Category Archives: Introduction

శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రిత  సంచికలో  మనం  శ్రీ వైష్ణవ గురుపరంపర గురించి విశదీకరించుకున్నాము.

శ్రియః పతి (లక్ష్మీనాథుడు) అయిన ఎమ్పెరుమాన్ శ్రీమన్నారాయణుడు పరిపూర్ణ దివ్య  కళ్యాణ గుణములతో  నిత్యము శ్రీ వైకుంఠము నందు తన దివ్య మహిషులతో (శ్రీ, భు,నీళాదేవేరులు) మరియు అనంత కళ్యాణ గుణములు కలిగిన అనంత, గరుడ, విష్వక్సేనాది  నిత్యసూరి గణములతో ప్రతి నిత్యము సేవలు పొందుతు  ఉంటారు.శ్రీ వైకుంఠము నిత్యము ఆనందముతో శోభాయమానముగనుండును. ఎమ్పెరుమాన్  అక్కడ  ఆనందమును అనుభవించుచున్నప్పటికి వారి హృదయం సదా  సంసారము నందు దుఃఖమును అనుభవిస్తున్న జీవాత్మల (అనాదిగా ఉన్న)యందుండును.

జీవాత్మ మూడు విధములు:

 • నిత్యులు : ఎల్లప్పుడు పరమపదమునందుండెడి వారు( కర్మ చేత సంసారమునకు రాని వారు)
 • ముక్తులు: సంసారమున ఒకనాడు ఉండి  మొక్షమును పొందినవారు.
 • బధ్ధులు~: సంసారమునందు కర్మ చేత బధ్ధుడై ఎంపెరుమాన్  తో సంబంధము కలిగి ఉన్నవాడు. (పితా-పుత్ర  మరియు శేష- శేషి సంబంధము కల) . ఈ సంబంధము వలన  భగవంతుడు ఈ బధ్ధ జీవునకు  సదా సహాయం చేస్తు వారిని శ్రీవైకుంఠమునకు చేర్చి నిత్య కైంకర్యపరునిగా చేయాలని  కాంక్షిస్తుంటారు.

శాస్త్రము చెప్పినట్లుగ మొక్షము పొందుటకు తత్త్వ జ్ఞానము అవసరము. రహస్య త్రయమునందు ఈ తత్త్వజ్ఞానము స్పష్ఠముగా వివరించబడి ఉంది. జీవులకు ఈ తత్త్వ జ్ఞానమును అందించి జీవాత్మలను ఈ సంసారబంధము నుండి విముక్తి కలిగించే వారిని ఆచార్యులు అని అంటారు. ఈ ఆచార్యుడి స్ధానము విశేషమైనది కావున భగవంతుడే ఆచార్యుడిగా ఉండుటకు సిధ్ధపడెను.  కావున అతడే ప్రథమాచార్యుడు.  భగవంతుడే ఆచార్యుడిలా ఉన్న స్థలములను మన పూర్వాచార్యులు వివరించారు.

 • శ్రీమన్నారాయణుడు బదరికాశ్రమమునందు నారాయణ ఋషిగా(ఆచార్యునిగా)అవతరించి తన అవతారమైన నర ఋషికి తిరుమంత్రమును ఉపదేశించెను
 • ఎమ్పెరుమాన్, పెరియ పిరాట్టి( శ్రీ దేవికి)కి  విష్ణు లోకమునందు ద్వయ మంత్రమును ఉపదేశించెను.( ఈ విధముగ శ్రీ వైష్ణవ గురుపరంపర ఆరంభమయినది).
 • ఎమ్పెరుమాన్ తాను పార్ధసారథిగా  కురుక్షేత్రమున  అర్జునునకు చరమశ్లోకమును  ఉపదేశించెను.

సమగ్ర గురుపరంపర  ఇక్కడ చూడండి http://kaarimaaran.com/downloads/guruparambarai.jpg. శ్రీ రంగమునందు వేంచేసియున్న పెరియ పెరుమాళ్ మరియు పెరియ పిరాట్టి సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీమన్నారాయణుడే . ఓరాణ్ వళి గురుపరంపర లోని క్రమానుసారం పెరియ పెరుమాళ్  తో  ఆరంభమగును.

