ఎంబార్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

గత  సంచికలో  మనము ఎమ్పెరుమానార్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాత ఆచార్యుల  గురించి తెలుసుకుందాము.

ఎంబార్ – మదురమంగళమ్

తిరునక్షత్రము: తై, పునర్వసు

అవతార స్థలము: మధురమంగళం

ఆచార్యులు : పెరియ తిరుమలై నంబి

శిష్యులు: పరాశర భట్టర్, వేద వ్యాస భట్టర్

పరమపదించిన ప్రదేశము : శ్రీరంగము

శ్రీ సూక్తములు: విఙ్ఙాన స్తుతి, ఎమ్పెరుమానార్ వడివజగు పాశురము

గోవింద పెరుమాళ్ మధుర మంగళమ్ అనే గ్రామములో కమల నయన భట్టర్ మరియు శ్రీదేవి అమ్మాళ్ దంపతులకు జన్మించిరి. వారికి గోవిన్ద భట్టర్, గోవింద దాసర్ మరియు రామానుజ పద చాయైయార్ అనే నామధేయములు కలవు. వారు ఎంబార్ అనే నామధేయముతో ప్రసిద్దిగాంచిరి. ఎమ్పెరుమానార్లకు వీరు పినతల్లి కుమారులు, ఎమ్పెరుమానార్లను వారణాసి యాత్రలో యాదవ ప్రకాశుల బారి నుండి రక్షించడములో వీరు ముఖ్య ఆయుధముగా ఉపయోగపడిరి.

ఎమ్పెరుమానార్లను రక్షించిన పిమ్మట, గోవింద పెరుమాళ్ యాత్రని కొనసాగిస్తూ శివ భక్తులుగా మారి కాళహస్తి నందు నివసించసాగిరి. ఎమ్పెరుమానార్లు, పెరియ తిరుమలై నంబి వారిని తిరిగి సంస్కరించుటకై పంపిరి. గోవింద పెరుమాళ్ ఎప్పుడు పూజకు పూల కొరకై నందన వనమునకు రాగా, పెరియ తిరుమలై నంబి, తిరువాయ్మొళి పాశురమును “దేవన్ ఎమ్పెరుమానుక్కల్లాల్ పూవుమ్ పూశనైయుమ్ తగుమే” పాడుచున్నారు, పాశుర అర్థం ఎమ్పెరుమాన్ శ్రీమన్ నారాయణుడు ఒక్కరే పూలతో పూజించుటకు తగువాడు, వెరెవరు దానికి అర్హులుకారు. గోవింద పెరుమాళ్ ఒకసారి తన తప్పుని గ్రహించి శివునితో గల సంబంధమును విడచి పెరియ తిరుమలై నంబిని ఆశ్రయించిరి. పెరియ తిరుమలై నంబి వారికి పంచ సంస్కారములను అనుగ్రహించి, సంప్రాదాయ అర్థములను ఉపదేశించిరి. అప్పడి నుండి, గోవింద పెరుమాళ్ పెరియ తిరుమలై నంబితో ఉండి ఆచార్యులకు కైంకర్యములను చేయసాగిరి .

ఎమ్పెరుమానార్, తిరుపతిలో ఉన్న పెరియ తిరుమలై నంబి దగ్గరికి వచ్చి శ్రీమద్ రామాయణమును వారి వద్ద నేర్చుకొనిరి. ఆ సమయములో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల ద్వారా ఎంబార్ యొక్క గొప్పతనమును మనము తెలుసుకోవచ్చును. సంఘ్రహముగా కొన్ని:

