మాఱనేఱి నంబి

శ్రీః

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ యతిభ్యో నమః

alavandhar-deivavariandan-maranerinambi

ఆళవందార్ (మద్యలో) దైవవారి ఆణ్డాన్ మరియు మాఱనేఱి నంబి – శ్రీ రామానుజుల సన్నిది, శ్రీ రంగము

తిరునక్షత్రము~: ఆని, ఆశ్లేష(ఆయిలము)

అవతార స్థలము~: పురాన్తకము (పాండ్యనాడులో చిన్న పట్టణము)

ఆచార్యులు~: శ్రీ ఆళవందార్

పరమపదించిన చోటు~: శ్రీ రంగం.

మాఱనేఱి నంబి గారు శ్రీఆళవందార్లకి ప్రియమైన శిష్యులలొ ఒకరు. వీరికి ఉన్న ఆచార్యనిష్ఠను చూసి మరియు ఆ పెరియపెరుమళ్ పై ఉన్న భక్తి కి శ్రీరంగమున అందరిచే చాలా గౌరవించబడేవారు.

వీరు నమ్మళ్వారుల(మారన్) వలె ఎప్పుడూ భగవత్ భక్తి లో ఉండుట చేత వీరిని మాఱనేఱి నంబి అని పిలిచేవారు.

వీరు ఎప్పుడు సదా వారి ఆచార్యుల అయిన ఆళవందారుల కాలక్షేపములును వింటూ సదా శ్రీరంగ ప్రాకారమున నివసిస్తూ ఉండేవారు.

మాఱనేఱి నంబి గారి అంత్యదశలో ఉన్నప్పుడు వారికి అత్యంత అప్తులైన పెరియనంబి గారిని పిలిచి వారి తిరుమేనిని(శరీరంను) వారి శరీరబందువులు అవైష్ణవులు అవ్వుట చేత వారికి ఇవ్వవద్దు అని చెప్పినారు. మాఱనేఱి నంబి గారు వారి శరీరము హవిస్సు లాంటిదని అది ఒక్క భగవానునికే చందవలిసినది అని దానిని ఇతరులు తాకరాదు అని భావించారు.మాఱనేఱి నంబి  గారు పరమపదించిన తరువాత పెరియనంబి గారు మాఱనేఱి నంబి గారికి అంత్యసంస్కారములను చేసినారు.మాఱనేఱి నంబి గారు చతుర్థవర్ణము చెందిన వారు కావడము వలన అక్కడ నివసించే వైష్ణవులు పెరియనంబి గారి చేసిన పనిని తప్పుబట్టేరు.ఈ విషయమును రామానుజులుకి చేప్పినారు అప్పుడు రామానుజులు పెరియనంబి గారి నోటి ద్వారా మాఱనేఱి నంబిగారి వైభవమును తెలియచెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు.రామానుజులు పెరియనంబి గారిని పిలిచి మేము శాస్త్రము పై విశ్వాసమును పెంచుటకు ప్రయత్నము చేస్తుంటే మీరు ఇలా శాస్త్ర విరుద్దముగా చేయుచున్నారేమి అని అడిగిరి ?అప్పుడు పెరియనంబి గారు “భాగవతులకి కైంకర్యము చేయుటలో ఇంకొకరికి అప్పగించుట తగదు అని, మనమే దగ్గర ఉండి చేయాలని చెప్పుట చేత అలా చెసాను అని ” శ్రీరామచంద్రుడు జటాయుకి దగ్గర ఉండి తానే చరమ కైంకర్యమును చేసెను అని అందుచే తాను శ్రీరామచంద్రుడు కంటే గొప్పవాని కాను అని,మాఱనేఱి నంబి గారు జటాయు కంటే తక్కువ కాదు అని “ అందుచే ఈ కైంకర్యమును చేసినామని అని చెప్పినారు.పయిలుమ్ చుడరొళి (తిరువాయ్ మొళి 3.7) మరియు నెడుమాఱ్కడిమై (తిరువాయ్ మొళి 8.10) పదిగమున నమ్మాళ్వారుల భాగవత శేషత్వమును గూర్చి చెప్పినారు.అందుచే మనము అళ్వారుల హృదయ భావమును తేలుసుకొవాలని పెరియనంబి గారు చేప్పినారు. ఇది విన్న శ్రీరామానుజులు చాల సంతొషించి రామానుజులు, పెరియనంబి గారిని అభినందించారు. శ్రీరంగములో వున్న శ్రీవైష్ణవులు అందరూ సంతోషించారు. పిళ్ళైలోకాచార్య స్వామి వారి శ్రీవచనభూషణముకి భాష్యము వ్రాసిన మణవాళ మహామునులు 234 సూత్ర వ్యాఖ్యానము లో ఈ విషయమును వివరించారు.

మాఱనేఱి నంబిగారి వైభవమును తెలుపు కొన్ని వ్యాక్యానములును చుద్దాము.

