమ్మాళ్వారులు చాలా క్రితము ఇచ్చినది)  ఆళ్వార్ తిరునగరి దక్షిణమున గుడిని నిర్మించి,చతుర్వేది మంగలము (4 వీధులు గుడి చుట్టూ) మరియు 10 కుటుంబాలను ఏర్పరిచి,  ఒక శ్రీవైష్ణవ అమ్మైయారును( విధవ) గుడిలో కైంకర్యములకు తదుపరి వారికి సహాయముగా పెట్టిరి. వారు నమ్మాళ్వారుల కీర్తిని పాడటం మరియు తిరువాయ్ మొజిని ఉపదేశించడమువలన తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైగా వ్యవహరింపబడిరి.

కొంతకాలము తరువాత, తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై తిరువనంతపురమునకు వెళ్ళి అక్కడ పిళ్ళై లోకాచార్యుల ముఖ్య శిశ్యుడు విళాన్చోలై పిళ్ళైని కలసి రహస్య గ్రంథములను నేర్చుకోదలచిరి. విళాన్చోలై పిళ్ళై ఎల్లప్పుడూ వారి ఆచార్యులను ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవారు,వారు సంతోషముతో తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైని ఆహ్వానించిరి. విళాన్చోలై పిళ్ళై అన్ని లోతైన అర్థములను వారికి ఉపదేశించి వారిని సంపూర్ణముగా ఆశీర్వదించిరి. తదుపరి తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై ఆళ్వార్ తిరునగరికి తిరిగివచ్చిరి. ఆ తరువాత విళాన్చోలై పిళ్ళై తమ చరమ తిరుమేనిని వదిలి నిత్య విభూతిలో ఆచార్యులకు ఎల్లపుడూ సేవచేయుటకు వెళ్ళిరి.అది విని, తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై చరమ కైంకర్యములను వారికి నిర్వహించిరి.

కొంతకాలము తరువాత పెరియ పెరుమాళ్ ఆదిశేశులని సంసారము నుండి జీవాత్మాలను పరమపదమును తెచ్చుటకై మరలా అవతరించమని ఆఙ్ఞ్ఙాపించిరి. తిరువనంతాళ్వాన్ తమ స్వామి యొక్క ఆఙ్ఞను శిరసావహిస్తూ అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ (అజగియ మణవాళ మామునిగళ్) తిగజ కిడన్తాన్ తిరునావీరుడయ పిరాన్ ( గోమడతాళ్వాన్ పరంపర,ఎమ్పెరుమానార్ ఎర్పరచిన 74 సింహాసనాదిపతులలో ఒక వంశము) మరియు శ్రీరంగ నాచియారులకు ఐప్పసి తిరుమూలము నందు ఆళ్వార్ తిరునగరిలో జన్మించిరి. వారు కొంత కాలము వారి అమ్మమ్మ గారి ఊరైన సిక్కిల్ కిడారమ్ లో పెరిగి సామాన్య శాస్త్రము మరియు వేద అధ్యాయనమును వారి తండ్రివద్ద అభ్యసించిరి. తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైల గురించి విని, అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ ఆళ్వార్ తిరునగరికి తిరిగి వచ్చి, వారికి శిశ్యులుగా మారిరి, సపర్యలు మొదలు పెట్టి వారి వద్ద అరుళిచెయల్ అర్థములను మొత్తము నేర్చుకొనిరి.తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై సలహాల ద్వారా,భవిశ్యదాచార్యులకు అత్యంత భక్తి మరియు ప్రేమతో తిరువారాధనమును చేస్తూ ఎమ్పెరుమానారుల కీర్తి విషయమై యతిరాజ వింశతిని వ్రాసిరి. కొందరు తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై శిశ్యులు ఎందుకు మా ఆచార్యులు అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ తో చాలా అనుబంధముగా ఉంటారని ఆశ్చర్యము చెందగా, తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై అది గ్రహించి వారికి ఆదిశేశులే ఈ విధముగా అవతరించిరని వివరించిరి.