 • ఒకరోజు, గోవింద పెరుమాళ్, పెరియ తిరుమలై నంబికి పడకని సిద్ధము చేసి ఆచార్యులకన్న మొదలుగా తను పడుకొన్నారు. అప్పుడు ఎమ్పెరుమానార్ అది గమనించి, పెరియ తిరుమలై నంబికి తెలియపరిచిరి, అప్పుడు నంబి గోవింద పెరుమాళ్ ని అడిగిరి. గోవింద పెరుమాళ్ ఇలా చెప్పిరి, ఆవిధముగా చేయడమువలన నాకు నరకము ప్రాప్తించునని తెలుసు, కాని ఆ పడక ఆచార్యులకు సౌకర్యముగ ఉన్నదో లేదో అని చూసాము. తన భవిష్యత్ గూర్చి ఏ మాత్రము కలతచెందక వారి ఆచార్యుల తిరుమేని గురించి ఆలోచించిరి. ఈ సంఘటన మామునిగళ్ శ్రీసూక్తికి సంబంధించినది – దేశారుమ్ శిచ్చన్ అవన్ శీర్ వడివై ఆశైయుడన్ ణోక్కుమవన్.
 • ఒకసారి ఎమ్పెరుమానార్, గోవింద పెరుమాళ్ పాము నోటిలో నుండి ఎదో తీసి శరీర శుద్ది గూర్చి స్నానము చేయడము గమనించిరి. ఎమ్పెరుమానార్ దానిని గురించి గోవింద పెరుమాళ్ళని వివరణ అడుగగా పాము నోటిలో ముల్లుని తీసినామని చెప్పిరి. ఎమ్పెరుమానార్ గోవింద పెరుమాళ్ళ జీవ కారుణ్యమును చూసి మురిసిపోయిరి.
 • ఎమ్పెరుమానార్ పెరియ తిరుమలై నంబి దగ్గర సెలవు కోరగా, నంబి ఎమ్పెరుమానార్లకి ఎదైనా ఒకటి ఇవ్వదలచితిమని చెప్పిరి. అప్పుడు ఎమ్పెరుమానార్ నంబిని, గోవింద పెరుమాళ్ళని వారితో పంపమని అభ్యర్థించిరి. నంబి సంతోషముతో ఒప్పుకొని గోవింద పెరుమాళ్ళకి తమలాగానే ఎమ్పెరుమానార్ని సెవించమని చెప్పిరి. కాని కాంచిపురము చేరగానే, గోవింద పెరుమాళ్ ఆచార్యుల ఎడబాటును తట్టుకోలేక తిరిగి వారి ఆచార్యుల వద్దకి వచ్చిరి. పెరియ తిరుమలై నంబి గోవింద పెరుమాళ్ళని వారి ఇంటిలోనికి రానివ్వకుండా ఒకసారి ఎమ్పెరుమానార్లకి ఇచ్చిన తరువాత ఇకపై వారితోనె ఉండవలెనని చెప్పిరి. అప్పుడు గోవింద పెరుమాళ్ళు వారి ఆచార్యుల హృదయమును గ్రహించి ఎమ్పెరుమానార్ వద్దకు తిరిగివెళ్ళిరి.

శ్రీ రంగము చేరిన తరువాత, గోవింద పెరుమాళ్ళ అమ్మగారి కోరిక మేరకు, ఎమ్పెరుమానార్ గోవింద పెరుమాళ్ళకి వివాహము జరిపించిరి. గోవింద పెరుమాళ్ అయిష్టముగానే ఒప్పుకొని తన భార్యతో కాపురము చేయలేదు. ఎమ్పెరుమానార్, గోవింద పెరుమాళ్ళని ఏకాంతముగ ఉండమని ఆఙ్ఙాపించినారు, కాని గోవింద పెరుమాళ్ తిరిగి వచ్చి ఎక్కడైనా వారికి ఎమ్పెరుమాన్ కనిపించుచున్నారు, ఏకాంతము లేదు అనిచెప్పిరి. వెంటనే గోవింద పెరుమాళ్ళ పరిస్థితిని గ్రహించి, ఎమ్పెరుమానార్ వారికి సన్యాసాశ్రమముని ఇచ్చి ఎంబార్ అనే నామధేయముని పెట్టి వారితో ఉండమని ఆఙ్ఙాపించినారు.

ఒకసారి ఎంబార్లను ఇతర శ్రీ వైష్ణవులు స్తుతించగా ఎంబార్ వాటిని విని సంతోషపడిరి. ఎమ్పెరుమానార్ అది గ్రహించి ఎంబారులకు శ్రీ వైష్ణవవుల లక్షణము అదికాదని నైచ్యానుసంధానము (నిగర్వము) అని తెలిపిరి. దానికి ఎంబార్ ఈ విధముగ అన్నారు, ఎవరైన తనని స్తుతించితే అది ఎమ్పెరుమానార్ని స్తుతించినట్లుగా ఉన్నదని, ఎందుకనగా ఎమ్పెరుమానార్ వారిని వినయవిధేయముగా చక్కద్దిరనిరి. ఎమ్పెరుమానార్ అది ఒప్పుకొని ఎంబార్ ఆచార్య భక్తిని శ్లాఘించిరి.