తిరుప్పావై 29 – ఆయి జననాచార్యర్ వ్యాక్యానము:

ఈ పాశుర వ్యాఖ్యానమున పెరియనంబి గారికి రామానుజులుకి జరిగిన సంభాషణములును చెప్పబడినది.మాఱనేఱి నంబిగారు వారి చివరి దశలో చాలా శరీర బాదకి లోనవుతారు. అందుచే చివరి సమయమున భగవంతుని స్మరించలేదు అని అందుచే వారికి మోక్షము వస్తుందా ? అని పెరియనంబి గారు రామానుజులుని అడిగేరు .అప్పుడు రామానుజులు, వరహపెరుమాళ్ యొక్క చరమశ్లోకమును గుర్తు చేసి అయినని స్మరణ చేయుట చేతను మోక్షము ఇస్తాను అన్న వరాహపెరుమాళ్ చేప్పిన వ్యాక్యనములును గుర్తుచేసారు. దానికి పెరియనంబిగారు అంగీకరించక భుమిదేవి యొక్క సంతోషము కొసం వరాహస్వామి అలా చేప్పివుంటారు అని పెరియనంబి గారు రామానుజులుతో అన్నారు.రామానుజులు” తన తో ఎప్పుడు వున్న భుదేవి కి వరహస్వామి అలా సరదాకి చేప్పరు” అని అన్నారు. అయినా పెరియనంబి గారు అంగీకరించక ప్రమాణమును చూపమన్నారు.భగవద్గీత 4.10 – “జన్మ కర్మ చ మే దివ్యమ్ ఏవమ్ యో వేత్తి తత్వత~: త్యక్త్వా దేహమ్ పునర్ జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున” శ్లొకమున పరమాత్మ తన గురించి,తన దివ్య జన్మను గురించి యతార్థముగా తేలుసుకున్న వారికి మరల జన్మ వుండదు అని ,వారు పరమపదమును చేరుతారు అని చెప్పగ పెరియనంబి గారు చలా సంతోషించారు

పెరియ తిరుమొళి 7.4 – పెరియవాచాన్ పిళ్ళై వ్యాక్యానము ఉపొత్ఘాతమున– (కణ్సోర వెన్కురుతి) అను పదిగమున తిరుమంగై ఆళ్వార్లు, “తిరుచ్చేరై అను దివ్యదశమున వేంచేసి వున్న సారనాథ పెరుమాళ్ కి శరణాగతి చేసిన శ్రీవైష్ణవుల భాగ్యమును కొనియాడేరు.” ఈ పాశుర వ్యాక్యానమున పెరియనంబి గారు మాఱనేఱి నంబి గారికి చేసిన చరమకైంకర్యమును ప్రస్తావించారు.

ముదల్ తిరువందాది 1 – నమ్పిళ్ళై వ్యాక్యానము –ఈ పాశురము వ్యాఖ్యానమున ఎవరొ ఒకసరి మాఱనేఱి నంబిగారిని “భగవంతుని సదా మరవక ఎప్పుడూ ఆయన స్మరణ చెయుట ఎట్లు?” దానికి మాఱనేఱి నంబిగారు అసలు భగవంతుని మరచుట యెట్లొ మీరు చెప్పండి అని అడిగారు అట.(మాఱనేఱి నంబి గారు సదా ఆ భగవంతుని ధ్యానములొ ఉండుట చేత ,వారు భగవంతుని మరుచుట జరగదు. )

శ్రీవచన భూషణము 324 – పిళ్ళై లోకాచార్యస్వామి అనుగ్రహితము–ఒక వర్ణములో పుట్టుట ద్వారా శ్రీవైష్ణవుల వైభవము ముడిపడదు అని ,ఆచరణా ప్రయమైన మారనేరి నంబి గారి వైభవము చెప్పడము అయినది. ఇక్కడ పెరియ నంబి గారు మాఱనేఱి నంబి గారికి చేసిన చరమ కైంకర్యమును వర్ణించారు.మనవాళమామునులు కుడా తమ యొక్క వ్యాక్యానములలోఈ చరమ కైంకర్యము యొక్క సారమును గురించి వర్ణించారు.

ఆచార్య హృదయము 85 – అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్, తమ యొక్క అన్నగారైన (పిళ్ళై లోకాచార్యర్) బాటలోనే నడచి, మాఱనేరి నమ్బి యొక్క వైభవమును తమ యొక్క చూర్ణికలో ఈ వృత్తాంతమును వివరించిరి.

ఆ విదముగా , మనము మాఱనేరి నమ్బి గారి కొన్ని వైభవములను తెలుసుకుంటిమి.

మనము మాఱనేరి నమ్బిగారికి ఆళవందారులకు గల సంభందమును కలుగు విదముగా వారి యొక్క శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించి.

గమనిక~: నంబిగారి తిరునక్షత్రము పెరియ తిరుముడి అడైవులో ఆడి – ఆయిలము అని ఉండినది కాని ఆని – ఆయిలము అని వారి యొక్క వాజి తిరునామములో చెప్పబడినది.

మాఱనేరి నమ్బిగారి తనియన్

యామునాచార్య సచ్చిష్యమ్ రంగస్థలనివాసినమ్
ఙ్ఞానభక్త్యాదిసమ్పన్నం మాఱనేరిగురుమ్ భజే

யாமுநாசார்ய ஸச்சிஷ்யம் ரங்கஸ்தலநிவாஸிநம்
ஜ்ஞாநபக்த்யாதிஜலதிம் மாறனேரிகுரும் பஜே

 

అంగ్ల అనువాదము- సారథి రామానుజ దాస

తెలుగు అనువాదము- సురేష్ కౄష్ణ రమానుజ దాస.

 

Source

3 thoughts on “మాఱనేఱి నంబి

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: 2014 – Aug – Week 2 | kOyil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s