శ్రీ శ్రుతప్రకాశికభట్టర్

శ్రీ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమ:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:

అవతార స్థలము~:శ్రీరంగము

ఆచార్యులు~: వేదవ్యాసభట్టర్, నడాదూర్ అమ్మాళ్

శ్రీ సూక్తులు: శ్రుతప్రకాశిక, శ్రుతప్రదీపక, వేదార్ధసంగ్రహము వ్యాఖ్యానము(తాత్పర్యదీపిక), శరణాగతిగద్యము మరియు సుబాలోపనిషత్తులకు వ్యాఖ్యానము, శుకపక్షీయము.

శ్రీపరాశరభట్టర్ పుత్రులు శ్రీవేదవ్యాసభట్టర్ పౌత్రులుగా అవతరించిన శ్రీశ్రుతప్రకాశికభట్టర్ శ్రీవైష్ణవసాంప్రదాయములో సుప్రసిద్ధ ఆచార్యపురుషులు. శ్రీభాష్యమునకు శ్రుతప్రకాశిక మరియు శ్రుతప్రదీపకలను మిక్కిలి ప్రశస్తములు, గహనములు అగు వ్యాఖ్యానములు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యానముల నామకరణముద్వారా తాము ఎంపెరుమానార్ నుంచి నడాదూర్ అమ్మాళ్ వరకు ముఖతః శ్రోత్రపరంపరగా వచ్చిన సూత్రములనే గ్రంథీకరించామని తెలియజేశారు.

శ్రుతప్రకాశికభట్టర్ శ్రీభాష్యమును నడాదూర్ అమ్మాళ్ వద్ద అధ్యయనము చేశారు. భట్టర్ ప్రజ్ఞను, సునిశితబుద్దిని గమనించిన అమ్మాళ్, భట్టర్ వచ్చిన తరువాతనే కాలక్షేపము ప్రారంభము చేసేవారు.  విషయమును గ్రహించిన కొందరు శిష్యులు అమ్మాళ్, భట్టర్ వారి వంశప్రాశశ్త్యమువలననే వారిని ఎక్కువగా ఆదరించుచున్నారని ఆరోపించారు. అమ్మాళ్ వారందరకు భట్టర్ వారి ప్రజ్ఞాపాటవములు తెలియజేయుటకు, ఒకసారి అధ్యాపనమును అకస్మాత్తుగా ఆపి, క్రితం రోజు తాము అదే విషయము గురించి చేసిన వివరణమును ప్రశ్నించిరి. అప్పుడు భట్టర్ అందరును ఆశ్చర్యచకితులు అగునట్లు, వినినది వినినట్టు సమాధానము ఇచ్చారు. అప్పుడు అమ్మాళ్ శిష్యులకు భట్టర్ ప్రజ్ఞాపాటవము అవగతము అయినది.

నంపిళ్ళై మరియు పెరియవాచ్ఛాన్పిళ్ళై మొదలగు వారు దివ్యప్రబంధమునకు వ్యాఖ్యానములు రచించి, ఆళ్వార్ల భావపరంపరలను శాశ్వతముగా విస్తరింపచేసినట్లు, శ్రుతప్రకాశికభట్టర్ శ్రీభాష్యము, వేదార్ధసంగ్రహము మొడలగు వ్యాఖ్యానములు రచించి సంస్కృతవేదాంతమును విస్తరింపచేసిరి.

గొప్ప జ్ఞాని మరియు నడాదూర్ అమ్మాళ్ ప్రియశిష్యులు అయిన శ్రీశ్రుతప్రకాశికభట్టర్ యొక్క జీవితమునుండి కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టములను దర్శించాము. వారి పాదకమలములను ఆశ్రయించి, వారి భాగవతనిష్ఠలో కొంత అయినా పొందెదము. 

శ్రుతప్రకాశికభట్టర్ తనియన్

యతీంద్ర కృత భాష్యార్ధా యద్ వ్యాక్యానేన దర్శితాః
వరమ్ సుదర్శనార్యమ్ తమ్ వన్దే కూర కులాధిపమ్

అడియేన్ అనంతరామ రామానుజదాసుడు

 archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/16/srutha-prakasika-bhattar/

2 thoughts on “శ్రీ శ్రుతప్రకాశికభట్టర్

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: 2015 – Mar – Week 3 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s