ఆండాళ్ (కూరత్తాళ్వాన్ ధర్మపత్ని) ఎమ్పెరుమానుల వరప్రసాదము వలన ఇద్దరు పిల్లలకి జన్మనిచ్చిరి, వారి నామకరణ వేడుకకి ఎమ్పెరుమానార్ ఎంబారులతో కలసి వచ్చిరి. ఎమ్పెరుమానార్, ఎంబార్ లని పిల్లలని తీసుకురమ్మని ఆఙ్ఙాపించగా, ఎంబార్ పిల్లలకి రక్షగా ద్వయ మహా మంత్రమును అనుసందిస్తూ వారిని తీసుకువచ్చిరి. ఎమ్పెరుమానార్ పిల్లలని చూచి, ఎంబార్ ద్వారా వారికి ద్వయ మహా మంత్రోపదేశము జరిగినదని గ్రహించి, తక్షణమే ఎంబార్లని వారి ఆచార్యులుగా నియమించిరి. ఆవిధముగా పరాశర భట్టర్ మరియు వేద వ్యాస భట్టర్ ఎంబార్ శిష్యులైరి.

ఆకాలములో ఎంబార్ లోక విషయములందు సంబంధము లేకుండా ఉండేవారు. భగవత్ విషయములందు చాలా ఆసక్తిగా ఉండేవారు. వారు గొప్ప రసికులు (ఎవరు అనుభవించుదురో) భగవత్ విశయములందు. ఎంబార్ భగవత్ అనుభవములు వ్యాఖ్యానము నందు చాలా చోట్ల ఉటంకించబడినవి. వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ చూద్దాము:

 • పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి చివరి పాశురము, అప్పుడు శ్రీ వైష్ణవులు అర్థము అడిగిరి “చాయై పోల పాడవల్లార్ తాముమ్ అణుక్కర్గళే” – వారు ఎమ్పెరుమానార్ వద్ద ఈ పాశురము అర్థము వినలేదని చెప్పిరి. కాని ఎమ్పెరుమానార్ పాదుకలను వారి తలయందు ఉంచుకొని ఒక నిమిషము ధ్యానించగా ఎమ్పెరుమానార్ మరు నిమిషములోనే ఈ విధముగా చదువమని చెప్పిరి “పాడవల్లార్ – చాయై పోల – తాముమ్ అణుక్కర్గళే”, ఎమనగా,ఎవరైతే ఈ పాశురముని పాడుతారో ఎమ్పెరుమాన్ కి దగ్గరగా అతని నీడ వలె ఉందురు.
 • అప్పుడు ఉయ్ంత పిళ్ళై అరయర్ పెరియాళ్వర్ తిరుమొళి 2.1 పదిగమునకు అభినయించుచుండగా, దాని వివరణ ఎలా కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ అందరిని భయపెడుతున్నారు, వారు దానిని ఇలా చూపించారు కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ తన కళ్ళని గోప కుమారులు (గొల్ల బాలులు) భయపడే విదముగా పెట్టిరి. కాని ఎంబార్, ఆ ప్రదర్శనని పక్కనుండి చూస్తూ కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ తన శంఖ చక్రములను చూపెడితే పిల్లలు భయపడుతారుకదా అనగా, అరయర్ స్వామి దానిని అర్థము చేసుకొని తదుపరి అలానే చూపించారు. ఎమ్పెరుమానార్ అది గమనించి, ఈ విధముగా అడిగిరి “గోవింద పెరుమాళే ఇరున్తీరో” (మీరు ఆ గోష్టిలో ఉన్నారా?) – వారికి తెలుసు ఒక్క ఎంబార్ మాత్రమే ఇలా అందమైన వివరణ ఇస్తారని.
 • తిరువాయ్మొళిలోని, మిన్నిడై మడవార్గళ్ పదిగమ్ (6.2), సన్యాసిగా ఉండి కూడా, ఎంబార్ ఆళ్వార్ తిరువుళ్ళమ్ (హృదయ భావమును) తెలిసినవారు కావున కణ్ణన్ ఎమ్పెరుమాన్ కి ఆళ్వార్లకి ఏ విధమైన సంబంధము ఉన్నదో తెలియచేసెను. ఆశ్చర్యములైన అర్థములని ఈ అద్భుతమైన పదిగమునకు ఇవ్వడము చూసి శ్రీ వైష్ణవులందరు ఆశ్చర్యము చెందిరి. ఇది ఎలా శ్రీ వైష్ణవులు ఉండాలో తెలియచేయును “పరమాత్మని రక్తః అపరమాత్మని విరక్తః” – ఎమ్పెరుమాన్ కి సంబంధించినది ఎమైనా ఆనందించుము ,ఎమ్పెరుమాన్ కి సంబంధించినది కానిచో త్యజించుము/ఇచ్చివేయుము.
 • తిరువాయ్మొళి 10.8.3 పాశుర వ్యాఖ్యానము ఒక ముఖ్యమైన సంఘటనని చూపును. ఎమ్పెరుమానార్ తిరువాయ్మొళిని ధ్యానిస్తూ తన మఠములో నడుస్తూ ఉండగా, అనుకోకుండా వెనకకు తిరిగిరి. ఎంబార్ వారిని తలుపు పక్కనుండి చూస్తూ ఎమ్పెరుమానార్ని మీరు పాశురములోని “మడిత్తేన్” గురించి ఆలోచిస్తున్నారా అని అడిగిరి, ఎమ్పెరుమానార్ దేనిగురించైతే ఆలోచిస్తున్నారో, ఎంబార్ చేసిన చిన్న పని వలన వెంటనే సత్యమును గ్రహించిరి.