వారి చివరి దశలో, తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై, మన సంప్రదాయమునకు తన తదుపరి ఎవరు నిర్వహిస్తారని కలతచెందుచుండిరి.ఆ సమయములో, అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్లు తానే బాధ్యతలను నిర్వహించుదునని మరియు వారి కోరికలను పూర్తిచేయుదునని వాగ్దానమును చేసిరి.అదివిని చాలా సంతోషముచెంది, తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై వారిని శ్రీభాష్యమును ఒకసారి నేర్చుకోమని కాని తిరువాయ్ మొజి మరియు వాటి వ్యాఖ్యానములపై ఎల్లప్పుడూ ద్యాసను ఉంచవలెనని, మిగిలిన జీవితమును శ్రీరంగములోని పెరియ పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనమును చేయవలెనని ఆఙ్ఞాపించిరి. తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై తన ఇతర శిశ్యులకు అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్లను ప్రత్యేక అవతారముగా గుర్తించి వారితో చాలా గౌరవముగా ఉండమని చెప్పిరి. ఆ తరువాత, పిళ్ళై లోకాచార్యుల తిరువడిని ధ్యానించి, తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై తమ చరమ తిరుమేనిని వదిలి పరమపదమును చేరిరి. అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ మరియు ఇతర శిశ్యులు వారికి చరమ కైంకర్యమును గొప్పగా జరిపించిరి.

ఎమ్పెరుమానారులు ఏవిధముగా పెరియ నమ్బి (పరాంకుశ దాసర్)వద్ద ఆదరువు పొందిరో , అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనారులు తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై (శఠగోప దాసర్)వద్ద ఆదరువును పొందిరి.వారి కృషి వలన మనము ఆళ్వార్ తిరునగరిని ,ఆతినాథర్ ఆళ్వార్ గుడి మరియు భవిశ్యదాచార్యన్ (ఎమ్పెరుమానార్) గుడిని ప్రస్తుత రూపములో చూస్తున్నాము. వారు తమ జీవితమును పూర్తిగా నమ్మాళ్వారులపై మరియు తిరువాయ్ మొజికి అర్పించిరి,వారు పిళ్ళై లోకాచార్యుల ఆఙ్ఞగా చాలా ప్రదేశములకు వెళ్ళి చాలా మంది ఆచార్యుల ఉపదేశములు సేకరించిరి చివరగా వాటిని అజగియ మణవాళా పెరుమాళ్ నాయనార్ భవిషత్తు లో అజగియ మణవాళ మామునిగా మారబోతున్నారో వారికి ఇచ్చిరి. తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై కృషి వలన మనము ఈడు 36000 పడి వ్యాఖ్యానమును పొందితిమి, తదుపరి అజగియ మణవాళ మామునిచే ఎంతో ఎత్తునకు చేరినది.

ఎమ్పెరుమానారులతో మరియు మన ఆచార్యులతో మనకూ అలాంటి అనుబంధమూ కలిగేలా తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైల శ్రీ చరణములను ప్రార్థిద్దాము .

తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైల తనియన్ :

నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే !
ప్రసాదలబ్ద పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే !!

நம ஸ்ரீஸைலநாதாய குந்தீ நகர ஜந்மநே
ப்ரஸாதலப்த பரம ப்ராப்ய கைங்கர்யஸாலிநே

మన తదుపరి సంచికలో అజగియ మణవాళ మామునిగళ్ వైభవమును చూద్దాము.

అడియేన్ :
రఘు వంశీ రామానుజదాసన్.

source:

10 thoughts on “తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము | srIvaishNava granthams – Telugu

  3. Pingback: తిరుక్కచ్చి నంబి | guruparamparai telugu

  4. Pingback: ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ | guruparamparai telugu

  5. Pingback: పిన్భళగియ పెరుమాళ్ జీయర్ | guruparamparai telugu

  6. Pingback: విళాఞ్జోలైపిళ్ళై | guruparamparai telugu

  7. Pingback: తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు | guruparamparai telugu

  8. Pingback: ఎంగళాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

  9. Pingback: srisailEsa (thiruvAimozhi piLLai) | guruparamparai – AzhwArs/AchAryas Portal

  10. Pingback: పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s