 1. పెరియ పెరుమాళ్
 2. పెరియ పిరాట్టి
 3. సేనై ముదలియార్
 4. నమ్మాళ్వార్
 5. శ్రీమన్ నాధమునులు
 6. ఉయ్యక్కొండార్
 7. మణక్కాల్ నంబి
 8.  ఆళ్వందార్
 9.  పెరియ నంబి
 10. ఎమ్పెరుమానార్
 11. ఎంబార్
 12. పరాశర భట్టర్
 13. నంజీయర్
 14. నంపిళ్ళై
 15. వడక్కు తిరువీది పిళ్ళై
 16. పిళ్ళై లోకాచార్యర్
 17. తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై
 18. అళగియ మనవాళ మామునిగల్

ఆళ్వార్లను మరియు ఇతర పెక్కు ఆచార్యులను శ్రీ వైష్ణవగురు పరంపరలో భాగముగానే వ్యవహరించెదరు. ఆళ్వార్ల  క్రమము

 1. పోయ్ ఘై ఆళ్వార్
 2. భూదత్తాళ్వార్
 3. పేయాళ్వార్
 4. తిరుమజిశై ఆళ్వార్
 5. మధురకవి ఆళ్వార్
 6. నమ్మాళ్వార్
 7. కులశేఖరాళ్వార్
 8. పెరియాళ్వార్
 9. ఆండాళ్
 10. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్
 11. తిరుప్పాణాళ్వార్
 12. తిరుమంగైఆళ్వార్

కొంతమంది ఆచార్యుల((ఓరాణ్ వళి గురుపరంపరలో లేని)ను కూడ కొంత పరిమితితో ఇక్కడ చేర్చడం జరిగింది.

 1. శెల్వ నంబి
 2. కురుగై కావలప్పన్
 3. తిరుకణ్ణమంగై ఆండాన్
 4. తిరువరంగప్పెరుమాళ్ అరయర్
 5. తిరుక్కోష్ఠియూర్ నంబి
 6. పెరియ తిరుమలై నంబి
 7. తిరుమలై ఆండాన్
 8. తిరుక్కచ్చి నంబి
 9. మాఱనేరి నంబి
 10. కూరత్తాళ్వాన్
 11. ముదలియాండాన్
 12. అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్
 13. కోయిల్ కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్
 14. కిడాంబి ఆచ్చాన్
 15. వడుగ నంబి
 16. వంగీ పురత్తునంబి
 17. సోమాసి ఆండాన్
 18. పిళ్ళై ఉఱంగావిల్లి దాసర్
 19. తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్
 20. కూర నారాయణ జీయర్
 21. ఎంగళాళ్వాన్
 22. అనంతాళ్వాన్
 23. తిరువరంగత్తు అముదనార్
 24. నడాదూర్ అమ్మళ్
 25. వేదవ్యాస భట్టర్
 26. శ్రుత ప్రకాశికా భట్టర్ (సుదర్శన సూరి)
 27. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై
 28. ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్
 29. ఈయుణ్ణి పద్మనాభ పెరుమాళ్
 30. నాలూర్ పిళ్ళై
 31. నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై
 32. నడువిల్ తిరువీధి పిళ్ళై భట్టర్
 33. పిన్బళగియ పెరుమాళ్ జీయర్
 34. అళగియ మనవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్
 35. నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై
 36. వాది కేసరి అళగియ మనవాళ జీయర్
 37. కూర కులోత్తమ దాసులు
 38. విళాన్ శోలై పిళ్ళై
 39. వేదాన్తాచార్యులు
 40. తిరునారాయణపురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు

మణవాళ మాములు వేంచేసి ఉన్న కాలములో మరియు ఆ తరువాతి కాలములో  పలువురు వైభవం కలిగిన ఆచార్యులు(పరిమితిలో) :

 1. పొన్నడిక్కాల్ జీయర్
 2. కోయిల్ కందాడై అణ్ణన్
 3. ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణన్
 4. పతన్గి పరవస్తు పట్టర్ పిరాన్ జీయర్
 5. ఎఱుంబిఅప్పా
 6. అప్పిళ్ళై
 7. అప్పిళ్ళార్
 8. కోయిల్ కన్దాడై అప్పన్
 9. శ్రీ పెరుమ్బుదూర్ ఆది యతిరాజ జీయర్
 10. అప్పాచ్చియారణ్ణ
 11. పిళ్ళై లోకమ్ జీయర్
 12. తిరుమళిశై అణ్ణావప్పన్గార్
 13. అప్పన్ తిరువేంకట రామానుజ ఎమ్బార్ జీయర్, ఇంకను కలరు  ……

ఈ పైన చెప్పిన ఆచార్య పురుషుల జీవిత చరిత్రను వీలైనంత ఎక్కువగా రాబోవు సంచికలలో చూడవచ్చును.

ఎంపెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్ జై శ్రీమన్నారాయణ అడియేన్ .!
Source

Advertisements

శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 1

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

లక్శ్మీనాధ సమారంభామ్ నాధ యామున మధ్యమామ్
అస్మదాచార్య పర్యంతామ్ వందే గురు పరంపరాం

శ్రీయఃపతి ( లక్శ్మీనాధుడు, శ్రీమన్నారయణుడు) తొ మొదలయ్యి నాధమునులు మరియు యామునాచార్యులు మధ్యముగా స్వాచార్యులు చివరిగా కల గురు పరంపరని నేను ఆరాధిస్తున్నాను .

ఈ దివ్యమైన శ్లోకమును కూరత్తాళ్వాన్ అను ఆచార్యులు మన గురు పరంపరని ఉద్దేశించి స్తోత్రము చేసారు. కూరత్తాళ్వాన్లు; ఎమ్పెరుమానార్ల యొక్క శిష్యులు. వారి ప్రకారము “అస్మదాచార్య” అనగ ఎమ్పెరుమానార్లు. కాని సాధారణముగ అస్మదాచార్య అనగ ఈ శ్లోకమును పఠించువారి యొక్క ఆచార్య పురుషులుగా మనము భావించవలెను.

acharya haaramఉపదేశ రత్నమాలై అను గ్రంధమున మణవాళ మాముణులు మన సాంప్రదాయమును ఎమ్పెరుమానార్ దర్శనము అని నమ్పెరుమాళ్ కీర్తించ్చినట్లు తెలియచేసారు.ప్రాచీనమైన సనాతన ధర్మమును చాలా తేలికైన భాషలొ జనులందరికి అందించి మరలా ధర్మ సంస్ధాపన చేసిన గురువులు మన ఎమ్పెరుమానార్లు. వారు వారి ముందు ఉన్నఆచార్యులు అయిన నాధమునులు, యామునాచార్యుల శ్రీ సూక్తులను తీసుకొని మన అందరికి అందించిన మహనీయులు.

గురువు మరియు ఆచార్య అను ఈ రెండు పదములు పర్యాయపదములు. గురువు అనగ అజ్ఞానమును పోగొట్టువాడు. ఆచార్య అనగ శాస్త్రమును నేర్చుకొని, అది ఆచరణలొ (అనుష్టానములొ) పెట్టి మరియు ఇతరులను ఆచరించే విధముగ చేయువాడు. గురు పరంపర అనగ ఒకరితొ మొదటి ఉపదేశమును పొంది; పొందిన వారు వారి శిష్యులకు ఉపదేశించి  అలా క్రమమును తప్పకుండ ఒక పరంపరాగతంగ ఎక్కడాకూడ ఆ పరంపర ఆగకుండ జ్ఞానబోధ చేసే పరంపరను గురు పరంపర అని అందురు. పైన చెప్పిన లక్ష్మీనాధ సమారంభామ్ శ్లోకము నుండి మన శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయమునకు ప్రధమ ఆచార్యులుగ శ్రీమన్నారాయణుడే ఉండి జీవుల అజ్ఞానమును పోగొట్టి వారికి నిరంతరము బ్రహ్మానంద అనుభూతిని కలగచేసి చివరికి శ్రీ వైకుంఠ ప్రాప్తిని అనుగ్రహించుచున్నారు. ఇందువలన మనకు మొట్ట మొదటి ఆచార్యులు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడె.

తత్త్వ జ్ఞానం మోక్ష లాభః అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. అనగ “తత్త్వ జ్ఞానమును పొందిన; మోక్షము పొందును”.

ఇప్పుడు మనము పొందుతున్న జ్ఞానము ఈ విధమైన పరంపరాగతంగ ఆచార్య పురుషులచేత పొందినదె.

అందువలన ఆచార్యుల గురించి తెలుసుకొనుట ఎంతో అవసరము.వారి జీవితము, వారి జీవన విధానము, వారి శ్రీ సూక్తులు తెలుసుకొనుటవలన మనకు భగవంతుని మీద ప్రేమ కలిగి మన స్వరూపమును పొందగలము.

రామానుజ తిరువడిగళే శరణమ్
జై శ్రీమన్నారాయణ .!

అడియేన్ .!

Source