ఎంబార్ చరమ దశలో ఉండగా, పరాశర భట్టర్లను సాంప్రదాయ పరిపాలనను శ్రీ రంగము నుండిచేయమని ఆఙ్ఙాపించింరి. వారు అలానే భట్టర్లకి ఈ విధముగా చెప్పిరి, భట్టర్ ఎల్లప్పుడూ ఇలా ఆలోచించుకోవలెను “ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే తన్జమ్”. ఎమ్పెరుమానార్ని ధీర్ఘముగా ధ్యానము చేస్తూ, ఎంబార్ తమ చరమ తిరుమేని వదిలి పరమపదమునకు ఎమ్పెరుమానార్ తో కూడి నిత్య విభూతిని చేరిరి.

మనకు ఎమ్పెరుమానార్ మరియు మన ఆచార్యులకు అలాంటి అనుబంధము ఉండేలా, ఎంబార్ యొక్క శ్రీ చరణములను ప్రార్థిద్దాము.

ఎంబార్ వారి తనియన్:

రామానుజ పద చాయా గోవిందాహ్వ అనపాయినీ !
తదా యత్త స్వరూపా సా జీయాన్ మద్ విస్రమస్తలీ !!

రఘు వంశీ రామానుజ దాసన్

మూలము: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/07/embar/

పొందుపరిచిన స్థానము – https://guruparamparai.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

12 thoughts on “ఎంబార్

 1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

 2. Pingback: పరాశర భట్టర్ | guruparamparai telugu

 3. Pingback: పెరియ తిరుమలై నంబి | guruparamparai telugu

 4. Pingback: అప్పన్ తిరువేంకట రామానుజ ఎమ్బార్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 5. Pingback: పరవస్తు పట్టర్పిరాన్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 6. Pingback: ముదలియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

 7. Pingback: కోయిల్ కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ | guruparamparai telugu

 8. Pingback: 2015 – Feb – Week 1 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 9. Pingback: వేదవ్యాస భట్టర్ | guruparamparai telugu

 10. Pingback: అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ | guruparamparai telugu

 11. Pingback: gOvindhAchArya (embAr) | guruparamparai – AzhwArs/AchAryas Portal

 12. Pingback: కూర నారాయణ జీయర్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s